8.สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
กรุณาเลือก พ.ศ. 2564 2563 2562 2561 2560 2559
ลำดับที่ วันที่ ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด สถานะ
1 15/09/2564 นายพรชัย ไชยสุระ
สสอ.ท่าอุเทน
นางสาวจีระภา ไชยสุระ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
2 15/09/2564 นายสุชาติ นันนิยงค์
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กหญิงสุณัฏฐา นันนิยงค์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
3 15/09/2564 นายประดิษฐ ศรีแสน
สสอ.โพนสวรรค์
นายกันต์กวี ศรีแสน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
4 15/09/2564 นางแสงเดือน ศรีวรสาร
รพ.โพนสวรรค์
นายธรณ์ธันย์ ศรีวรสาร
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
5 15/09/2564 นางสาวเมธาวี ศรีใหญ่
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กชายบารเมษฐ์ อนุญาหงษ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
6 15/09/2564 นางสาววานิษา ตะวังทัน
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายเจษฏากร บุรีขันธ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
7 15/09/2564 นายภาสกร กิติศรีวรพันธุ์
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงธัญวรัตน์ กิติศรีวรพันธุ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
8 15/09/2564 จ่าเอกทรงเสน่ห์ ศรีหาวงค์
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กหญิงเพชรลดา ศรีหาวงค์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
9 15/09/2564 นางปวีณา จามน้อยพรม
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงวีร์สุดา จามน้อยพรม
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
10 15/09/2564 นางจรินทรา คงทิพย์
สสอ.วังยาง
เด็กหญิงชนิดา คงทิพย์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
11 15/09/2564 นางช่อลัดดา โสชมภู(งอกวงษ์)
พิเศษส่งหักหน่วยงานอื่นนอกสังกัด (B)
เด็กชายธัญเทพ โสชมภู(งอกวงษ์)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
12 15/09/2564 นายประสิทธิ์ คำลือชา
สสอ.เมืองนครพนม
นางสาวนวัชตมน คำลือชา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
13 15/09/2564 นางสาวศันสนีย์ มงคล
สสจ.นครพนม
เด็กหญิงพิชญธิดา ปลาตุ้ย
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
14 15/09/2564 นายภาสุระ วงศ์ศรีชา
รพร.ธาตุพนม
นางสาวพิชญ์สินี วงศ์ศรีชา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
15 15/09/2564 นางสาวอัจฉราพรรณ (สันโดษ)ภะวะ
สสอ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงปภาวรันทร์ สันโดษ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
16 15/09/2564 นางชนัฏฐพร จันทยาพาณิช
สสอ.นาแก
เด็กหญิงจันทร์จรัส จันทยาพาณิช
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
17 15/09/2564 นางกนกวรรณ บุญเกื้อ
รพร.ธาตุพนม
นายรพีวิชญ์ บุญเกื้อ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
18 15/09/2564 นางมยุรี สัญราชา
สสอ.ธาตุพนม
เด็กชายปรภัส สัญราชา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
19 15/09/2564 นางกนกพร ไทรสุวรรณ์
สสจ.นครพนม
นายสรวิศ ไทรสุวรรณ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
20 20/09/2564 นางสาวพนิดา สมศรีแพง(แสนหอม)
สสอ.บ้านแพง
นางสาวธนพร แสนหอม
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
21 20/09/2564 นายอภินันท์ ฉายจรูญ
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายอาชวิน ฉายจรูญ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
22 20/09/2564 นายเทวฤทธิ์ เตียงสกุล
สสอ.ท่าอุเทน
นางสางอรณิชา เตียงสกุล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
23 20/09/2564 นางพิมพ์ญดา สุนา
สสอ.ปลาปาก
เด็กชายภาคิน คำมาพงศ์เตโชกิจ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
24 20/09/2564 นายสันติ แก้วดวงดี
รพ.ศรีสงคราม
เด็กชายอรรถกร แก้วดวงดี
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
25 20/09/2564 นางกัณทิมา แก้วดวงดี
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงสุชานันท์ แก้วงดวงดี
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
26 20/09/2564 นางตะวันรอน เยื่อใย(โคตรสุวรรณ์)
รพ.นาแก
เด็กชายภูวดล เยื่อใย
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
27 20/09/2564 นางสาวศริญญา พิกุลศรี
สสอ.นาแก
เด็กชายกตพล ศิริเทศ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
28 20/09/2564 นางกรรธิมา ใจดี (ธงวาส)
รพ.ปลาปาก
เด็กหญิงพิชญธิดา ใจดี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
29 20/09/2564 นางสาวญดา คำมาพงศ์เตโชกิจ
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายพอเพียง คำมาพงศ์เตโชกิจ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
30 20/09/2564 นายดุษฎี บุนนท์
สสอ.ศรีสงคราม
นางสาวศุภิสรา บุนนท์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
31 20/09/2564 นางนิภารัตน์ จันทร์วงศ์
รพ.ศรีสงคราม
นางสาวพัทธ์ธีรา จันทร์วงศ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
32 20/09/2564 นายมงคล ธงยศ
สสอ.วังยาง
เด็กชายจิรภัทร ธงยศ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
33 20/09/2564 นายวิทยา นามเสาร์
สสอ.ศรีสงคราม
นางสาวพิมพ์ชนก นามเสาร์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
34 20/09/2564 นางสุวิมลยงค์ ธงยศ
รพ.ปลาปาก
นายคุณานนต์ ธงยศ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
35 20/09/2564 นางลดาวรรณ แก้วมาลา
รพ.นาหว้า
นายฐิติศักดิ์ แก้วมาลา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
36 20/09/2564 นางศรีแพร วันนา
สสอ.นาหว้า
เด็กชายศตพล วันนา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
37 20/09/2564 นางกรกมล อบรมชอบ
รพ.เรณูนคร
เด็กชายปวริศ อบรมชอบ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
38 20/09/2564 นางอรวรรณ อุติลา
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงนุตประวีณ์ อุติลา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
39 20/09/2564 นางรินดา ปู่บุตรชา(ประทุมลี)
รพ.นาแก
เด็กชายธนดล ปู่บุตรชา
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
40 20/09/2564 นางผ่องแผ้ว กุลภา(วงศ์สุขสันต์)
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงกัญญลักษณ์ วงศ์สุขสันต์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
41 21/09/2564 นางสุพิศ ยอแสง(แข็งแรง)
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงชัญญานุช ยอแสง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
42 21/09/2564 นางสุวิมล อุสาพรหม (สุบิน)
รพ.นาหว้า
เด็กชายกฤตพล สุบิน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
43 21/09/2564 นางสาวสุจิตรา สิทธิยา
รพ.นาหว้า
เด็กชายศุภกฤต คำชนะ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
44 21/09/2564 นางสาวภาณินนุช เณธิชัย
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงสุปัญญดา เณธิชัย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
45 21/09/2564 นางณัฐชญา ประสงค์สุข (เพิ่มไพศาลสกุล)
รพ.เรณูนคร
เด็กชายก้องภพ เพิ่มไพศาลสกุล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
46 22/09/2564 นางภัตพร เย็นวิจิตรโสภา(พรมเกตุ)
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงญาณิศา เย็นวิจิตรโสภา
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
47 22/09/2564 นางชารินี บุญรังศรี
สสอ.ปลาปาก
เด็กชายนภทีย์ บุณรังศรี
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
48 22/09/2564 นางสาวแคทรียา สุวรรณไตรย์
สสอ.ปลาปาก
เด็กหญิงคัทติญาดา มวลปาก
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
49 22/09/2564 นางสาวกนกวรรณ สำเภานนท์
รพ.ปลาปาก
เด็กหญิงปริยากร สำเภานนท์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
50 22/09/2564 นายเทพพิทักษ์ คนคล่อง
สสอ.ปลาปาก
เด็กชายวสุพล คนคล่อง
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
51 22/09/2564 นายจักรี ภูวานคำ
สสอ.ธาตุพนม
นายภูตินันท์ ภูวานคำ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
52 22/09/2564 นางสาวมะลิวรรณ์ แก้วอ่อนขวา
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงกนกพร มุดผากิตติเดช
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
53 22/09/2564 นางกันยารัตน์ ศรีราช
รพ.นาแก
นายธีระกร ศรีราช
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
54 23/09/2564 นางศิวาพร พลหาญ
รพร.ธาตุพนม
นางสาวนภสสร พลหาญ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
55 23/09/2564 นายปรีชา ยาทองไชย
สสอ.ศรีสงคราม
นายรชต ยาทองไชย
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
56 23/09/2564 นางนันทนา ขรรศร
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงกัญจนารักษ์ ขรรศร
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
57 23/09/2564 นายชูชีพ มณีพรรณ
สสจ.นครพนม
เด็กหญิงชิตตาวรรณ มณีพรรณ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
58 23/09/2564 นางสาวจุฑาทิพย์ คะปัญญา
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงพิชญาภัค พรมบุตร
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
59 23/09/2564 นายภูวดล เสถา
รพ.นาทม
เด็กหญิงภาณรินทร์ เสถา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
60 23/09/2564 นางสิริปรียา ผายทอง
รพ.นาทม
เด็กหญิงสิริยุพา ผายทอง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
61 23/09/2564 นางสาวพิจิตรา วรรณวงศ์
รพ.นาทม
เด็กหญิงภาณัชชา ริมสกุล
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
62 23/09/2564 นางวารุณี ปราโมทย์
รพ.ท่าอุเทน
นางสาวกนกพร ปราโมทย์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
63 23/09/2564 นางธนัญญา แสนบรรดิษฐ
รพ.ปลาปาก
นายฉัตรินยุทธ แสนบรรดิษฐ
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
64 23/09/2564 นายชัชวาลย์ จุ่นหัวโทน
สสอ.ศรีสงคราม
นายชยพล จุ่นหัวโทน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
65 27/09/2564 นางปริชาติ แพนพา
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แพนพา
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
66 27/09/2564 นายเจริญชัย หมื่นห่อ
วพบ.นครพนม
นางสาวญาดา หมื่นห่อ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
67 27/09/2564 นายปัญญา ธีระกำจาย
รพ.โพนสวรรค์
นางสาวนันทิภา ธีระกำจาย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
68 27/09/2564 นายธนกฤต(สมถวิล) ธนจตุพรหม
รพ.นาทม
เด็กหญิงพัชญากร ธนจตุพรม
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
69 27/09/2564 นางพิมพ์พิศา ธนจตุพรหม
รพ.นาทม
เด็กชายคณิศร ธนจตุพรม
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
70 27/09/2564 นางมัสยา โมธรรม
รพ.นาทม
เด็กชายชนม์ชนก โมธรรม
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
71 27/09/2564 นายวรพงษ์ จีนบุตร
รพ.นครพนม
นางสาวณปภา จีนบุตร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
72 27/09/2564 นางแววดาว หาญณรงค์
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายกิตติภพ หาญณรงค์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
73 27/09/2564 นางสาวสวิตตา ธงยศ
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงเบญญาภา ธงยศ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
74 27/09/2564 นางสาวสุภาวดี ทวีบุตร
รพ.ปลาปาก
เด็กหญิงประภาวดี ทวีบุตร
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
75 28/09/2564 นางพรสวรรค์ นาวงหา
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายอภิชาติ นาวงหา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
76 04/10/2564 นางสาววรารัตน์ ไชยบิน(นวลตา)
สสอ.นาหว้า
เด็กหญิงขวัญตะวัน ไชยบิน
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
77 04/10/2564 นางศรีโสภา ศรีมี
รพ.นาหว้า
นายเนติธร ศรีมี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
78 04/10/2564 นางมะลีวรรณ อุดมบุญญานุภาพ(นนเลาพล)
สสอ.นาหว้า
เด็กหญิงกชกร อุดมบุญญานุภาพ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
79 04/10/2564 นางปริยาภัทร บุตรบุรี
สสอ.ท่าอุเทน
เด็กชายภูมิรพี บุตรบุรี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
80 04/10/2564 นายสุพานิตย์ ภูดีทิพย์
รพ.นาทม
เด็กหญิงศุภิสรา ภูดีทิพย์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
81 04/10/2564 นางสาวอภิญญา สาหัส
รพ.นาหว้า
เด็กชายจิรวัฒน์ สาหัส
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
82 04/10/2564 นางจิราภรณ์ จิรไพบูลย์ทรัพย์
สสอ.วังยาง
เด็กหญิงพิรญาณ์ จิรไพบูลย์ทรัพย์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
83 04/10/2564 นางจิรภิญญา (จรจิตย์) หลักคำ (คุดคา)
สสอ.นาหว้า
ด.ช.ธีรดนย์ หลักคำ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
84 05/10/2564 นายพิเชษฐ์ ไชยบิน
บำนาญ
เด็กหญิงภูตะวัน ไชยบิน
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
85 05/10/2564 นายอภิรักษ์ อุสาราช
รพ.นาทม
นางสาวญาดา อุสาราช
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
86 05/10/2564 นางสาวธนัสวิพร ธรณ์ธนัตย์กุล
รพ.ท่าอุเทน
นายภัสภีมวัศ ธรณ์ธนัตย์กุล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
87 05/10/2564 นายกรวิทย์ ใสส่อง
รพ.ท่าอุเทน
นางสาวกฤติยากรณ์ ใสส่อง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
88 05/10/2564 นางชวนพิศ สุขบัติ
รพ.ท่าอุเทน
เด็กชายศุภวิชญ์ สุขบัติ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
89 05/10/2564 นางสาวนิษฐา นามโฮง
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กหญิงพนัชกร นามโฮง
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
90 05/10/2564 นางสาวจุฑามาศ แสนลัง
รพ.ศรีสงคราม
เด็กชายณพัฒร์ โฆษณา
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
91 05/10/2564 นางสาวนงคลักษณ์ วงศ์พนารัตน์
รพ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงการย์สิริ วงศ์พนารัตน์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
92 05/10/2564 นายสุรัตน์ หล้าดี
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กหญิงสุภิชาพัชญ์ หล้าดี
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
93 05/10/2564 นางณัฐริณีย์ สมรฤทธิ์
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงกวินญารัตน์ สมรฤทธิ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
94 05/10/2564 นางเซี่ยมหงส์ พรหมประกาย
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงพิชญาภา พรหมประกาย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
95 05/10/2564 นางสาวเกศรินทร์ อินทริง
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงอรุจรินทร์ งามนาศรี
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
96 05/10/2564 นายนิชิต ขันทะชา
รพ.ศรีสงคราม
นางสาวอัจฉรีย์ ขันทะชา
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
97 05/10/2564 นายสมชาติ สมปัญญา
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงจิรัญญา สมปัญญา
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
98 05/10/2564 นางสาวปนิดา บุพศิริ
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงชญาภา ไชยเชษฐ์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
99 05/10/2564 นายวราพงษ์ ร่มรื่น
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงกัณฏพชิญ์ ร่มรื่น
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
100 05/10/2564 นายกิตติศักดิ์ คะษาวงค์
สสอ.ศรีสงคราม
นางสาวกมลลักษณ์ คะษาวงค์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
101 05/10/2564 นางปารมี (ประภาภรณ์) พลเชียงขวาง
สสอ.ธาตุพนม
นายณัฐนันท์ พลเชียงขวาง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
102 05/10/2564 นางสาวอุไรวรรณ โยลัย
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กชายคามิน ยตะโคตร
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
103 05/10/2564 นางอรอนงค์ พงสุภา
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงวิภาพันธ์ พงสุภา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
104 06/10/2564 นายชลกานต์ วงศ์เข็มมา
สสอ.นาทม
นางสาวนันทัชพร วงศ์เข็มมา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
105 06/10/2564 นางยิ้มฤดี ธานีกุล
รพ.ศรีสงคราม
เด็กชายธนกฤต ธานีกุล
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
106 06/10/2564 นางสาวกาญจนา ชนะศึก(หาญสุโพธิ์)
รพ.ศรีสงคราม
เด็กชายปรวัฒน์ หาญสุโพธิ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
107 06/10/2564 นางนลินี หนูห่วง
รพร.ธาตุพนม
นางสาวเพชรศิริ แสนรักค์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
108 06/10/2564 นางจินตนา อินทรักษา
รพ.ท่าอุเทน
นายจิรายุ อินทรักษา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
109 06/10/2564 นายพศิณ หล้าสุพรม
สสอ.เรณูนคร
เด็กหญิงรุจิลาภา หล้าสุพรม
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
110 06/10/2564 นางสาวสัจจพร พนมศักดิ์
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายอนุกุล พนมศักดิ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
111 06/10/2564 นางกาญจนา ชัยมงคล (โทษา)
รพ.ศรีสงคราม
นายธนกร ชัยมงคล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
112 06/10/2564 นายสงกรานต์ นักบุญ
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กหญิงมัญชุพร นักบุญ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
113 06/10/2564 นางสาวฐิตินันท์ เกษมสิน
รพ.ท่าอุเทน
นายกวินภพ จันเจือ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
114 06/10/2564 นางชลิดา รัตนวรรณี
รพ.ท่าอุเทน
ด.ช.กฤติน รัตนวรรณี
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
115 06/10/2564 นางดารณี สินอ้วน
สสจ.นครพนม
นางสาวเพ็ญพิชา สินอ้วน
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
116 06/10/2564 นายภาสกร จิตตวิเชียร
รพ.นาหว้า
นางสาวนงนภัส จิตตวิเชียร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
117 07/10/2564 นางพัชราพร สมตน(ควรรณสุ)
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงพาขวัญ สมตน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
118 07/10/2564 นางอรอนงค์ ใจตรง
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงปภาวรินท์ ใจตรง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
119 07/10/2564 นางวรัทยา ราชบัญดิษฐ์
รพ.ปลาปาก
เด็กหญิงธัญชนก ราชบัญดิษฐ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
120 07/10/2564 นายคณาธิป ศลาฆินหิรัณยกุล
สสอ.นาแก
เด็กชายปุณณวิช ศลาฆินหิรัญยกุล
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
121 07/10/2564 นางสาววันวิสาข์ จันทร์กลิ่นหอม(บุตะภักดิ์)
สสอ.วังยาง
เด็กชายกนกพล บุตะภักดิ์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
122 12/10/2564 นางพรรณิภา ไพรีรณ
สสจ.นครพนม
ด.ญ.ภัทรดา ไพรีรณ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
123 12/10/2564 นางสาวหทัยรัตน์ บุญเชิด
รพ.วังยาง
นางสาวชาริตา บุญเชิด
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
124 12/10/2564 นายปิยะ จันทร์คายโคตร
สสอ.เมืองนครพนม
นายขวัญชัย จันทร์คายโคตร
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
125 12/10/2564 นางลักขณา ภูวิชัย
รพ.ท่าอุเทน
นายภัทรดนัย ภูวิชัย
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
126 12/10/2564 นางวราลักษณ์ พันธุ์เวียง
รพ.นาทม
นางสาวสุมัทณา พันธุ์เวียง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
127 12/10/2564 นางวชิราภรณ์(ณัฐกฤตา) เปี้ยคำ
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงณัฐธิดา เปี้ยคำ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
128 12/10/2564 นางเสาวณิต ตุลาพัฒน์
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายกิติชา ตุลาพัฒน์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
129 12/10/2564 นางพาณี พิมพนิตย์
รพ.ท่าอุเทน
นางสาวพัทธนันท์ พิมพนิตย์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
130 12/10/2564 นางสุกานดา สุขปิติกุล
สสอ.ธาตุพนม
นายปิติภณ สุขปิติกุล
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
131 12/10/2564 นางศลิษา สุริยา (จันทะคุณ)
สสอ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงวิภาวี สุริยา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
132 12/10/2564 นายปราโมทย์ คำภูเงิน
สสอ.นาหว้า
นายปรมินทร์ คำภูเงิน
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
133 12/10/2564 นางสาวกุลชลี แสงสว่าง(ฟองอ่อน)
สสอ.ธาตุพนม
นายนิภาวรรณ ฟองอ่อน
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
134 12/10/2564 นางจิราภรณ์ แสนคุณท้าว
รพ.บ้านแพง
เด็กหญิงกานต์พิชชา แสนคุณท้าว
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
135 12/10/2564 นายอุทิศ ไชยศล
รพ.บ้านแพง
เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยศล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
136 12/10/2564 นางเปรมฤดี คำจันทร์ศรี
รพ.บ้านแพง
นางสาวรติกานต์ คำจันทร์ศรี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
137 12/10/2564 นางกุลทรี ธรรมวิภาค
รพ.เรณูนคร
เด็กชายนรภัทร ธรรมวิภาค
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
138 12/10/2564 นางวรุณย์ประอร จีนบุตร
รพ.ท่าอุเทน
นายวริทธิ์ธร จีนบุตร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
139 12/10/2564 นางสาวบุญญพร(นภาพร) เหล่าสุวรรณ(สมรฤทธิ์)
รพ.นาทม
เด็กชายเชิญขวัญ เหล่าสุวรรณ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
140 15/10/2564 นางสาวรุ่งนภา ตะนะคี
รพ.ท่าอุเทน
นายทรัพย์เจริญ สุทธิวงษ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
141 15/10/2564 นางนันทนา ควรรณสุ
รพ.โพนสวรรค์
นายวศิน ควรรณสุ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
142 15/10/2564 นางสาววราลักษณ์ ไชยรัตน์
พิเศษส่งเงินสดในสังกัด
เด็กชายวันมงคล ไชยรัตน์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
143 15/10/2564 นางวิมลทิพย์ ขันติยะ
สสอ.ธาตุพนม
นายวุฒิภัทร หงษ์ชุมแพ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
144 15/10/2564 นายธีติภูมิ นาวานันทกุล
สสอ.นาหว้า
เด็กชายพาสุข นาวานันทกุล
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
145 15/10/2564 นางวันวิสา แสงสุโพธิ์(สร้อยสิริวัฒน์
รพ.ปลาปาก
เด็กหญิงวรารัตน์ แสงสุโพธิ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
146 15/10/2564 นางนภาภรณ์ ศรีวรชัย(บุตรสีผา)
รพ.ปลาปาก
เด็กหญิงจิณห์นิภาญาดา บุตรสีผา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
147 15/10/2564 นางมนัสนันท์ เอดาสัย
สสอ.นาหว้า
นายนฤบดินทร์ เอดาสัย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
148 15/10/2564 นางสาวขวัญจิต เคนนาดี
รพ.ปลาปาก
เด็กชายรติวรรธน์ เคนนาดี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
149 15/10/2564 นายอัศจรรย์ ศรกายสิทธิ์
สสอ.บ้านแพง
นายณัฐสิทธิ์ ศรกายสิทธิ์
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
150 19/10/2564 นายกันตภณ (อภิศักดิ์) ไชยจำ
สสอ.นาแก
เด็กชายวรกฤต ไชยจำ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
151 19/10/2564 นางศิวะพร ศิริสวัสดิ์
สสอ.ศรีสงคราม
นายณัฏฐากร ศิริสวัสดิ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
152 19/10/2564 นางจินตนา ชมภูโคตร
รพ.เรณูนคร
นางสาวอริสรา ชมภูโคตร
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
153 19/10/2564 นางผุสดี แสนพันธ์(พลราชม)
รพ.นาแก
นางสาวสิรินทรา แสนพันธ์(พลราชม)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
154 19/10/2564 นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น
สสอ.นาแก
นางสาวปินมนัส เมืองเล็น
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
155 19/10/2564 นางจิรัชญา(สุจินดา) อุไรวงศ์
สสอ.วังยาง
นายสุระเดชฤทธิ์ อุไรวงศ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
156 19/10/2564 นางสุทธนา ชาสงวน
รพ.นาหว้า
นายเกียรติเมธา ชาสงวน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
157 19/10/2564 นางสาวกรรณิการ์ อุดมกัน
รพ.นาหว้า
เด็กหญิงชัญญา อุสาพรหม
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
158 19/10/2564 นายปัญญา ทิณบูรณ์
วพบ.นครพนม
เด็กหญิงเกตน์สิริ ทิณบูรณ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
159 19/10/2564 นางสาวพรรณิภา ศิริวัฒน์ (วงศ์ชมภู)
รพ.นาแก
เด็กชายชนาภัทร ศิริวัฒน์ (วงศ์ชมภู)
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
160 19/10/2564 นางภรณ์พิมุกต์ ดอนหล้า(ไชยวงษ์)
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายธนภณ ดอนหล้า
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
161 21/10/2564 นางละอองดาว รังกลิ่น
รพ.เรณูนคร
นายภูสิต รังกลิ่น
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
162 21/10/2564 นางสาวปาณิสรา (จันทร์จิรา) ไชยจำ
สสอ.นาแก
นายภคพล ไชยจำ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
163 21/10/2564 นางพันธิภา (ตั้งศิริ)ก้อนสิน
รพ.ท่าอุเทน
นางสาวธันยพร ก้อนสิน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
164 21/10/2564 นายสิทธิชัย ก้อนสิน
สสอ.ท่าอุเทน
ดญ.ณัฐธิดา ก้อนสิน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
165 21/10/2564 นางลัดดาวัลย์ บุญเหมาะ
รพ.นาทม
นางสาวณัฏฐณิชา บุญเหมาะ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
166 21/10/2564 นางสาวภรภัค(รุ่งตะวรรณ) เมืองซอง
รพ.บ้านแพง
นางสาวภัควลัญชญ์ เมืองซอง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
167 21/10/2564 นางสุภัค จันทร์สองดวง
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายวัชรวีร์ จันทร์สองดวง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
168 21/10/2564 นางกนกพร โพชะโน
สสอ.เรณูนคร
นายธนพงษ์ โพชะโน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
169 21/10/2564 นายธวัชชัย วังทะพันธ์
สสอ.เรณูนคร
เด็กหญิงอัยยาพร วังทะพันธ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
170 21/10/2564 นางสาวชนิตา สุขรี
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายเดชปภัช สุขรี
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)

สรุปข้อมูลสวัสดิทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564 ณ วันที่ 21/10/2564
ลำดับที่ ช่วงชั้น จำนวน(คน) จำนวน(เงิน)
1 อนุบาล (อ.1-3) 22 22,000
2 ประถมศึกษาต้น (ป.1-3) 21 31,500
3 ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6) 21 42,000
4 มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3) 38 95,000
5 มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3) 31 93,000
6 อาชีวศึกษา (ปวส.1-2) 3 10,500
7 ปริญญาตรี (ป.1-4) 34 136,000
รวม 170 430,000

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739

เยียมชมทั้งหมด