9.สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล
กรุณาเลือก พ.ศ. 2567 2566 2565 2564 2563 2562
ลำดับที่ วันที่ ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด จำนวนเงิน
1 05/10/2565 นางสาวอรอุมา พ่อชมภู
พิเศษส่งเงินสดในสังกัด
0
2 05/10/2565 นางนาตยา เผ่าพันธ์
พิเศษส่งเงินสดในสังกัด
0

สรุปข้อมูลสวัสดิเพื่อการรักษาพยาบาล ประจำปี 2567 ณ วันที่ 05/10/2565
ลำดับที่ ช่วงชั้น จำนวน(คน) จำนวน(เงิน)
1 อนุบาล (อ.1-3) 0 0
2 ประถมศึกษาต้น (ป.1-3) 0 0
3 ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6) 0 0
4 มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3) 0 0
5 มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3) 0 0
6 อาชีวศึกษา (ปวส.1-2) 0 0
7 ปริญญาตรี (ป.1-4) 0 0
รวม 0 0

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739

เยียมชมทั้งหมด