8.สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
กรุณาเลือก พ.ศ. 2564 2563 2562 2561 2560 2559
ลำดับที่ วันที่ ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด สถานะ
1 20/08/2562 นางสาวธารินี แก้วมณีชัย
สสจ.นครพนม
เด็กชายภาวัช ทิพย์อักษร
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
2 20/08/2562 นางสาวณัฐนิชา อาจแก้ว
สสจ.นครพนม
เด็กหญิงยิณรฎา อาจแก้ว
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
3 20/08/2562 นางสาวภัทรพร ทองสิงห์
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงศิริภัสสร สีสุทร
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
4 21/08/2562 นางอรอนงค์ ใจตรง
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงปภาวรินท์ ใจตรง
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
5 21/08/2562 นางแสงเดือน ศรีวรสาร
รพ.โพนสวรรค์
นายธรณ์ธันย์ ศรีวรสาร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
6 21/08/2562 นางบุษรินทร์ สุวรรณมาโจ
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงเบญญาภา สุวรรณมาโจ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
7 21/08/2562 นางสาววรนิต พรมกาวงษ์
สสอ.วังยาง
เด็กชายนิติ เชื้อกุณะ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
8 22/08/2562 นางสาวมะลิวรรณ์ แก้วอ่อนขวา
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงกนกพร มุดผากิตติเดช
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
9 22/08/2562 นางฐิตินันท์ มาลาม
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงฐิติญษภา มาลาม
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
10 22/08/2562 นางกันยารัตน์ ศรีราช
รพ.นาแก
นายกีรติ ศรีราช
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
11 22/08/2562 นางสุนัสดา พินิจมนตรี
สสอ.นาแก
เด็กหญิงอินทิพร พินิจมนตรี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
12 22/08/2562 นายดาบชัย มาภา
สสอ.ท่าอุเทน
นายกุลปรียา มาภา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
13 23/08/2562 นางดารุณี (นิมมิตตานนท์) สุภานนท์
รพ.ท่าอุเทน
นายนวมินทร์ นิมมิตตานนท์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
14 23/08/2562 นายธวัชชัย แสงจันทร์
สสอ.ปลาปาก
นายสหัสวรรษ แสงจันทร์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
15 23/08/2562 นายธนกฤตย์(วิภาส) จันธนเจริญกุล(จันดี)
สสอ.ปลาปาก
เด็กหญิงบัวบูชา จันดี
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
16 23/08/2562 นางกนกพร บุตรพรหม
สสอ.ท่าอุเทน
นายจักรกฤษณ์ พรรณวงศ์
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
17 26/08/2562 นายกรวิทย์ ใสส่อง
รพ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ใสส่อง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
18 26/08/2562 นางกนกพร ไทรสุวรรณ์
สสจ.นครพนม
นายสรวิช ไทรสุวรรณ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
19 26/08/2562 นายชัชวาล นามพลแสน
สสอ.ปลาปาก
เด็กชายปัญญากร นามพลแสน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
20 27/08/2562 นางลดาพรรณ อุปพงษ์(สารเสนา)
บำนาญ
นางสาวลดาพรรณ อุปพงษ์(สารเสนา)
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
21 27/08/2562 นางศิรินาฎ เนืองนอง
รพ.นาแก
เด็กหญิงปารมี เนืองนอง
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
22 27/08/2562 นายสันติ พิเนตรเสถียร
สสจ.นครพนม
นางสาวปภาวรินทร์ พิเนตรเสถียร
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
23 27/08/2562 นางธิสาชล ธันยาวราธร
รพ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงสุรดาภัทร ธันยาวราธร
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
24 27/08/2562 นางนิภาวัลย์ วรศาสตร์
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงภคพร วรศาสตร์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
25 27/08/2562 นางรัติยา พรหมอารักษ์
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงพิชชาภา พรหมอารักษ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
26 27/08/2562 นางสาวมะลิวรรณ์ แก้วอ่อนขวา
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงกนกพร มุดผากิตติเดช
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
27 27/08/2562 นางสุภา โสมรักษ์
สสอ.บ้านแพง
เด็กชายทยุตติธร โสมรักษ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
28 27/08/2562 นางนภาศิริ สมใจ
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายพีรวิชญ์ สมใจ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
29 28/08/2562 นายชลกานต์ วงศ์เข็มมา
สสอ.นาทม
เด็กหญิงนันทัชพร วงศ์เข็มมา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
30 29/08/2562 นางธนัญญา แสนบรรดิษฐ
รพ.ปลาปาก
นายอริยฉัตร แสนบรรดิษฐ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
31 29/08/2562 นางจิดาภา กุลภา
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงกัลย์ญานี กุลภา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
32 29/08/2562 นางดารณี สินอ้วน
สสจ.นครพนม
นายธีธัช สินอ้วน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
33 29/08/2562 นางขวัญเรือน บริบูรณ์
สสอ.ธาตุพนม
นายชินกฤต บริบูรณ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
34 29/08/2562 นางสาวนิตยา นาโควงค์
รพ.นาทม
เด็กหญิงปวริศา สาวิกัลป์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
35 29/08/2562 นายวิทยา นามเสาร์
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กชายเนติ นามเสาร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
36 29/08/2562 นางศิริลักษณ์ สลางสิงห์
สสอ.ท่าอุเทน
เด็กชายพลอธิป สลางสิงห์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
37 29/08/2562 นายพัฒนชัย รัชอินทร์
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายรพีพัทธ์ รัชอินทร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
38 29/08/2562 นางณหทัย(นิรบล) อุดมวรรณโชค(บุพศิริ)
สสอ.ท่าอุเทน
นายนรปราชญ์ อุดมวรรณโชค(บุพศิริ)
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
39 30/08/2562 นางพรพิมล รอบรู้
รพ.นาหว้า
นางสาวพิชชาภา รอบรู้
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
40 02/09/2562 นางกรรณิการ์ รัชอินทร์
รพ.ปลาปาก
นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
41 02/09/2562 นางสาวกนิษฐา ขำประถม
รพ.นาแก
เด็กหญิงธนัญชนก ลี้พล
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
42 02/09/2562 นางสาวปัทมา ท่อนทอง
รพ.นาแก
เด็กชายอัสสชิ เดชขันธ์
ระดับชั้น
43 02/09/2562 นางพาณี พิมพนิตย์
รพ.ท่าอุเทน
นางสาวพรรวิณท์ พิมพนิตย์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
44 03/09/2562 นางนันทวรรณ จันทะเสน
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กชายณชยธร จันทะเสน
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
45 03/09/2562 นางนพดา วงศ์สินไชย
สสอ.ปลาปาก
นายณัฐภูมิ วงศ์สินไชย
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
46 03/09/2562 นายมุฎฐิฑ์ไกร โพธิน
สสอ.ปลาปาก
เด็กหญิงปุณยาพร โพธิน
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
47 03/09/2562 นายเทพพิทักษ์ คนคล่อง
สสอ.ปลาปาก
เด็กชายวสุพล คนคล่อง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
48 03/09/2562 นางสาวฐิติรัตน์ บริหาร
รพ.นครพนม
นางสาวนฤภร โพธิน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
49 04/09/2562 นางสมจิตร สุวรรณมาโจ
สสอ.ท่าอุเทน
นางสาวกุลนิดา สุวรรณมาโจ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
50 04/09/2562 นางบุญศิริ จันทนะ
รพ.ปลาปาก
เด็กชายสิทธิรัตน์ จันทนะ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
51 04/09/2562 นางพินกรณ์ ธนาไสย
รพ.ปลาปาก
เด็กชายพิชญุตม์ ธนาไสย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
52 05/09/2562 นางลดาวรรณ แก้วมาลา
รพ.นาหว้า
เด็กชายฐิติศักดิ์ แก้วมาลา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
53 05/09/2562 นางสาวมาลินี โกพลรัตน์
พิเศษส่งหักหน่วยงานอื่นนอกสังกัด (B)
เด็กหญิงวรกาญจน์ โกพลรัตน์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
54 05/09/2562 นางจิรัชญา(สุจินดา) อุไรวงศ์
สสอ.วังยาง
เด็กหญิงไอศวรรย์ อุไรวงศ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
55 05/09/2562 นางสาวศิริพร ลาสุด
รพ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงวรรณธนาพร ชดกลาง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
56 06/09/2562 นางสุภาภรณ์ ครโสภา
รพ.เรณูนคร
นายอรรถชัย ครโสภา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
57 06/09/2562 นางนิสา แสนทวีสุข
รพ.เรณูนคร
นางสาวเภาลีนา แสนทวีสุข
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
58 06/09/2562 นางวราภรณ์ สารทอง
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงกนกพิชญ์ สารทอง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
59 06/09/2562 นางณัฐชญา ประสงค์สุข (เพิ่มไพศาลสกุล)
รพ.เรณูนคร
เด็กชายจิรเมธ เพิ่มไพศาลสกุล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
60 06/09/2562 นางมยุรี ทะนงหาญ
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงอัยย์ ทะนงหาญ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
61 06/09/2562 นายสมชาย แสนลัง
สสอ.โพนสวรรค์
นายพิชัยยุทธ แสนลัง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
62 06/09/2562 นายปัญญา ธีระกำจาย
รพ.โพนสวรรค์
นายนนทพัทธ์ ธีระกำจาย
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
63 06/09/2562 นางสาวนริศรา โสมดี
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กชายณกานต์ ผึ้งผล
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
64 06/09/2562 นางส่งศรี ไชยวงษ์ (วดีศิริศักดิ์)
สสจ.นครพนม
นายนวพล ไชยวงษ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
65 06/09/2562 นางนิตยา กุลตังวัฒนา
รพ.นครพนม
นายศุภวิชญ์ กุลตังวัฒนา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
66 06/09/2562 นางขวัญเรือน บุพศิริ(ทิพย์พูล)
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายอภิกรม์ บุพศิริ(ทิพย์พูล)
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
67 06/09/2562 นางดลนพร(จีรภรณ์) สุทธิจักร์
สสอ.นาหว้า
เด็กชายนพฤธ สุทธิจักร์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
68 06/09/2562 นายชัยสิทธิ์ สุนิกร
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงกุลกัญยา สุนิกร
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
69 10/09/2562 นางสาวสุรินุช บัวสาย
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงกวินธิดา ก่อพิมพ์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
70 10/09/2562 นางพิมล สกลอินทร์
รพร.ธาตุพนม
นายอภิสิทธิ์ สกลอินทร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
71 10/09/2562 นายอานนท์ โกษาแสง
สสอ.นาหว้า
นางสาวดุสิตา โกษาแสง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
72 10/09/2562 นางศรีแพร วันนา
สสอ.นาหว้า
เด็กชายชาติวัฒน์ วันนา
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)

ช่วงชั่นเดิม
73 10/09/2562 นางอุไรลักษณ์ คำหา
รพ.นาทม
เด็กชายพงษ์พญา คำหา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
74 10/09/2562 นางเพ็ญศรี ทิพย์ศรี
พิเศษส่งเงินสดในสังกัด
นางสาวศิวิดา ทิพย์ศรี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
75 11/09/2562 นางนันทนา ขรรศร
รพ.ศรีสงคราม
เด็กชายณฐณัท ขรรศร
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
76 11/09/2562 นางพร สุวรรณ์
รพ.ท่าอุเทน
นายนฤดล สุวรรณ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
77 11/09/2562 นางวิมลรัตน์ ตะวังทัน
สสอ.ธาตุพนม
นายณัฐพล ตะวังทัน
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
78 11/09/2562 นางสาวณัฐติกร ปัททุม
รพ.นาแก
เด็กหญิงกรพินธุ์ ปัททุม
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
79 11/09/2562 นางธัญรัตน์ (มุนี) มณีปกร(ชาสงวน)
รพ.ปลาปาก
เด็กชายสหรัฐ มณีปกร(ชาสงวน)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
80 11/09/2562 นางกาญจนา ชัยมงคล (โทษา)
รพ.ศรีสงคราม
เด็กชายชยากร ชัยมงคล
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
81 11/09/2562 นายฤทธิ์ พ่อชมภู
รพ.ศรีสงคราม
นางสาวพิทยารัตน์ พ่อชมภู
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
82 11/09/2562 นางอรวรรณ์ ศิริสวัสดิ์
สสอ.ศรีสงคราม
นายพงศธร เลิศสุบินรักษ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
83 11/09/2562 นายวรรณจักร ทิพยศรี
รพ.ศรีสงคราม
นางสาวสิรัญญา ทิพยศรี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
84 11/09/2562 นางสุมาลี อ้วนแก้ว(กิติศรีวรพันธ์)
รพ.บ้านแพง
เด็กชายศุภกร อ้วนแก้ว(กิติศรีวรพันธ์)
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
85 11/09/2562 นางประเดิม อภัยโส
รพ.บ้านแพง
นางสาวณดาพัณ อภัยโส
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
86 11/09/2562 นายอนุวัฒน์ เอกอายะ
สสอ.เมืองนครพนม
นางสาวสุวิชาดา เอกอายะ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
87 11/09/2562 นางจันทร์จิรา ศรีเหล่า
รพ.บ้านแพง
นางสาวณิชนันทน์ ศรีเหล่า
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
88 11/09/2562 นางสุจิตรา ซองทุมมินทร์
รพ.นาหว้า
เด็กชายฐิตคุณ ซองทุมมินทร์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
89 12/09/2562 นางยุพารี ทัพวัน
รพ.บ้านแพง
เด็กชายแทนคุณ ทัพวัน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
90 12/09/2562 นายพิสิษฐ์(ปฤชาติ) สิริวัฒนชยกร(พันธ์ดวง)
รพ.นาทม
เด็กหญิงรินรดา สิริวัฒนชยกร(พันธ์ดวง)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
91 04/08/2563 นายปรีชา อนุสนธิ์
สสจ.นครพนม
นายภาณุวิชญ์ อนุสนธิ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
92 04/08/2563 นางพรรณิภา ไพรีรณ
สสจ.นครพนม
ด.ญ.ภัทรดา ไพรีรณ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
93 04/08/2563 นายสันติ พิเนตรเสถียร
สสจ.นครพนม
นางสาวปภาวรินทร์ พิเนตรเสถียร
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
94 04/08/2562 นางเจษฎาวดี แก้วมณีชัย
สสจ.นครพนม
ด.ญ.ปิยากร แก้วมณีชัย
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
95 04/08/2562 นางสาวกุลชลี แสงสว่าง(ฟองอ่อน)
สสอ.ธาตุพนม
นายวชิรากูล แสงสว่าง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
96 04/08/2563 นายรพีภัทร ปิ่นมุนี
สสอ.เมืองนครพนม
นายชลพัฒน์ ปิ่นมุนี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
97 04/08/2563 นายศิริเพชร อ่อนสีทา
สสอ.เมืองนครพนม
ด.ญ.กนกทิพย์ อ่อนสีทา
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
98 21/09/2562 นางภัสรา พลศรี
รพ.นครพนม
นายจิรภัทร พลศรี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
99 22/09/2562 นายอนุชา แซ่ย่อง
พิเศษส่งเงินสดในสังกัด
นายวรพจน์ แซ่ย่อง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
100 24/09/2562 นายเจน เมืองสุวรรณ
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายสุภาษิต เมืองสุวรรณ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
101 24/09/2562 นางพิศมัย สูตรสุวรรณ
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กหญิงขวัญจิรา สูตรสุวรรณ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
102 24/09/2562 จ่าเอกทรงเสน่ห์ ศรีหาวงค์
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กหญิงชญาดา ศรีหาวงค์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
103 24/09/2562 นางสาวชนิตา สุขรี
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายศุภกร วรีฤทธิ์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
104 24/09/2562 นางลลดา โสพสิงห์(บัวชุม)
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายภูริต โสพสิงห์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
105 24/09/2562 นางธิดารัตน์ แก้วคำแสน
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กหญิงกวินทิพย์ แก้วคำแสน
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
106 24/09/2562 นางสุปราณี ศรีนา
รพ.นาแก
เด็กชายฉัตรดนัย ศรีนา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
107 24/09/2562 นายวัฒนา พ่อบำรุง
สสอ.นาแก
เด็กชายโอเมกา พ่อบำรุง
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
108 24/09/2562 นายพิชิต อินทร์ติยะ
สสอ.นาแก
นายภูบดินทร์ อินทร์ติยะ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
109 24/09/2562 นางนวพร(นริศรา) ประสพธัญญา
สสอ.นาแก
นางสาวบัณทิตา ประสพธัญญา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
110 24/09/2562 นางจิราภรณ์ ภูริทัตตานนท์(บางทราย)
สสอ.นาแก
เด็กชายนนทพันธ์ ภูริทัตตานนท์(บางทราย)
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
111 24/09/2562 นางปัณฑิกา (ชลธิชา) ค้าโค(สียางคะบุตร)
สสอ.นาแก
เด็กชายธีรภัทร ค้าโค(สียางคะบุตร)
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
112 24/09/2562 นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น
สสอ.นาแก
นางสาวปินมนัส เมืองเล็น
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
113 24/09/2562 นางพิมลรัตน์ ศรีธรรมวงษ์
รพ.นาแก
นายบุณยกร ศรีธรรมวงษ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
114 24/09/2562 นางภัทรภร พิมทอง
สสอ.นาแก
เด็กหญิงจิรัชญา พิมทอง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
115 24/09/2562 นางภัทรภร พิมทอง
สสอ.นาแก
เด็กหญิงจิรัชญา พิมทอง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
116 24/09/2562 นางชนัฏฐพร จันทยาพาณิช
สสอ.นาแก
เด็กชายพุทธรินทร์ ไชยเพชร
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
117 24/09/2562 นางผุสดี แสนพันธ์(พลราชม)
รพ.นาแก
เด็กหญิงขวัญจิรา แสนพันธ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
118 25/09/2562 นางนันทนา ควรรณสุ
รพ.โพนสวรรค์
นายวศิน ควรรณสุ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
119 24/09/2562 นางทิพมล สารเสนา
รพ.นาแก
เด็กชายณัฐชนนท์ สารเสนา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
120 24/09/2562 นายชนิด ราชมณี
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายณัฏฐากูร ราชมณี
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
121 24/09/2562 นางดาราวรรณ มณีกุลทรัพย์
รพ.นาแก
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ มณีกุลทรัพย์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
122 25/09/2562 นายฉัตยาลักษณ์ ทอนติลา
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายพรรณวิทิต ทอนติลา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
123 24/09/2562 นางสิโรนี ฟองแก้ว
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายชยพล ฟองแก้ว
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
124 24/09/2562 นางสาวกนิษฐา ขำประถม
รพ.นาแก
เด็กหญิงธนัญชนก ลี้พล
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
125 24/09/2562 นางนงลักษณ์ จันทร์ชนะ
สสอ.วังยาง
นางสาวปราณัสมา จันทร์ชนะ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
126 25/09/2562 นางสาวไขพร อุ่นเทียมโสม
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงสู่ขวัญ อุ่นเทียมโสม
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
127 24/09/2562 นางปริชาติ แพนพา
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงกัญดาริน แพนพา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
128 24/09/2562 นางสาวหทัยรัตน์ บุญเชิด
รพ.วังยาง
เด็กหญิงปริญานา อ่อนภูธร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
129 25/09/2562 นางสาววิยะดา วงค์สุนทร
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงนัทธิรดา วงศ์สุนทร
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
130 25/09/2562 นางสาวญดา คำมาพงศ์เตโชกิจ
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายพอเพียง คำมาพงศ์เตโชกิจ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
131 25/09/2562 นายกามนิต มงคลเกตุ
สสอ.นาทม
นายธรรมรัฐ มงคลเกตุ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
132 24/09/2562 นายพรชัย ถาวร
สสอ.ธาตุพนม
เด็กชายปริพัฒน์ ถาวร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
133 25/09/2562 นางดารุณี มงคลเกตุ
สสอ.นาทม
เด็กหญิงฐิติรัตน์ มงคลเกตุ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
134 24/09/2562 นายจักรี ภูวานคำ
สสอ.ธาตุพนม
นายภูตินันท์ ภูวานคำ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
135 24/09/2562 นางรัศมี ทองสามัญ
สสอ.ธาตุพนม
นางสาวศิโรรัตน์ ทองสามัญ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
136 24/09/2563 นายธนวัฒน์ คล่องแคล่ว
สสอ.ศรีสงคราม
ด.ช.ธนภูมิ คล่องแคล่ว
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
137 24/09/2562 นายอุระชาติ ชิณจักร์
รพร.ธาตุพนม
นางสาวธัญวรัตน์ ชิณจักร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
138 24/09/2563 นายชัชวาลย์ จุ่นหัวโทน
สสอ.ศรีสงคราม
น.ส.วิรังรอง จุ่นหัวโทน
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
139 25/09/2562 นางกมลรัตน์ ลาภยิ่ง
สสอ.นาทม
เด็กชายสุธนัย ลาภยิ่ง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
140 24/09/2563 นายศราวุธ พลหาราช
สสอ.ศรีสงคราม
น.ส.นันท์นภัส พลหาราช
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
141 25/09/2562 นางสาวกาญจนา ศรีวรมย์
สสอ.นาทม
เด็กชายรัชพล ศรีวรมย์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
142 25/09/2562 นางสาวอุบลวรรณ เทพอ่อน
รพ.นครพนม
เด็กชายนันท์นภัส วงศ์สุวรรณ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
143 24/09/2562 นางสุมาริน โทหัด (เมืองซอง)
รพ.นาทม
เด็กหญิงฐิดาภรณ์ เมืองซอง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
144 24/09/2563 นายบรรจบ พรมสา
สสอ.ศรีสงคราม
นายณัฐทัติพงศ์ พรมสา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
145 24/09/2562 นางพรสงกรานต์ มนต์คาถา
รพ.นาทม
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มนต์คาถา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
146 24/09/2562 นางสุภาวดี อุ่นพิมพ์
รพร.ธาตุพนม
นายชัยวัฒน์ อุ่นพิมพ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
147 24/09/2563 นางจันทิมา มาตชายเคน
สสอ.ศรีสงคราม
นายภัทรพล มาตชายเคน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
148 25/09/2562 นางสิริปรียา ผายทอง
รพ.นาทม
เด็กหญิงปวริศา ผายทอง
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
149 24/09/2563 นายยอดชาย ธงยศ
สสอ.ศรีสงคราม
นายณํฐดนัย ธงยศ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
150 25/09/2562 นางยุพิน พิลายนต์
รพ.นาทม
เด็กชายทวีรัตน์ พิลายนต์
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
151 24/09/2563 นางศิวะพร ศิริสวัสดิ์
สสอ.ศรีสงคราม
นายณัฏฐากร ศิริสวัสดิ์
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
152 24/09/2562 นางสุดใจ คัดทะจันทร์
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายปฐวกานต์ คัดทะจันทร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
153 25/09/2562 นางสาวพิจิตรา วรรณวงศ์
รพ.นาทม
เด็กชายภาณิตา ริมสกุล
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
154 24/09/2562 นางน้ำทิพย์ ธงหาร
สสอ.ศรีสงคราม
ด.ช.ปฏิภาณ ธงหาร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
155 24/09/2562 นางสาวรุ้งนภา ขอดเมชัย
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายรัญชน์ จันทเขต
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
156 24/09/2562 นางสุภัค จันทร์สองดวง
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายปัญญาวัฒน์ จัทร์สองดวง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
157 24/09/2563 นายสันติ แก้วดวงดี
รพ.ศรีสงคราม
ด.ญ.สุชานันท์ แก้วดวงดี
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
158 24/09/2562 นาง ลภัสรดา(วรณัน) พงศ์ปิยะไพร (ปิยะไพร)
พิเศษส่งหักหน่วยงานอื่นนอกสังกัด (B)
เด็กชายกรพัส พงศ์ปิยะไพร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
159 24/09/2563 นางเซี่ยมหงส์ พรหมประกาย
รพ.ศรีสงคราม
นายจักริน พรหมประกาย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
160 25/09/2562 นางกรกต รัตนนิรันดร (ศิริกมล)
รพ.นครพนม
เด็กหญิงชญานิศ รัตนนิรันดร (ศิริกมล)
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
161 24/09/2563 นางนิภารัตน์ จันทร์วงศ์
รพ.ศรีสงคราม
ด.ญ.ธัญญรัตน์ จันทร์วงศ์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
162 24/09/2562 นายประยุทธ แก้วมณีชัย
รพ.นครพนม
นางสาวสรัลดา แก้วมณีชัย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
163 24/09/2563 นางสุภาภรณ์ ดวงสงค์
รพ.ศรีสงคราม
นายไตรทศ ดวงสงค์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
164 24/09/2562 นางสาวหฤทัย ไชยแสง
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงชญาดา ไชยแสง
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
165 24/09/2562 นายวรพงษ์ จีนบุตร
รพ.นครพนม
เด็กหญิงณปภา จีนบุตร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
166 24/09/2563 นางกัณทิมา แก้วดวงดี
รพ.ศรีสงคราม
ด.ช.อรรถกร แก้วดวงดี
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
167 24/09/2562 นางประเพลิน ภูมิชัย
วพบ.นครพนม
นางสาวปพัชติณา ราชปัญญา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
168 25/09/2562 นายปัญญา ทิณบูรณ์
วพบ.นครพนม
นายธนทัต ทิณบูรณ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
169 24/09/2563 นายอัศจรรย์ ศรกายสิทธิ์
สสอ.บ้านแพง
นายณัฐสิทธิ์ ศรกายสิทธิ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
170 24/09/2562 นาง(วชิราภรณ์)ณัฐกฤตา เปี้ยคำ
รพร.ธาตุพนม
เด็กชาย เปี้ยคำ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
171 25/09/2562 นางพัชนี สมกำลัง
วพบ.นครพนม
เด็กหญิงน้ำพระทัย สมกำลัง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
172 24/09/2562 นายพศิณ หล้าสุพรม
สสอ.เรณูนคร
เด็กชายชนัตถ์ หล้าสุพรม
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
173 25/09/2562 นางสุปราณี สิทธิกานต์
วพบ.นครพนม
นายเตชิต สิทธิกานต์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
174 24/09/2562 นางเปรมฤดี คำจันทร์ศรี
รพ.บ้านแพง
ด.ช.แทนคุณ ทัพวัน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
175 24/09/2562 นายฉัตรชัย ป้อมลิขิตกุล
สสอ.เรณูนคร
นายณภัทร ป้อมลิขิตกุล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
176 25/09/2562 นายเจริญชัย หมื่นห่อ
วพบ.นครพนม
นายธนา หมื่นห่อ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
177 25/09/2562 นางสาวดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์
วพบ.นครพนม
เด็กชายปรีดิรัตน์ สวัสดิโชตติ์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
178 24/09/2563 นางยุพิน นวานุช
รพ.บ้านแพง
นายธีร์ นวานุช
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
179 25/09/2562 นายวรมิตร ชาสงวน
บำนาญ
นางสาวดาริกา ชาสงวน
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
180 24/09/2563 นางปภาดา บุญทา
รพ.บ้านแพง
ด.ญ.นวินดา บุญทา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
181 25/09/2562 นางสาวอรอุมา พ่อชมภู
พิเศษส่งเงินสดในสังกัด
เด็กชายชยพล พ่อชมภู
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
182 24/09/2562 นางสาวภรภัค(รุ่งตะวรรณ) เมืองซอง
รพ.บ้านแพง
ด.ญ.ภัควลัญชญ์ เมืองซอง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
183 24/09/2562 นายธวัชชัย วังทะพันธ์
สสอ.เรณูนคร
นายศิิริชัย วังทะพันธ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
184 25/09/2562 นางนาตยา เผ่าพันธ์
พิเศษส่งเงินสดในสังกัด
นายณัฐภัทรพงษ์ เผ่าพันธ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
185 24/09/2562 นางสาวมลิวรรณ อ้วนแก้ว
รพ.บ้านแพง
ด.ช.ธเนศ อ้วนแก้ว
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
186 25/09/2562 นายพิเชษฐ์ ไชยบิน
บำนาญ
เด็กหญิงภูตะวัน ไชยบิน
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
187 24/09/2562 นางกนกพร โพชะโน
สสอ.เรณูนคร
นางสาวดวงพร โพชะโน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
188 25/09/2562 นายแสวง บุญพิมพ์
พิเศษส่งเงินสดนอกสังกัด (B)
เด็กชายชลเทพ บุญพิมพ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
189 24/09/2563 นางยุพนา ลิงลม
รพ.บ้านแพง
ด.ช.ชยานันท์ ลิงลม
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
190 25/09/2562 นายจงรักษ์ ซ้อนบุตร
พิเศษงดส่งหุ้น
นายจงรักษ์ ช้อนบุตร
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
191 24/09/2562 นายนิยม บัวชุม
สสอ.เรณูนคร
นางสาวอติกานต์ บัวชุม
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
192 24/09/2563 นางฐิติวรดา ใจช่วง
รพ.บ้านแพง
น.ส.ภาวิตา ใจช่วง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
193 24/09/2563 นายชาญชัย ศรัทธาพันธ์
รพ.บ้านแพง
นายธีร์ธวัช ศรัทธาพันธ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
194 24/09/2563 นางบุญชอบ เสรีธรรมะพิทักษ์
สสอ.นาหว้า
ด.ช.ปฏิวัติ เสรีธรรมะพิทักษ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
195 24/09/2563 นางจิรภิญญา (จรจิตย์) หลักคำ (คุดคา)
สสอ.นาหว้า
ด.ช.ธีรดนย์ หลักคำ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
196 24/09/2563 นางสาววรารัตน์ ไชยบิน(นวลตา)
สสอ.นาหว้า
ด.ญ.อิงตะวัน ไชยบิน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
197 24/09/2563 นางมะลีวรรณ อุดมบุญญานุภาพ(นนเลาพล)
สสอ.นาหว้า
ด.ญ.กชกร อุดมบุญญานุภาพ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
198 24/09/2563 นางสุพี แก้วมุงคุณ
บำนาญ
น.ส.บุษยามาศ แก้วมงคุณ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
199 24/09/2562 นางสาวภาณินนุช เณธิชัย
รพ.เรณูนคร
เด็กชายภาคินันท์ เฌธิชัย
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
200 24/09/2563 นายชาญชัย สุวัฒนเสนีย์
รพ.นาหว้า
ด.ญ.บุพรัตน์ สุวัฒนเสนีย์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
201 24/09/2563 นายกมล บุพศิริ
รพ.นาหว้า
ด.ช.พีรพล บุพศิริ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
202 24/09/2562 นางจุฑามาศ มณีเนตร (พ่อบำรุง)
รพ.เรณูนคร
นายธนชาติ มณีเนตร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
203 24/09/2563 นางสุทธนา ชาสงวน
รพ.นาหว้า
ด.ช.เกียรติเมธา ชาสงวน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
204 24/09/2563 นางศุร์ณัชยา (ศิวะภา) บุนนท์
รพ.นาหว้า
ด.ญ.รชฎา บุนนท์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
205 24/09/2562 นางสุภัตรา ศรีวรสาร
สสอ.โพนสวรรค์
ด.ช.ศตวรรษพร ศรีวรสาร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
206 24/09/2562 นางสาวอุไรวรรณ โยลัย
สสอ.โพนสวรรค์
ด.ช.คามิน ยตะโคตร
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
207 24/09/2562 นางสุวรรณา อักขระ
สสอ.เรณูนคร
นางสาวศลิษา โสภา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
208 24/09/2562 นางวาณี จันทร์สด
รพ.เรณูนคร
นางสาวปภาสินี จันทร์สด
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
209 24/09/2562 นางกรกมล อบรมชอบ
รพ.เรณูนคร
เด็กชายภาคิน อบรมชอบ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
210 24/09/2562 นางชุติกาญจน์(จารุณี) สิทธิยากาษจน์(สิทธิยา)
รพ.เรณูนคร
เด็กชายชุติพันธ์ สิทธิยากาษจน์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
211 24/09/2562 นางณัชปภา (ณัฐณิชา) กวานเหียน
รพ.เรณูนคร
เด็กชายจตุรภัทร กวานเหียน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
212 24/09/2562 นางมาลินี ชอบจิตร (มาภา)
รพ.เรณูนคร
เด็กชายสุมาภา ชอบจิตร
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
213 24/09/2562 นายปกรณ์ จันทร์สด
รพ.เรณูนคร
นายไกรวิชญ์ จันทร์สด
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
214 24/09/2562 นายทวี ดีละ
สสอ.ปลาปาก
นายธีรเกียรดิ์ ดีละ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
215 24/09/2562 นายสุทธิพร สุพล
สสอ.ปลาปาก
นายชนินทร์ สุพล
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
216 24/09/2562 นางสาวพนมพร อัตติยะ
สสอ.ปลาปาก
เด็กชายจักรินทร์ สระอุทัย
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
217 25/09/2563 นายจารุพัฒน์ ราชบัญดิษฐ์
รพ.ปลาปาก
ด.ญ.ธัญชนก ราชบัญดิษฐ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
218 25/09/2563 นางวรัทยา ราชบัญดิษฐ์
รพ.ปลาปาก
ด.ญ.ชญานุตม์ ราชบัญดิษฐ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
219 25/09/2563 นายวรพงศ์ เขียวสังข์
สสอ.ท่าอุเทน
น.ส.อานันท์ปา เขียวสังข์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
220 25/09/2563 นายสุขสันต์ สินทา
สสอ.ท่าอุเทน
นายพีรวิชญ สินทา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
221 25/09/2563 นางภัทรานิษฐ์ แสนแก้ว
สสอ.ท่าอุเทน
นายณภัทรชนก แสนแก้ว
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
222 25/09/2563 นางจิราพร สาวิสิทธิ์ (ปริปุรณะ)
สสอ.ท่าอุเทน
น.ส.ศุทธหทัย สาวิสิทธิ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
223 25/09/2563 นางเฉลียว ศรีหะมงคล
สสอ.ท่าอุเทน
นายธีวรา ศรีหะมงคล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
224 25/09/2563 นางพนิดา มาภา
สสอ.ท่าอุเทน
ด.ญ.ชนาภัทร มาภา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
225 25/09/2563 นางปริยาภัทร บุตรบุรี
สสอ.ท่าอุเทน
ด.ช.วชิรวิทย์ บุตรบุรี
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
226 25/09/2563 นางเพ็ญนภา สินทา
สสอ.ท่าอุเทน
ด.ญ.เพ็ญพิชชา สินทา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
227 25/09/2563 นางอารี อรนันท์
รพ.ท่าอุเทน
น.ส.พิทยารัตน์ อรนันท์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
228 25/09/2563 นางวารุณี ปราโมทย์
รพ.ท่าอุเทน
ด.ญ.กนกพร ปราโมทย์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
229 25/09/2563 นางวรุณย์ประอร จีนบุตร
รพ.ท่าอุเทน
นายวิธวิทย์ จีนบุตร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
230 25/09/2563 นางปารียา พรรณวงศ์
รพ.ท่าอุเทน
ด.ช.ปกรณ์วิทย์ พรรณวงศ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
231 25/09/2563 นางชวนพิศ สุขบัติ
รพ.ท่าอุเทน
ด.ช.ณฐนนท์ สุขบัติ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
232 25/09/2563 นางชลิดา รัตนวรรณี
รพ.ท่าอุเทน
ด.ช.กฤติน รัตนวรรณี
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
233 25/09/2563 นางสาวสาริณี สุภานนท์
รพ.ท่าอุเทน
ด.ช.สกุลวัฒน์ สุภานนท์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)

สรุปข้อมูลสวัสดิทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564 ณ วันที่ 25/09/2563
ลำดับที่ ช่วงชั้น จำนวน(คน) จำนวน(เงิน)
1 อนุบาล (อ.1-3) 22 22,000
2 ประถมศึกษาต้น (ป.1-3) 21 31,500
3 ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6) 21 42,000
4 มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3) 38 95,000
5 มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3) 31 93,000
6 อาชีวศึกษา (ปวส.1-2) 3 10,500
7 ปริญญาตรี (ป.1-4) 34 136,000
รวม 170 430,000

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739

เยียมชมทั้งหมด