8.สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
กรุณาเลือก พ.ศ. 2564 2563 2562 2561 2560 2559
ลำดับที่ วันที่ ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด สถานะ
1 14/09/2563 นายวรงค์ บุญระมี
สสอ.บ้านแพง
เด็กหญิงธัยลักษณ์ บุญระมี
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
2 14/09/2563 นางรัติยา พรหมอารักษ์
รพร.ธาตุพนม
ด.ญ.กุลพัชร พรหมอารักษ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
3 14/09/2563 นางแจ่มนภา (ลี้พล)กำลังสันต์
รพร.ธาตุพนม
ด.ญ.นภัค กำลังสันต์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
4 14/09/2563 นางนิภาวัลย์ วรศาสตร์
รพร.ธาตุพนม
ด.ช.ภูเบศวร์ วรศาสตร์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
5 14/09/2563 นางจินตนา อินทรักษา
รพ.ท่าอุเทน
นายจิรายุ อินทรักษา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
6 14/09/2563 นางอารี อรนันท์
รพ.ท่าอุเทน
ด.ช.วรวุฒิ อรนันท์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
7 14/09/2563 นางสาวศุลีมาศ พรมเพ็ง
รพ.ศรีสงคราม
ด.ญ.รีนลดา ส่งศรีสุข
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
8 14/09/2563 นายจักรกฤษ ต้นเกษ
รพ.ปลาปาก
ด.ช.กมลภพ ต้นเกษ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
9 14/09/2563 นางดรุณี นาสมรูป
รพร.ธาตุพนม
นายสิทธิพัฒน์ นาสมรูป
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
10 14/09/2563 นายเอนก ทนงหาญ
รพร.ธาตุพนม
น.ส.อันน์ ทนงหาญ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
11 14/09/2563 นางพูล สุวัฒนเสนีย์
รพ.นาหว้า
ด.ช.ชัยพัฒน์ สุวัฒนเสนีย์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
12 14/09/2563 นางสาวสมสมัย คะมุง
สสอ.บ้านแพง
ด.ช.ปภิณวิทย์ ปิลอง
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
13 14/09/2563 นายวิจิตร สุวรรณไตรย์
สสอ.เมืองนครพนม
นายณัฐชนนท์ สุวรรณไตรย์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
14 14/09/2563 นางสุภาพร เสภา
รพ.นาทม
ด.ญ.ภานรินทร์ เสถา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
15 14/09/2563 นายภูวดล เสถา
รพ.นาทม
ด.ช.จิรเดช เสถา
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
16 14/09/2563 นางสาวบุญญพร(นภาพร) (เหล่าสุวรรณ)สมรฤทธิ์
รพ.นาทม
ด.ช.บุญยกร เหล่าสุวรรณ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
17 14/09/2563 นางกฤษณี จันทะนะ
พิเศษส่งเงินสดนอกสังกัด (B)
นายกฤติพงศ์ จันทะนะ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
18 14/09/2563 นายนิยม บัวชุม
สสอ.เรณูนคร
น.ส.อติกานต์ บัวชุม
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
19 14/09/2563 นายฉัตรชัย ป้อมลิขิตกุล
สสอ.เรณูนคร
ด.ช.แทนคุณ ป้อมลิขิตกุล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
20 14/09/2563 นายประภาส สารทอง
พิเศษส่งหักผ่านธนาคาร
น.สบุศราภรณ์ สารทอง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
21 14/09/2563 นางสุพัตรา บุระพวง
รพ.เรณูนคร
น.ส.ธันยพร บุระพวง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
22 14/09/2563 นางภาณุมาศ ไชยตะมาตย์
สสอ.นาแก
น.ส.แก้วฤทัย ไชยตะมาตย์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
23 14/09/2563 นางบุญชอบ เสรีธรรมะพิทักษ์
สสอ.นาหว้า
ด.ช.พลวัติ เสรีธรรมะพิทักษ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
24 14/09/2563 นายยิ่งยง คำอ้อ
สสอ.โพนสวรรค์
นายศุภกิตติ์ คำอ้อ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
25 14/09/2563 นางเพลินพิศ ยศประสงค์(มูลตองคะ)
รพร.ธาตุพนม
นายพิชญชาญ มูลตองคะ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
26 14/09/2563 นายภาสุระ วงศ์ศรีชา
รพร.ธาตุพนม
ด.ญ.พิชชานันท์ วงศ์ศรีชา
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
27 14/09/2563 นางเจษฎาวดี แก้วมณีชัย
สสจ.นครพนม
ด.ญ.ปรียากร แก้วมณ๊ีชัย
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
28 14/09/2563 นางเซี่ยมหงส์ พรหมประกาย
รพ.ศรีสงคราม
ด.ช.จักริน พรหมประกาย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
29 14/09/2563 นางนิภารัตน์ จันทร์วงศ์
รพ.ศรีสงคราม
ด.ญ.ธัญญรัตน์ จันทร์วงศ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
30 14/09/2563 นางรามัย สูตรสุวรรณ
รพ.นครพนม
นายนันทิพัฒน์ สูตรสุวรรณ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
31 14/09/2563 นางสุทธิตานันท์ เลิศทวีรัชต์
รพ.เรณูนคร
น.ส.พนิตานันท์ เลิศทวีรัชต์
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
32 14/09/2563 นายชัชวาล นามพลแสน
สสอ.ปลาปาก
ด.ช.ฆรวัณณ์ นามพลแสน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
33 14/09/2563 นางสุภัสตา สีกุดเรือ
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายพชรพล สีกุดเรือ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
34 14/09/2563 นางพิศมัย สูตรสุวรรณ
สสอ.เมืองนครพนม
น.ส.ธมลวรรณ สูตรสุวรรณ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
35 14/09/2563 นางจุฑามาศ มณีเนตร (พ่อบำรุง)
รพ.เรณูนคร
นายธนภัทร มณีเนตร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
36 14/09/2563 นางกรรณิการ์ รัชอินทร์
รพ.ปลาปาก
นายรพีพัทธ์ รัชอินทร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
37 14/09/2563 นางวิภารัตน์ พุทธวันท์
สสอ.เมืองนครพนม
นายไชยวัฒน์ พุทธวันท์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
38 14/09/2563 นางสาวทัชชกร กลางประพันธ์
รพ.ศรีสงคราม
ด.ช.ธีระภัทร ไชยภักดี
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
39 14/09/2563 นายสุชาติ นันนิยงค์
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายสุธินันท์ นันนิยงค์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
40 14/09/2563 นางผ่องแผ้ว กุลภา(วงศ์สุขสันต์)
รพร.ธาตุพนม
ด.ช.ธีรพัชญ์ วงศ์สุขสันต์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
41 14/09/2563 นางอุบลรัตน์ บุญบุตร (อนุวรรณ)
รพ.ท่าอุเทน
น.ส.พัชรินทร์ บุญบุตร
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
42 14/09/2563 นางสาวนริศรา โสมดี
สสอ.ศรีสงคราม
ด.ญ.ณตา ผึ่งผล
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
43 14/09/2563 นางดารุณี (นิมมิตตานนท์) สุภานนท์
รพ.ท่าอุเทน
ด.ช.ประทับธรรม สุภานนท์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
44 14/09/2563 นางวารุณี ปราโมทย์
รพ.ท่าอุเทน
ด.ช.ณัฐพัชร์ ปราโมทย์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
45 14/09/2563 นางพรรณิภา ไพรีรณ
สสจ.นครพนม
ด.ช.พีรัช ไพรีรณ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
46 14/09/2563 นางสาวหทัยรัตน์ บุญเชิด
รพ.วังยาง
ด.ช.ภูบดินทร์ อ่อนภูธร
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
47 14/09/2563 นางแสงเดือน ศรีวรสาร
รพ.โพนสวรรค์
นายรัฐนนท์ ศรีวรสาร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
48 14/09/2563 นางวิจิตรตรา บุพศิริ
สสอ.ศรีสงคราม
นายภัทรพล บุพศิริ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
49 14/09/2563 นางมารดี ศิริพัฒน์(วิทยาดำรงชัย)
สสจ.นครพนม
1.นางสาววรรณศิริ วิทยาดำรงชัย
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)

เคยได้รับสิทธ์ไปแล้ว
50 14/09/2563 นายภาสกร กิติศรีวรพันธุ์
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กชายธนกร กิติศรีวรพันธุ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
51 14/09/2563 นางสาวขวัญชนก แมดมิ่งเหง้า
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กชายคณพศ บางพรมบาง
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
52 15/09/2563 นางสาวมะลิวรรณ์ แก้วอ่อนขวา
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงนวพร มุดผากิตติเดช
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
53 15/09/2563 นางกัญกร(นันณภัชสรณ์)สุภัทตรา โสมีชัย(เจริญพรพรรณ)
รพ.ปลาปาก
เด็กชายธราทร เจริญพรพรรณ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
54 15/09/2563 นางนภาศิริ สมใจ
สสอ.เมืองนครพนม
นายศิริศักย์ สมใจ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
55 15/09/2563 นางพัชรินทร์ อนุสนธิ์
สสจ.นครพนม
นายภาณุวิชญ์ อนุสนธิ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)

เคยได้รับสิทธ์ไปแล้ว
56 15/09/2563 นางวราภรณ์ สารทอง
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงธัญชนก สารทอง
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
57 15/09/2563 นางศิริวรรณ กำภูศิริ
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงปัณณพร กำภูศิริ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
58 15/09/2563 นายนราธิป กำภูศิริ
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงปุญญิศา กำภูศิริ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
59 15/09/2563 นายธวัชชัย วังทะพันธ์
สสอ.เรณูนคร
นายศิริชัย วังทะพันธ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
60 15/09/2563 นางอรอนงค์ ใจตรง
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงณัฐญา ใจตรง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
61 15/09/2563 นางอรัญญา นรสาร
รพ.นาแก
นางสาวชลธิชา นรสาร
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
62 15/09/2563 นายนิรัญ จันทะพันธ์
สสอ.เมืองนครพนม
นายนันทิพัฒน์ จันทะพันธ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
63 15/09/2563 นางนวลนาง ลวกุณ
รพ.บ้านแพง
อชิรวิชญ์ ลวกุณ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
64 15/09/2563 นางสาวนิษฐา นามโฮง
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายสุรชกร นามโฮง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
65 15/09/2563 นางสาวพรทิพย์พา ชัยปัญหา
รพ.นาหว้า
นายนนทพัทธ์ สาตราคม
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
66 15/09/2563 นางศรีแพร วันนา
สสอ.นาหว้า
เด็กชายชาติวัฒน์ วันนา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
67 15/09/2563 นางบุญศิริ จันทนะ
รพ.ปลาปาก
เด็กชายภูสิษฐ์ พ่อค้าช้าง
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
68 15/09/2563 นางสุภัทตรา สายเนตร
สสอ.ปลาปาก
เด็กชายสมประสงค์ สายเนตร
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
69 15/09/2563 นางสาวพาวินี สุมนารถ
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายภควัทคีตา สุมนารถ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
70 15/09/2563 นางสาวสุพัตรา นามวงศ์(สิทธิราช)
รพ.นาแก
เด็กชายเขมินทร์ สิทธิการ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
71 15/09/2563 นางจิณณ์ภัคธนา(ประภัสสร) เนตรวงศ์
รพ.บ้านแพง
เด็กชายฏลรชต เนตรวงค์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
72 15/09/2563 นางสาวจิราภรณ์ ตะวังทัน
สสอ.ธาตุพนม
เด็กชายพงศภร เบ็ญจวงษ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
73 15/09/2563 นางสุพัตรา ทิพวัจนา
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายชัยพัฒน์ ทิพวัจนา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
74 15/09/2563 นางประภากร วงษ์พันธ์
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงปภาวรินทร์ วงศ์พันธ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
75 17/09/2563 นางสาวกุลชลี แสงสว่าง(ฟองอ่อน)
สสอ.ธาตุพนม
นายนิภาวรรณ ฟองอ่อน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
76 17/09/2563 นางพร สุวรรณ์
รพ.ท่าอุเทน
นางสาวนฤชา สุวรรณ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
77 17/09/2563 นางพนิดา แสนหอม
สสอ.บ้านแพง
นายธนบูรณ์ แสนหอม
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
78 17/09/2563 นางสาวนิตยา นาโควงค์
รพ.นาทม
เด็กชายปวเรศ นาโควงค์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
79 17/09/2563 นายเทวฤทธิ์ เตียงสกุล
สสอ.ท่าอุเทน
นายจามิกร เตียงสกุล
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
80 17/09/2563 นายชูชีพ มณีพรรณ
สสจ.นครพนม
เด็กชายอัสสชิ มณีพรรณ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
81 17/09/2563 นางจีระนันท์ เสริฐศรี
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายกรินทร์ พายุพัด
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
82 18/09/2563 นายประยุทธ แก้วมณีชัย
รพ.นครพนม
นางสาวสรัลดา แก้วมณีชัย
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
83 18/09/2563 นางสาวระพิงค์ คำมุงคุณ
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงปิยภัทร จันทรเสนา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
84 18/09/2563 นางปารมี (ประภาภรณ์) พลเชียงขวาง
สสอ.ธาตุพนม
เด็กหญิงธัญญานุช พลเชียงขวาง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
85 18/09/2563 นายชัชวาลย์ จุ่นหัวโทน
สสอ.ศรีสงคราม
นางสาวชวัลรัตน์ จุ่นหัวโทน
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
86 18/09/2563 นางชุติกาญจน์(จารุณี) สิทธิยากาษจน์(สิทธิยา)
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงจิรัชญา สิทธิยา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
87 18/09/2563 นางกรกมล อบรมชอบ
รพ.เรณูนคร
เด็กชายภาดิน อบรมชอบ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
88 18/09/2563 นางพนาวรรณ์ ไมตรี
รพร.ธาตุพนม
นางสาวณีรนุช ไมตรี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
89 18/09/2563 นางวิมลทิพย์ ขันติยะ
สสอ.ธาตุพนม
นายปวรุตม์ หงษ์ชุมแพ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
90 18/09/2563 นางแววดาว หาญณรงค์
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายกิตติชัย หาญณรงค์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
91 18/09/2563 นางสาวกาญจนา ศรีวรมย์
สสอ.นาทม
เด็กชายรัชพล ศรีวรมย์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
92 18/09/2563 นายชลกานต์ วงศ์เข็มมา
สสอ.นาทม
เด็กหญิงพรพิชญนันท์ วงศ์เข็มมา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
93 21/09/2563 นางจารุวรรณ วงค์เทวราช
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงพิชามญช์ วงศ์เทวราช
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
94 21/09/2563 นางกานต์นภัส อินทะโร
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงพลอยปภัส อินทะโร
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
95 21/09/2563 นางวิภารัตน์ ใจขาน
รพ.เรณูนคร
นายณัฐชนน ใจขาน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
96 21/09/2563 นายสมเกียรติ เหวชัยภูมิ
รพ.นาทม
นางสาวจรรยพร เหวชัยภูมิ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
97 21/09/2563 นายพศิณ หล้าสุพรม
สสอ.เรณูนคร
เด็กชายชนัตถ์ หล้าสุพรม
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
98 21/09/2563 นางสาวดาวนภา ศรีวรสาร
รพ.บ้านแพง
เด็กชายวชิรวิทย์ อ้วนแก้ว
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
99 21/09/2563 นางนาตยา เผ่าพันธ์
พิเศษส่งเงินสดในสังกัด
นายณัฐภัทรพงษ์ เผ่าพันธ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
100 21/09/2563 นางสาวอรอุมา พ่อชมภู
พิเศษส่งเงินสดในสังกัด
เด็กชายชยพล พ่อชมภู
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
101 21/09/2563 นางเสาวณิต ตุลาพัฒน์
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายธนกร ตุลาพัฒน์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
102 21/09/2563 นายสฤษดิ์ เอมสมบุญ
รพ.ปลาปาก
เด็กหญิงศิริภัสสร เอมสมบุญ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
103 21/09/2563 นางสาววิชิตา มีบุญ
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงณัชชา มีบุญ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
104 21/09/2563 นางธิดารัตน์ อุพันศรี
รพ.นาหว้า
นายกรินทร์ วะเศษสร้อย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
105 21/09/2563 นางดาราพร สุวรรณชัยรบ
สสอ.นาหว้า
นางสาวชุดาภรณ์ สุวรรณชัยรบ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
106 21/09/2563 นางสาวขวัญรดา (นันท์นภัส วงค์คำแพง
สสอ.นาแก
เด็กชายอุ้มขวัญ มณีสาร
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
107 21/09/2563 นางสาวรุ่งทิวา เชื้อวงศ์พรหม
สสอ.นาแก
เด็กหญิงพัชรพร เชื้อวงศ์พรหม
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
108 21/09/2563 นางจิรัชญา(สุจินดา) อุไรวงศ์
สสอ.วังยาง
เด็กหญิงไอศวรรย์ อุไรวงศ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
109 21/09/2563 นางสุพัตรา แสนเขื่อน
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงภัทรธิดา แสนเขื่อน
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
110 21/09/2563 นายธีรพล ธงชัย
สสอ.ปลาปาก
เด็กชายธีร์จุฑา ธงชัย
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
111 21/09/2563 นางสาวภาณินนุช เณธิชัย
รพ.เรณูนคร
เด็กชายภาคินันท์ เณธิชัย
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
112 21/09/2563 นางมาลินี ชอบจิตร (มาภา)
รพ.เรณูนคร
เด็กชายสุมาภา ชอบจิตร
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
113 21/09/2563 นางสาวดุษณี วรรณคำ(วงศ์สีใส)
รพ.นาแก
เด็กชายวรวรัญญ์ วรรณคำ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
114 21/09/2563 นางจันจิรา สิทธิ (บุพศิริ)
สสอ.ท่าอุเทน
เด็กชายปรเมศวร์ สิทธิ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
115 21/09/2563 นางสาวฐิติรัตน์ บริหาร
รพ.นครพนม
เด็กหญิงนันท์ชพร โพธิน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
116 21/09/2563 นายมุฎฐิฑ์ไกร โพธิน
สสอ.ปลาปาก
เด็กหญิงปุณยาพร โพธิน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
117 21/09/2563 นางดลนพร(จีรภรณ์) สุทธิจักร์
สสอ.นาหว้า
เด็กชายอธิคุณ สุทธิจันทร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
118 21/09/2563 นางพาณี พิมพนิตย์
รพ.ท่าอุเทน
นางสาวพัทธนันท์ พิมพนิตย์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
119 21/09/2563 นายพัฒนชัย รัชอินทร์
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายกัณตพัฒน์ รัชอินทร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
120 21/09/2563 นางสาวสัจจพร พนมศักดิ์
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายอนุกุล พนมศักดิ์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
121 21/09/2563 นายสาธิต จันทร์สว่าง
สสอ.เมืองนครพนม
นางสาวพรนภัส จันทร์สว่าง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
122 21/09/2563 นางทิพย์สุดา ทิพย์วงศ์
รพ.เรณูนคร
นางสาวชลณภัทรา ทิพย์วงศ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
123 21/09/2563 นางสายสมร สมเทพ
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงนวภัสร์ สมเทพ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
124 21/09/2563 นายวีระวัฒน์ สมเทพ
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงสุภนิดา สมเทพ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
125 21/09/2563 นายฉัตยาลักษณ์ ทอนติลา
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายพีรภัทร ทอนติลา
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
126 21/09/2563 นายสงกรานต์ นักบุญ
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายณัฐกรณ์ นักบุญ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
127 21/09/2563 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ แผ่นพรหม
รพ.ท่าอุเทน
เด็กชายแทนคุณ เหลาบัว
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
128 21/09/2563 นางสาวศิรินทรา ไชยมัชฌิม
รพ.นาทม
เด็กหญิงศิรินรัตน์ ไชยมัชฌิม
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
129 21/09/2563 นางสาวนงคลักษณ์ วงศ์พนารัตน์
รพ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงการย์สิริ วงศ์พนารัตน์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
130 21/09/2563 นายสุทธิพร สุพล
สสอ.ปลาปาก
นางสาวชรินทร์ทิพย์ สุพล
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
131 21/09/2563 นางกฤติมา ซองทุมมินทร์
รพ.ศรีสงคราม
เด็กชายรัชเขตต์ ซองทุมมินทร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
132 21/09/2563 นายกิตติศักดิ์ คะษาวงค์
สสอ.ศรีสงคราม
นายกณวรรธน์ คะษาวงค์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
133 21/09/2563 นางสุภัค จันทร์สองดวง
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายปัญญาวัฒน์ จันทร์สองดวง
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
134 21/09/2563 นางศิริลักษณ์ สลางสิงห์
สสอ.ท่าอุเทน
เด็กชายพีรดนย์ สลางสิงห์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
135 21/09/2563 นางยุพิน นวานุช
รพ.บ้านแพง
นายธันว์ นวานุช
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
136 21/09/2563 นายจักรภพ ธนาธนัยภัทร
รพ.ท่าอุเทน
นางสาวฐาณิญา ธนาธนัยภัทร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
137 21/09/2563 นางปราณิสา ธนาธนัยภัทร
รพ.ท่าอุเทน
นางสาวฐากัญญา ธนาธนัยภัทร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
138 21/09/2563 นายชนิด ราชมณี
รพ.โพนสวรรค์
นางสาวณัฏฐณิชา ราชมณี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
139 21/09/2563 นางเสาวนีย์ ศิริโคตรวงค์
สสอ.นาแก
เด็กชายชัญญพงศ์ ศิริโคตรวงค์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
140 24/09/2563 นางรังสิมา สิถิระบุตร
รพ.บ้านแพง
ด.ช.ณัศม์ชาธินท์ สิถิระบุตร
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
141 25/09/2563 นางชลณภัทร สอนสนาม
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายปภังกร สอนสนาม
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
142 25/09/2563 นางสุภัตรา ศรีวรสาร
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ศรีวรสาร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
143 25/09/2563 นายอุดมพร ศรีวรสาร
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กชายศตวรรษพร ศรีวรสาร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
144 25/09/2563 นางสาวนิสาชล พุทธกัง
สสอ.บ้านแพง
เด็กชายสิทธิภาคย์ แสนปาก
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
145 25/09/2563 นายธัชวิทย์ วงศ์เข็มมา
สสอ.บ้านแพง
เด็กหญิงธัญรดา วงศ์เข็มมา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
146 25/09/2563 นายณัฐวุฒิ บัวสาย
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงณัฐธิดา บัวสาย
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
147 25/09/2563 นายธนวัฒน์ คล่องแคล่ว
สสอ.ศรีสงคราม
ด.ช.ธนภูมิ คล่องแคล่ว
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
148 25/09/2563 นายประดิษฐ ศรีแสน
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กชายกันต์กวี ศรีแสน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
149 25/09/2563 นายจุฬา พวงพั้ว
รพ.นาหว้า
เด็กหญิงไอยปัญญาลักษณ์ พวงพั้ว
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
150 25/09/2563 นางกนกวรรณ บุญเกื้อ
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงชญานิศ บุญเกื้อ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
151 25/09/2563 นางปรียาวี โสที
สสอ.เรณูนคร
เด็กชายพีรยา โสที
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
152 25/09/2563 นางจิราภรณ์ แสนคุณท้าว
รพ.บ้านแพง
เด็กหญิงจิรวิชญ์ แสนคุณท้าว
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
153 25/09/2563 นายบุญสนอง ชนะพจน์
รพร.ธาตุพนม
นายจีรตินนท์ ชนะพจน์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
154 25/09/2563 จ่าเอกทองใบ สุขรี
รพ.นาทม
เด็กหญิงปัณฑารีย์ สุขรี
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
155 25/09/2563 นางสิริปรียา ผายทอง
รพ.นาทม
นายศุภโชค ผายทอง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
156 25/09/2563 นางพัฒนสรณ์ หล้าคำแก้ว
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายอนพัช หล้าคำแก้ว
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
157 25/09/2563 นายดาบชัย โพธิ์สุวรรณ
บำนาญ
เด็กชายธนกฤต โพธิ์สุวรรณ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
158 25/09/2563 นางเปรมฤดี คำจันทร์ศรี
รพ.บ้านแพง
เด็กชายวรโชติ คำจันทร์ศรี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
159 25/09/2563 นางจิราพร ดาทุมมา
รพร.ธาตุพนม
นางสาวคณิศร ดาทุมมา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
160 25/09/2563 นางสาวศศิธร คำใบ(ราชกรม)
รพ.ศรีสงคราม
นายนพคุณ ราชกรม
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
161 25/09/2563 นางภัทรานิษฐ์ แสนแก้ว
สสอ.ท่าอุเทน
นายสุภวิชญ์ แสนแก้ว
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
162 25/09/2563 นางอรอนงค์ พงสุภา
รพ.ศรีสงคราม
เด็กชายศุภวิชญ์ พงสุภา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
163 25/09/2563 นางเยาวลักษณ์ กิติศรีวรพันธุ์
รพ.ศรีสงคราม
นางสาวธัญวรัตม์ กิติศรีวรพันธุ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
164 25/09/2563 นายฉัตรชัย ขันติยะ
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงโศภิษฏ์ชล กิติศรีวรพันธุ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
165 25/09/2563 นายดาบชัย มาภา
สสอ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงชนาภัทร มาภา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
166 25/09/2563 นางสุทธนา ชาสงวน
รพ.นาหว้า
เด็กหญิงธนาวดี ชาสงวน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
167 25/09/2563 นายสุรศักดิ์ คณานันท์
พิเศษส่งหักผ่านธนาคาร
นายณัฐชญานนท์ คณานันท์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
168 25/09/2563 นางพินกรณ์ ธนาไสย
รพ.ปลาปาก
นางสาวพิชามญชุ ธนาไสย
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
169 25/09/2563 นางวันวิสา แสงสุโพธิ์(สร้อยสิริวัฒน์
รพ.ปลาปาก
นายวัศพล แสงสุโพธิ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
170 25/09/2563 นายพิสิษฐ์(ปฤชาติ) สิริวัฒนชยกร(พันธ์ดวง)
รพ.นาทม
เด็กชายวรินทร์พิพัชร สิริวัฒนชยกร
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
171 25/09/2563 นางรำไพ พิมพะวงษ์
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงธัญวรัตม์ พิมพะวงษ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
172 25/09/2563 นางรุนนา ใจสุข
รพ.ศรีสงคราม
เด็กชายณัฐชาต ใจสุข
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
173 25/09/2563 นายอดิเรก วงค์แสงน้อย
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงชนกชนม์ วงค์แสงน้อย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
174 25/09/2563 นางสำเนียง คำมุข
รพ.บ้านแพง
นางสาวพรรษชล คำมุข
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
175 25/09/2563 นางรุ้งลาวัลย์ สุธรรม
รพ.นครพนม
นายพรกิจ สุธรรม
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
176 25/09/2563 นางยุพนา ลิงลม
รพ.บ้านแพง
ด.ช.ชยานันท์ ลิงลม
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
177 29/09/2563 นายวีรวร โมธรรม
รพ.นาแก
เด็กชายชวกร อักขระ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
178 29/09/2563 นางนิตยา กุลตังวัฒนา
รพ.นครพนม
นางสาวปพิชญา กุลวัฒนา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
179 01/10/2563 นางยุพเรศ จันทะเพชร
รพร.ธาตุพนม
นายชิษณุพงศ์ จันทะเพชร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
180 01/10/2563 นายดุษฎี บุนนท์
สสอ.ศรีสงคราม
นายศุทธวีร์ บุนนท์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
181 01/10/2563 นางสาวสุภาวดี บุตรไชย
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายกิตติชัย ขามทอง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
182 01/10/2563 นางกมลรัตน์ ลาภยิ่ง
สสอ.นาทม
เด็กชายภูวนัย ลาภยิ่ง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
183 01/10/2563 นางสาวพรพิมล ด้วงโต้ด
รพ.ปลาปาก
เด็กหญิงพลอยนภัส ธนโพธิ์ทอง
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
184 01/10/2563 นางสาวมาลินี โกพลรัตน์
พิเศษส่งหักหน่วยงานอื่นนอกสังกัด (B)
เด็กชายสิทธิศักดิ์ สระโรดม
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
185 01/10/2563 นางสาวชมพูนุช บุนนท์
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงไอรดา บุนนท์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
186 01/10/2563 นางสุดใจ คัดทะจันทร์
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงณปภัทร คัดทะจันทร์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
187 01/10/2563 นางสาวนรีรัตน์ คำนึงผล
รพ.นาแก
เด็กชายปราชญ์ สิทธิพรโจมแพง
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
188 01/10/2563 นางดาราวรรณ มณีกุลทรัพย์
รพ.นาแก
เด็กชายพงศ์ปณตฌ์ มณีกุลทรัพย์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
189 01/10/2563 นางพิมพ์ญดา เนียมแดง
รพ.นาแก
เด็กหญิงนันภ์นภัส เนียมแดง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
190 01/10/2563 นางทิพมล สารเสนา
รพ.นาแก
เด็กชายนิพิฐพนธ์ สารเสนา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
191 01/10/2563 นางศิรินาฎ เนืองนอง
รพ.นาแก
นางสาวอาทิตยา เนืองนอง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
192 01/10/2563 นางกมลวรัชย์(พวงผกา) ศิถิระบุตร (โกษาแสง)
สสอ.นาหว้า
นางสาวรรินทร์ ศิถิระบุตร (โกษาแสง)
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
193 01/10/2563 นางหน่อย ราโช
สสอ.โพนสวรรค์
นายวีรภัทธ ราโช
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
194 01/10/2563 นางสาวอุไรวรรณ โยลัย
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กชายเขมโชติ โยลัย
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
195 01/10/2563 นางสาวรินนา ศรีสร้อย
รพ.ศรีสงคราม
เด็กชายกัตนภณ พ่อเพียโคตร
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
196 01/10/2563 นายธนพัฒน์ ศรีวรขาน
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กชายธีรกานต์ ศรีวรขาน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
197 01/10/2563 นายสมจิตร พลเทพ
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กชายรวิศวร์ พลเทพ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
198 01/10/2563 นางนภาภรณ์ ศรีวรชัย(บุตรสีผา)
รพ.ปลาปาก
เด็กชายอัครเทวรินทร์ บุตรสีผา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
199 01/10/2563 นางชนกพร(ธฤษวรรณ) ตะสุวรรณ(พ่อบุตรดี)
รพ.ศรีสงคราม
นายธีรศักดิ์ ตะสุวรรณ(พ่อบุตรดี)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
200 01/10/2563 นายบรรจบ พรมสา
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงศัลยา พรมสา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
201 01/10/2563 นางลมหนาว คะปัญญา
สสอ.ศรีสงคราม
นายธีรภัทร วะชุม
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
202 01/10/2563 นางน้ำทิพย์ ธงหาร
สสอ.ศรีสงคราม
นายปฏิภาณ ธงหาร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
203 01/10/2563 นางสุมาลี อ้วนแก้ว(กิติศรีวรพันธ์)
รพ.บ้านแพง
เด็กชายเตชิต อ้วนแก้ว(กิติศรีวรพันธ์)
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
204 01/10/2563 นางปวีณา จิตต์ตรง
รพ.นาแก
เด็กหญิงชนัดดา จิตต์ตรง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
205 01/10/2563 นายวัฒนา พ่อบำรุง
สสอ.นาแก
นางสาวอะเซโรลา พ่อบำรุง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
206 01/10/2563 นางชรินรัตน์ ใหญ่พงศกร (สุวรรณไตร)
สสอ.นาหว้า
เด็กชายอนันต์เอกก์ ใหญ่พงศกร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
207 01/10/2563 นางสุปรียา ศรก้อม
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงโชติกา ศรก้อม
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
208 01/10/2563 นางจินตนา พรรณุวงษ์
รพ.เรณูนคร
นายวิริยา พรรณุวงษ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
209 01/10/2563 นางสาวภรภัค(รุ่งตะวรรณ) เมืองซอง
รพ.บ้านแพง
เด็กชายสุวรรณชาด เมืองซอง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
210 01/10/2563 นายวิทยา บุตรสาระ
รพ.บ้านแพง
นายฐิติเทพ บุตรสาร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
211 01/10/2563 นายกันตภณ (อภิศักดิ์) ไชยจำ
สสอ.นาแก
นางสาวกิรณา ไชยจำ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
212 01/10/2563 นางอรพิน พิมพาสูง
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายพงศ์พล พิมพาสูง
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
213 01/10/2563 นายอภินันท์ ฉายจรูญ
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายอาชวิน ฉายจรูญ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
214 01/10/2563 นาง(วชิราภรณ์)ณัฐกฤตา เปี้ยคำ
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงณัฐธิดา เปี้ยคำ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
215 05/10/2563 นายอนุชา แซ่ย่อง
พิเศษส่งเงินสดในสังกัด
เด็กชายเจริญวิทย์ แซ่ย่อง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
216 05/10/2563 นางสาวหฤทัย ไชยแสง
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงชญาภรณ์ ไชยแสง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
217 06/10/2563 นางกรกต รัตนนิรันดร (ศิริกมล)
รพ.นครพนม
เด็กชายชยากร รัตนนิรันดร (ศิริกมล)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
218 06/10/2563 นางกนกพร โพชะโน
สสอ.เรณูนคร
เด็กชายธนพงษ์ โพชะโน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
219 25/09/2563 นางสุวรรณา อักขระ
สสอ.เรณูนคร
เด็กชายชวกร อักขระ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
220 13/12/2563 นายภักดี พ่อเพียโคตร
รพ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงณัชชา พ่อเพียโคตร
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)

สรุปข้อมูลสวัสดิทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564 ณ วันที่ 13/12/2563
ลำดับที่ ช่วงชั้น จำนวน(คน) จำนวน(เงิน)
1 อนุบาล (อ.1-3) 22 22,000
2 ประถมศึกษาต้น (ป.1-3) 21 31,500
3 ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6) 21 42,000
4 มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3) 38 95,000
5 มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3) 31 93,000
6 อาชีวศึกษา (ปวส.1-2) 3 10,500
7 ปริญญาตรี (ป.1-4) 34 136,000
รวม 170 430,000

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739

เยียมชมทั้งหมด