9.สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล
กรุณาเลือก พ.ศ. 2566 2565 2564 2563 2562 2561
ลำดับที่ วันที่ ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด จำนวนเงิน
1 02/02/2566 นางสีสุพรรณ จันศรีเมือง
บำนาญ
ติดเชื้อโควิด19
2 01/02/2566 นางสาวขนิษฐา ไชยประการ
รพ.โพนสวรรค์
0
3 01/02/2566 นางสาวณัฐธิดา แสงอรุณ
รพ.นาแก
0
4 01/02/2566 นายปรีชา อนุสนธิ์
สสจ.นครพนม
0
5 06/12/2565 นางลักขณา ภูวิชัย
รพ.ท่าอุเทน
0
6 08/12/2565 นางสุรางค์ กิติศรีวรพันธ์
บำนาญ
0
7 08/12/2565 นางปัทมาวดี แก้วมาตย์
รพ.ท่าอุเทน
0
8 22/12/2565 นางกัญญาพัชร กิณเรศ
รพ.เรณูนคร
0
9 22/12/2565 นางสาววารีรัตน์ แสนสุภา
รพ.ท่าอุเทน
0
10 22/12/2565 นางสุพี แก้วมุงคุณ
บำนาญ
0
11 23/12/2565 นางนิรมล ตั้งศรี
บำนาญ
0
12 04/01/2566 นางสาวศิริวรรณ คำมุงคุณ
รพ.นาแก
0
13 04/01/2566 นางสาวสุรินุช บัวสาย
รพร.ธาตุพนม
0
14 01/01/2566 นายประวิทย์ ไตรเทน
บำนาญ
0
15 06/01/2566 นายวีระวัฒน์ สมเทพ
รพ.โพนสวรรค์
0
16 11/01/2566 นายเชษฐา แมดมิ่งเหง้า
สสอ.โพนสวรรค์
0
17 11/01/2566 นางพิทธพร พลราชม
รพ.นาแก
0
18 13/01/2566 นางสาวจุฑามาศ แสนลัง
รพ.ศรีสงคราม
0
19 23/01/2566 นางสาวณภาส์ณัฐ คำลือ
สมทบส่งหักผ่านธนาคาร
0
20 24/01/2566 นางสาวพรทิพย์พา ชัยปัญหา
รพ.นาหว้า
0
21 27/01/2566 นางนงคราญ โกพล
บำนาญ
0
22 08/12/2566 นายธีรรัตม์ ทิมมณีสวัสดิ์
รพ.ท่าอุเทน
0
23 08/02/2566 นางสาวกิติพา สิงห์คะ
รพ.ศรีสงคราม
0
24 10/02/2566 นางสายใจ โกษาแสง
รพ.นาหว้า
0
25 15/02/2566 นางชนัฏฐพร จันทยาพาณิช
สสอ.นาแก
0
26 15/02/2566 นายรชต ศุภโชคอุดมชัย
รพ.เรณูนคร
0
27 16/02/2566 นางสาวผสุรัตน์ สิมลี(ไตรปา)
รพ.ปลาปาก
0
28 20/02/2566 นายศิริพล บุพศิริ
สสอ.โพนสวรรค์
0
29 20/02/2566 นายคิดสว่าง จันทร์วงศ์
บำนาญ
0

สรุปข้อมูลสวัสดิเพื่อการรักษาพยาบาล ประจำปี 2566 ณ วันที่ 20/02/2566
ลำดับที่ ช่วงชั้น จำนวน(คน) จำนวน(เงิน)
1 อนุบาล (อ.1-3) 27 27,000
2 ประถมศึกษาต้น (ป.1-3) 20 30,000
3 ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6) 29 58,000
4 มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3) 34 85,000
5 มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3) 27 81,000
6 อาชีวศึกษา (ปวส.1-2) 0 0
7 ปริญญาตรี (ป.1-4) 33 132,000
รวม 170 413,000

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739

เยียมชมทั้งหมด