8.สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
กรุณาเลือก พ.ศ. 2564 2563 2562 2561 2560 2559
ลำดับที่ วันที่ ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด สถานะ
1 05/09/2561 นางกันยารัตน์ ศรีราช
รพ.นาแก
เด็กชายธีระกร ศรีราช
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
2 05/09/2561 นางศิรินาฎ เนืองนอง
รพ.นาแก
นางสาวอาทิตยา เนืองนอง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
3 05/09/2561 นางจรินทรา คงทิพย์
สสอ.วังยาง
เด็กหญิงชนิดาภา คงทิพย์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
4 05/09/2561 นางจิราภรณ์ จิรไพบูลย์ทรัพย์
สสอ.วังยาง
เด็กหญิงพิรญาณ์ จิรไพบูลย์ทรัพย์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
5 05/09/2561 นางวาสนา ศิริสานต์
สสจ.นครพนม
นางสาวศกลวรรณ ศิริสานต์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
6 05/09/2561 นายเกียรติรพี พลหาญ
รพ.นาทม
นางสาวปวริศา พลหาญ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
7 05/09/2561 นายสุชาติ นันนิยงค์
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายสุธินันธ์ นันนิยงค์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
8 05/09/2561 นางสาวฐิตินันท์ เกษมสิน
รพ.ท่าอุเทน
เด็กชายกวินภพ จันเจือ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
9 05/09/2561 นายรังสฤษดิ์ มานิตย์
รพ.ท่าอุเทน
นางสาวรุ่งรุจี มานิตย์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
10 05/09/2561 นางบุษยา สีนวล
สสอ.เมืองนครพนม
นายประกายวุธ สีนวล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
11 05/09/2561 นางนภาศิริ สมใจ
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายศิริศักดิ์ สมใจ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
12 05/09/2561 นางกนกพร ไทรสุวรรณ์
สสจ.นครพนม
นายธนโชติ ไทรสุวรรณ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
13 05/09/2561 นายสุรัตน์ หล้าดี
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กหญิงสุภัชาพัชญ์ หล้าดี
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
14 05/09/2561 นางอมรมิตร ตะโพธิ์
รพ.เรณูนคร
นายจิรพัฒน์ ตะโพธิ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
15 05/09/2561 นายอนุวัฒน์ เอกอายะ
สสอ.เมืองนครพนม
นางสาวศิริกัลยา เอกอายะ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
16 05/09/2561 นางเดือนฤดี พลนารี
พิเศษส่งเงินสดในสังกัด
นายศักดา พลนารี
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
17 05/09/2561 นางนาตยา เผ่าพันธ์
พิเศษส่งเงินสดในสังกัด
นายพงศธร เผ่าพันธ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
18 06/09/2561 นายชูชีพ มณีพรรณ
สสจ.นครพนม
เด็กหญิงชิตตาวรรณ มณีพรรณ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
19 06/09/2561 นางสิริกร ฤทธิธาดา
รพร.ธาตุพนม
นางสาวจิลมิกา ฤทธิธาดา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
20 06/09/2561 นางจันทิมา มาตชายเคน
สสอ.ศรีสงคราม
นายพิทักษ์พงศ์ มาตชายเคน
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
21 06/09/2561 นายทวีพงศ์ ทองบุศย์
บำนาญ
นางสาวธีรนุช ทองบุศย์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
22 06/09/2561 นางกรรณิการ์ เมืองโคตร
รพร.ธาตุพนม
นางสาวปภาวี เมืองโคตร
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
23 06/09/2561 นายภาสุระ วงศ์ศรีชา
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงพิชชานันท์ วงศ์ศรีชา
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
24 06/09/2561 นางดรุณี นาสมรูป
รพร.ธาตุพนม
นายสิทธิพัฒน์ นาสมรูป
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
25 06/09/2561 นางรัติยา พรหมอารักษ์
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงกุลพัชร พรหมอารักษ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
26 06/09/2561 นางจิรัชญา(สุจินดา) อุไรวงศ์
สสอ.วังยาง
เด็กชายสุระเดชฤทธิ์ อุไรวงศ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
27 06/09/2561 นางจิรัชญา(สุจินดา) อุไรวงศ์
สสอ.วังยาง
เด็กชายไอศวรรย์ คนที่ 2 อุไรวงศ์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
28 06/09/2561 นางวริศรา สีโย
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงวรัญญา สีโย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
29 06/09/2561 นางนิภาวัลย์ วรศาสตร์
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายภูเบศวร์ วรศาสตร์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
30 07/09/2561 นายเจน เมืองสุวรรณ
สสอ.เมืองนครพนม
นางสาวสุจิณณา เมืองสุวรรณ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
31 07/09/2561 นางธิดารัตน์ อุพันศรี
รพ.นาหว้า
เด็กหญิงนัฐธิดา วะเศษสร้อย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
32 07/09/2561 นางอรรชร(อรชร) สุนทรารักษ์(วะชุม)
รพ.นาหว้า
นางสาวศลิษา สุนทรารักษ์(วะชุม)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
33 07/09/2561 นางพิมพ์ณิดา(พิมพ์วลัญช์) พึ่งผาสุกเตชิน(พึ่งผาสุก)
บำนาญ
นางสาวศิรดาณันย์ ด้วงสุวงษ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
34 07/09/2561 นางชมพูนุช วงค์ตาขี่
รพร.ธาตุพนม
นางสาวสุภัคสินี วงค์ตาขี่
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
35 07/09/2561 นางประภา มุกสิกนาม (สอนสุภาพ)
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายกฤตภาส มุกสิกนาม (สอนสุภาพ)
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
36 07/09/2561 นางวนิดา เดชสอน
รพ.โพนสวรรค์
นายณับภัทร เดชสอน
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
37 07/09/2561 นายชัยสิทธิ์ สุนิกร
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายเกือคุณ สุนิกร
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
38 10/09/2561 นางนภา สุวรรณมาโจ
บำนาญ
เด็กชายปฏิพล สุวรรณมาโจ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
39 10/09/2561 นางจิราพัชร โคตสา
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กหญิงณัฏฐชา โคตสา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
40 10/09/2561 นางสาวมาลินี โกพลรัตน์
พิเศษส่งหักหน่วยงานอื่นนอกสังกัด (B)
เด็กหญิงวรกาญจน์ โกพลรัตน์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
41 12/09/2561 นายศราวุธ พลหาราช
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กชายฐิติวัจน์ พลหาราช
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
42 12/09/2561 นายประสิทธิ์ คำลือชา
สสอ.เมืองนครพนม
นางสาวนวัชตมน คำลือชา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
43 12/09/2561 นางฐาณิญา วิสารวัฒนา
รพร.ธาตุพนม
นางสาวอังวรา วิสารวัฒนา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
44 12/09/2561 นางพิมพ์ญดา เนียมแดง
รพ.นาแก
นายนิชคุณ เนียมแดง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
45 12/09/2561 นางผุสดี แสนพันธ์(พลราชม)
รพ.นาแก
เด็กหญิงสิรินทรา แสนพันธ์(พลราชม)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
46 12/09/2561 นางสาวศริญญา พิกุลศรี
สสอ.นาแก
เด็กชายกตพล ศิริเทศ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
47 12/09/2561 นางสาวสร้อยพรม ยาหอม
พิเศษส่งหักผ่านธนาคาร
เด็กชายพาทิศ ยาหอม
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
48 12/09/2561 นางเปรมฤดี ราชิวงค์ (ศรีจัดการ)
สสจ.นครพนม
นายกรกฏ วงษ์คะสุ่ม
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
49 12/09/2561 นายสันติ พิเนตรเสถียร
สสจ.นครพนม
นางสาวปภาวรินทร์ พิเนตรเสถียร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
50 12/09/2561 นางชวนพิศ สุขบัติ
รพ.ท่าอุเทน
เด็กชายศุภวิชญ์ สุขบัติ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
51 12/09/2561 นางสาวไขพร อุ่นเทียมโสม
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงพาขวัญ อุ่นเทียมโสม
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
52 12/09/2561 นางเปรมฤดี คำจันทร์ศรี
รพ.บ้านแพง
เด็กชายวรโชติ คำจันทร์ศรี
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
53 12/09/2561 นางนวลนาง ลวกุณ
รพ.บ้านแพง
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ลวกุณ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
54 12/09/2561 นางสายสมร ตั้งจรูญศรี
รพ.บ้านแพง
นางสาวช่อผกา ตั้งจรูญศรี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
55 12/09/2561 นางสุวัฒนาพรรณ สารการ
รพ.บ้านแพง
นายรณพีร์ สารการ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
56 12/09/2561 นางอุทัยวรรณ ผดุงสิทธิธรรม
รพร.ธาตุพนม
นางสาวสิทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
57 12/09/2561 นางสาวพาวินี สุมนารถ
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายภควัทคีตา สุมนารถ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
58 12/09/2561 นางสาวปริษา(ปนัดดา) ตั้งสกุล(คุ้มหนองฮี)
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายปภาวิน ตั้งสกุล(คุ้มหนองฮี)
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
59 12/09/2561 นางพัชรินทร์ อนุสนธิ์
สสจ.นครพนม
นายภาณุวิชญ์ อนุสนธิ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
60 12/09/2561 นางศรีแพร วันนา
สสอ.นาหว้า
เด็กชายศตพล วันนา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
61 12/09/2561 นางบุษกร วิเศษสา
สสอ.นาหว้า
นายไกรวิทย์ วิเศษสา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
62 12/09/2561 นางสาวสุจิตรา สิทธิยา
รพ.นาหว้า
เด็กชายศุภกฤต สิทธิยา
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
63 12/09/2561 นางปรารถนา คำมุข
รพ.บ้านแพง
นางสาวจินตนา คำมุข
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
64 12/09/2561 นางสุจิตรา ซองทุมมินทร์
รพ.นาหว้า
เด็กชายฐิติทัช ซองทุมมินทร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
65 12/09/2561 นางประเดิม อภัยโส
รพ.บ้านแพง
นายธิปก อภัยโส
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
66 13/09/2561 นางสุทธนา ชาสงวน
รพ.นาหว้า
เด็กหญิงธนาวดี ชาสงวน
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
67 13/09/2561 นางนิภาพร กวดวงศ์ษา
รพ.นาหว้า
นางสาวปภิญาพร กวดวงศ์ษา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
68 13/09/2561 นางดาราพร สุวรรณชัยรบ
สสอ.นาหว้า
นางสาวชุดาภรณ์ สุวรรณชัยรบ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
69 13/09/2561 นายวิศวุฒิ ศรีสินสันติกุล
บำนาญ
เด็กหญิงกัญจนิศา ศรีสินสันติกุล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
70 13/09/2561 นางสาวอุไรรัตน์ บุญเพ็ง (น้อยนาง)
สสอ.นาหว้า
เด็กชายภัทรดนัย บุญเพ็ง (น้อยนาง)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
71 13/09/2561 นางลดาวรรณ แก้วมาลา
รพ.นาหว้า
นายคีตลักษณ์ คนที่ 1 แก้วมาลา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
72 13/09/2561 นางลดาวรรณ แก้วมาลา
รพ.นาหว้า
นายฐิติศักดิ์ คนที่ 2 แก้วมาลา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
73 14/09/2561 นางสาวหทัยรัตน์ บุญเชิด
รพ.วังยาง
เด็กหญิงชาริตา บุญเชิด
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
74 14/09/2561 นางสาวพรรณิภา ศิริวัฒน์ (วงศ์ชมภู)
รพ.นาแก
เด็กชายชนาภัทร ศิริวัฒน์ (วงศ์ชมภู)
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
75 14/09/2561 นางวัลภา ทองมูล
บำนาญ
นางสาวกวิสรา ทองมูล
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
76 14/09/2561 นางอัมพัชรา วะราวัง
สสอ.นาหว้า
นางสาวอนุชิดา วะราวัง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
77 14/09/2561 นางสาวภรภัค(รุ่งตะวรรณ) เมืองซอง
รพ.บ้านแพง
เด็กชายสุวรรณชาด เมืองซอง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
78 14/09/2561 นางเจษฎาวดี แก้วมณีชัย
สสจ.นครพนม
นางสาวสิริอาภา แก้วมณีชัย
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
79 14/09/2561 นายประยุทธ แก้วมณีชัย
รพ.นครพนม
นางสาวปวิตรา แก้วมณีชัย
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
80 14/09/2561 นางสาวสิรกันยา สิงห์ศรี
รพร.ธาตุพนม
นายปัญฑิตา สิงห์ศรี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
81 17/09/2561 นางสาวระพิงค์ คำมุงคุณ
รพ.ศรีสงคราม
เด็กชายปัณณวิชญ์ จันทรเสนา
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
82 17/09/2561 นายสมเกียรติ เหวชัยภูมิ
รพ.นาทม
นางสาวจรรยพร เหวชัยภูมิ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
83 17/09/2561 นายเทวฤทธิ์ เตียงสกุล
สสอ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงอรณิชา เตียงสกุล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
84 17/09/2561 นางมะลินี โพชะโน
พิเศษงดส่งหุ้น
นางสาวมนัสดา โพชะโน
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
85 17/09/2561 นางดารณี สินอ้วน
สสจ.นครพนม
นางสาวเพ็ญพิชา สินอ้วน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
86 17/09/2561 นางลัดดาวัลย์ บุญเหมาะ
รพ.นาทม
นางสาวถวัลรัตน์ บุญเหมาะ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
87 17/09/2561 นางละอองดาว รังกลิ่น
รพ.เรณูนคร
เด็กชายภูสิต รังกลิ่น
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
88 17/09/2561 นางชุติกาญจน์(จารุณี) สิทธิยากาษจน์(สิทธิยา)
รพ.เรณูนคร
เด็กชายอภิวิชญ์ สิทธิยากาษจน์(สิทธิยา)
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
89 17/09/2561 นางกรกมล อบรมชอบ
รพ.เรณูนคร
เด็กชายปวริศ อบรมชอบ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
90 17/09/2561 นางพรรณิภา ไพรีรณ
สสจ.นครพนม
เด็กชายพีรัช ไพรีรณ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
91 17/09/2561 นางสาวสวิตตา ธงยศ
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงเบญญาภา ธงยศ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
92 18/09/2561 นายโอฬาร ต้นศรี
บำนาญ
นายพุฒิพงษ์ ต้นศรี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
93 18/09/2561 นายแก้วมาตร์ ยงยันต์
สสอ.เรณูนคร
นางสาวอฎิญญา ยงยันต์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
94 18/09/2561 นายขจรศักดิ์ วุฒา
สสอ.เรณูนคร
นายเฉลิมศักดิ์ วุฒา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
95 18/09/2561 นางจารุวรรณ วงค์เทวราช
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงปุญญพัฒน์ วงค์เทวราช
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
96 18/09/2561 นายนิยม บัวชุม
สสอ.เรณูนคร
นายชนนิกานต์ บัวชุม
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
97 18/09/2561 นางกานต์นภัส อินทะโร
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงพัชรนันท์ อินทะโร
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
98 18/09/2561 นายณัฐวุฒิ บัวสาย
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงณิศรา บัวสาย
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
99 18/09/2561 นางอรวรรณ อุติลา
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงนุตประวีณ์ อุติลา
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
100 20/09/2561 นางสาวภาณินนุช เณธิชัย
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงสุปัญญดา เณธิชัย
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
101 20/09/2561 นางจินตนา พรรณุวงษ์
รพ.เรณูนคร
นางสาวรักศินี พรรณุวงษ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
102 20/09/2561 นายอุดมพร ศรีวรสาร
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงพรไพลิน ศรีวรสาร
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
103 20/09/2561 นางวิภารัตน์ พุทธวันท์
สสอ.เมืองนครพนม
นายไชยวัฒน์ พุทธวันท์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
104 20/09/2561 นางสาวอุไรวรรณ โยลัย
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กชายเขมโชติ โยลัย
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
105 20/09/2561 นางสาวสุริยาภรณ์ ไชยเพชร
สสอ.นาแก
เด็กชายพุทธรินทร์ ไชยเพชร
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
106 20/09/2561 นายบัณฑิต พ่อบำรุง
สสอ.นาแก
นางสาวณัฐวดี พ่อบำรุง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
107 20/09/2561 นางภาณุมาศ ไชยตะมาตย์
สสอ.นาแก
นางสาวแก้วฤทัย ไชยตะมาตย์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
108 20/09/2561 นางสุนัสดา พินิจมนตรี
สสอ.นาแก
เด็กหญิงอินทิพร ไกยะฝ่าย
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
109 20/09/2561 นางสาวภารณี ใจเที่ยง(สุธรรม)
รพ.นาแก
นายธนดล ใจเที่ยง(สุธรรม)
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
110 20/09/2561 นายสุทัศ ปานค้า
บำนาญ
เด็กชายสุพัฒน์ ปานค้า
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
111 20/09/2561 นางทิพมล สารเสนา
รพ.นาแก
เด็กชายณัฐชนนท์ สารเสนา
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
112 20/09/2561 นางวไลพร ปองชัยภูมิ
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงญานิสา ปองชัยภูมิ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
113 20/09/2561 นายมณเฑียร กิติศรีวรพันธุ์
รพ.โพนสวรรค์
นายสิริธัญญ์ กิติศรีวรพันธุ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
114 20/09/2561 นางแจ่มนภา กำลังสันต์(ลี้พล)
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายณชรต กำลังสันต์(ลี้พล)
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
115 20/09/2561 นางจันทร์ อาษาวัง
วพบ.นครพนม
นายจิรายุทธ อาษาวัง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
116 20/09/2561 นางวิภารัตน์ สุธรรม
สสอ.ศรีสงคราม
นายธนบูรณ์ สุธรรม
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
117 20/09/2561 นางแสงเดือน ศรีวรสาร
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงพรรณวรินทร์ ศรีวรสาร
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
118 20/09/2561 นางสาวพรรณธิพา คำชมภู
รพ.ปลาปาก
เด็กชายก้องภพ คำชมภู
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
119 20/09/2561 นางจินตนา อินทรักษา
รพ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงณัชชา อินทรักษา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
120 20/09/2561 นางพรสวรรค์ นาวงหา
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายอภิรักษ์ นาวงหา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
121 20/09/2561 นางกัญกร(นันณภัชสรณ์)สุภัทตรา โสมีชัย(เจริญพรพรรณ)
รพ.ปลาปาก
นายพรรณปพร เจริญพรพรรณ (โสมีชัย)
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
122 20/09/2561 นายถวิล สุโท
รพ.ปลาปาก
นายธนาวุฒิ สุโท
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
123 20/09/2561 นางทิพประพร หมวกสกุล
รพ.ปลาปาก
นายณัฐภัทร หมวกสกุล
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
124 20/09/2561 นายวิจิตร พิละมาตย์
รพ.นาแก
นางสาวกาญจนา พิละมาตย์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
125 20/09/2561 นางสาวปรางทิพย์ เขตต์โลก
รพ.นาแก
เด็กหญิงศรุตา เขตต์โลก
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
126 20/09/2561 นางจัตุพร อินทริง
สสอ.ท่าอุเทน
นายณัฐนนท์ ผาโม้
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
127 20/09/2561 นางประเพลิน ภูมิชัย
วพบ.นครพนม
นายประมุข ราชปัญญา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
128 20/09/2561 นายประยงค์ แก่นจันทร์
พิเศษส่งหักผ่านธนาคาร
นายก่อเกียรติ แก่นจันทร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
129 20/09/2561 นางดาราวรรณ มณีกุลทรัพย์
รพ.นาแก
นายพงศ์ปณตณ์ มณีกุลทรัพย์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
130 20/09/2561 นางสุดใจ คัดทะจันทร์
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงณปภัทร คัดทะจันทร์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
131 20/09/2561 นางกนกวรรณ บุญเกื้อ
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายรพีริชญ์ บุญเกื้อ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
132 20/09/2561 นางสาวพจมาน นาวงศ์หา
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงภัทรวดี นาวงศ์หา
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
133 20/09/2561 นางสุภัตรา ศรีวรสาร
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ศรีวรสาร
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
134 20/09/2561 นายอุทิศ ไชยศล
รพ.บ้านแพง
เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยศล
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
135 20/09/2561 นางยุพารี ทัพวัน
รพ.บ้านแพง
เด็กหญิงปุณยาพร ทัพวัน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
136 20/09/2561 นางภิญญา ฮามพันธ์เมือง
รพ.บ้านแพง
นายศิลปศักดิ์ ฮามพันธ์เมือง
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
137 20/09/2561 นางจันทร์จิรา ศรีเหล่า
รพ.บ้านแพง
นางสาวณิชนันทน์ ศรีเหล่า
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
138 20/09/2561 นางสาวศศิธร คำใบ(ราชกรม)
รพ.ศรีสงคราม
นายนคินทร์ คำใบ(ราชกรม)
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
139 20/09/2561 นางกรมรี แพงดี
รพ.ศรีสงคราม
นายธีรภัทธ์ แพงดี
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
140 20/09/2561 นางกาญจนา ชัยมงคล (โทษา)
รพ.ศรีสงคราม
เด็กชายธนกร ชัยมงคล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
141 20/09/2561 นายฉัตยาลักษณ์ ทอนติลา
รพ.โพนสวรรค์
นางสาวณัฐมล ทอนติลา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
142 20/09/2561 นายบรรจบ พรมสา
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงศัลยา พรมสา
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
143 20/09/2561 นายชัชวาลย์ จุ่นหัวโทน
สสอ.ศรีสงคราม
นางสาววิรังรอง คนที่ 1 จุ่นหัวโทน
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
144 20/09/2561 นายปรีชา ยาทองไชย
สสอ.ศรีสงคราม
นายรชต ยาทองไชย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
145 20/09/2561 นายปัญญา ธีระกำจาย
รพ.โพนสวรรค์
นายนันทิภา ธีระกำจาย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
146 20/09/2561 นางสาววิยะดา วงค์สุนทร
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงนัทธิรดา วงค์สุนทร
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
147 24/09/2561 นายกรกฎ สมดีตี
รพ.นาทม
นายจักรภัทร สมดีตี
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
148 24/09/2561 นางรุ้งทิวา จันทร์งาม
สสอ.บ้านแพง
เด็กหญิงบัวบูชา จันทร์งาม
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
149 24/09/2561 นางสุมาริน โทหัด (เมืองซอง)
รพ.นาทม
นายปิยากร โทหัด (เมืองซอง)
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
150 24/09/2561 นางสุพิศ แข็งแรง(ยอแสง)
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงชนัญญา แข็งแรง(ยอแสง)
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
151 24/09/2561 นางสุภัสตา สีกุดเรือ
รพ.โพนสวรรค์
นายนิติพนธ์ สีกุดเรือ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
152 24/09/2561 นายชนิด ราชมณี
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายณัฏฐากูร ราชมณี
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
153 24/09/2561 นางพัชราพร สมตน(ควรรณสุ)
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงพาขวัญ สมตน(ควรรณสุ)
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
154 24/09/2561 นางนันทนา ควรรณสุ
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายศิวัช ควรรณสุ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
155 24/09/2561 นางยุพิน นวานุช
รพ.บ้านแพง
นายธันว์ นวานุช
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
156 24/09/2561 นางจิราภรณ์ แสนคุณท้าว
รพ.บ้านแพง
เด็กหญิงกานต์พิชชา แสนคุณท้าว
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
157 24/09/2561 นายวิทวัส ศรีเพชร
รพ.บ้านแพง
นางสาววิชญาพร ศรีเพชร
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
158 24/09/2561 นางสาวหฤทัย ไชยแสง
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงชญาดา ไชยแสง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
159 24/09/2561 นางนลินี หนูห่วง
รพร.ธาตุพนม
นายแสน หนูห่วง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
160 24/09/2561 นางวิมลลักษ์ สันติวัฒนสิริ
บำนาญ
นายอัครวัฒน์ สันติวัฒนสิริ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
161 24/09/2561 นางเสาวณิต ตุลาพัฒน์
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายกิติชา ตุลาพัฒน์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
162 24/09/2561 นางวิมลรัตน์ ตะวังทัน
สสอ.ธาตุพนม
นายจุฑามาศ ตะวังทัน
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
163 24/09/2561 นางประภากร วงศ์พันธ์
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงปภาวรินทร์ วงศ์พันธ์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
164 24/09/2561 นายจารุพัฒน์ ราชบัญดิษฐ์
รพ.ปลาปาก
เด็กหญิงชญานุตย์ ราชบัญดิษฐ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
165 24/09/2561 นางวรัทยา ราชบัญดิษฐ์
รพ.ปลาปาก
เด็กชายสิรวิชญ์ ราชบัญดิษฐ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
166 24/09/2561 นางวิไลวรรณ์ คณานันท์
รพ.ปลาปาก
นางสาววชิรญาณ์ คณานันท์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
167 24/09/2561 นายสุรศักดิ์ คณานันท์
พิเศษส่งหักผ่านธนาคาร
เด็กชายณัฐชญานนท์ คณานันท์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
168 24/09/2561 นางพินกรณ์ ธนาไสย
รพ.ปลาปาก
นางสาวพิชามญชุ ธนาไสย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
169 24/09/2561 นางบุญศิริ จันทนะ
รพ.ปลาปาก
เด็กชายภูสิษฐ์ จันทนะ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
170 24/09/2561 นางสาวพรพิมล ด้วงโต้ด
รพ.ปลาปาก
เด็กหญิงธัญชนก ด้วงโต้ด
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
171 24/09/2561 นางมนัสนันท์ เอดาสัย
สสอ.นาหว้า
นายนฤบดินทร์ เอดาสัย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
172 24/09/2561 นางธนัญญา แสนบรรดิษฐ
รพ.ปลาปาก
นายฉัตรินยุทธ แสนบรรดิษฐ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
173 24/09/2561 นางวิภารัตน์ ใจขาน
รพ.เรณูนคร
นายณัฐภัทร ใจขาน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
174 24/09/2561 นางจุฑามาศ มณีเนตร (พ่อบำรุง)
รพ.เรณูนคร
เด็กชายธนภัทร มณีเนตร (พ่อบำรุง)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
175 24/09/2561 นางกุลทรี ธรรมวิภาค
รพ.เรณูนคร
เด็กชายนรภัทร ธรรมวิภาค
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
176 24/09/2561 นางสาววิชิตา มีบุญ
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงณัชชา มีบุญ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
177 24/09/2561 นายกฤษณชัย ยงยันต์
สสอ.เรณูนคร
เด็กหญิงอรณิชา ยงยันต์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
178 24/09/2561 นางสุวิมลยงค์ ธงยศ
รพ.ปลาปาก
เด็กชายคุณานนต์ ธงยศ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
179 24/09/2561 นางสาววราทิพย์ ไกยะฝ่าย
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงปภาเทพ ไกยะฝ่าย
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
180 24/09/2561 นางสุวรรณา อักขระ
สสอ.เรณูนคร
นายศานิต อักขระ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
181 24/09/2561 นางนิสาชล พุทธกัง
สสอ.บ้านแพง
เด็กชายสิทธิภาคย์ แสนปาก
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
182 24/09/2561 นายวิทยา บุตรสาระ
รพ.บ้านแพง
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บุตรสาระ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
183 24/09/2561 นางภัสรา พลศรี
รพ.นครพนม
นายจิรภัทร พลศรี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
184 24/09/2561 นายธวัทชัย วังทะพันธ์
สสอ.เรณูนคร
เด็กหญิงอัยยาพร วังทะพันธ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
185 24/09/2561 นายปราโมทย์ คำภูเงิน
สสอ.นาหว้า
นายปรมินทร์ คำภูเงิน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
186 24/09/2561 นางเพ็ญศรี ทิพย์ศรี
พิเศษส่งเงินสดในสังกัด
นายออมทรัพย์ ทิพย์ศรี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
187 24/09/2561 จ.ต.หญิงธันยนันท์ (สยามล) กัญญวิมล
รพ.ปลาปาก
นางสาวณาตยานี ศรีสำราญ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
188 24/09/2561 นางศิริจรรยา สาระขันธ์
รพ.ปลาปาก
เด็กชายชยากร บัวมุลย์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
189 24/09/2561 นางกรรธิมา ใจดี (ธงวาส)
รพ.ปลาปาก
เด็กหญิงพิชญธิดา ใจดี
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
190 24/09/2561 นางสาวอุไร มุงแสน
รพ.ปลาปาก
เด็กหญิงสุภาวิตา เนาวโรจน์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
191 24/09/2561 นายกิตติศักดิ์ คะษาวงค์
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กชายกณวธรรธน์ คะษาวงค์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
192 24/09/2561 นางภัทรานิษฐ์ แสนแก้ว
สสอ.ท่าอุเทน
นายสุภวิชญ์ แสนแก้ว
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
193 24/09/2561 นายปิยะ จันทร์คายโคตร
สสอ.เมืองนครพนม
นายขวัญชัย จันทร์คายโคตร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
194 28/09/2561 นางสาวจิราวรรณ ติเล
สสอ.ธาตุพนม
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บางทราย
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
195 28/09/2561 นางสาวจิราวรรณ ติเล
สสอ.ธาตุพนม
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บางทราย
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
196 28/09/2561 นายพรชัย ไชยสุระ
สสอ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงจิรภทร์ ไชยสุระ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
197 28/09/2561 นางสาววงษ์ดิษฐ วิเชียรเทียบ
รพ.ปลาปาก
เด็กหญิงปภาวี แก้วคำ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
198 28/09/2561 นางศุร์ณัชยา (ศิวะภา) บุนนท์
รพ.นาหว้า
เด็กชายภูริภัทร บุนนท์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
199 28/09/2561 นางพร สุวรรณ์
รพ.ท่าอุเทน
นางสาวนฤชา สุวรรณ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
200 28/09/2561 นายเจริญชัย หมื่นห่อ
วพบ.นครพนม
นางสาวญาดา หมื่นห่อ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
201 28/09/2561 นางปวีณา จิตต์ตรง
รพ.นาแก
เด็กหญิงชนัดดา จิตต์ตรง
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
202 28/09/2561 นางสาวดุษณี วรรณคำ(วงศ์สีใส)
รพ.นาแก
เด็กหญิงถาวรีย์ วรรณคำ(วงศ์สีใส)
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
203 28/09/2561 นางลักขณา ภูวิชัย
รพ.ท่าอุเทน
นายภัทรดนัย ภูวิชัย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
204 28/09/2561 นางกมลรัตน์ ลาภยิ่ง
สสอ.นาทม
นายภูวนัย ลาภยิ่ง
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
205 28/09/2561 นางสุปรียา ศรก้อม
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงโชติกา ศรก้อม
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
206 28/09/2561 นางวาณี จันทร์สด
รพ.เรณูนคร
นายธนภรณ์ จันทร์สด
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
207 28/09/2561 นางณัชปภา (ณัฐณิชา) กวานเหียน
รพ.เรณูนคร
นายณัชชา (ณัฐณิชา)
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
208 28/09/2561 นางสดชื่น พรหมจันทร์
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงนันทิชา พรหมจันทร์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
209 28/09/2561 นางกนกพร โพชะโน
สสอ.เรณูนคร
นายนรุตม์ โพชะโน
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
210 28/09/2561 นางปรียาวี โสที
สสอ.เรณูนคร
นายพีรยา โสที
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
211 28/09/2561 นายมงคล ธงยศ
สสอ.วังยาง
เด็กชายจิรภัทร ธงยศ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
212 28/09/2561 นางณัฐชญา ประสงค์สุข (เพิ่มไพศาลสกุล)
รพ.เรณูนคร
เด็กชายก้องภพ เพิ่มไพศาลสกุล
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
213 28/09/2561 นางพัชนี สมกำลัง
วพบ.นครพนม
นางสาวสมประสงค์ สมกำลัง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
214 28/09/2561 นางศรีไพร ขันทะชา
สสอ.ศรีสงคราม
นายนภดล ขันทะชา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
215 28/09/2561 นางทิพย์สุดา ทิพย์วงศ์
รพ.เรณูนคร
นายวิชญุตม์ ทิพย์วงศ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
216 28/09/2561 นายชัชวาลย์ จุ่นหัวโทน
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กชายชยพล คนที่ 2 จุ่นหัวโทน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
217 28/09/2561 นางสาวรุ่งทิวา เชื้อวงศ์พรหม
สสอ.นาแก
เด็กหญิงพรทิวา สาเสน
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
218 28/09/2561 นายดุษฎี บุนนท์
สสอ.ศรีสงคราม
นายศุทธวีร์ บุนนท์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
219 28/09/2561 นางปัณฑิกา (ชลธิชา) ค้าโค(สียางคะบุตร)
สสอ.นาแก
เด็กชายธีรเดช ค้าโค(สียางคะบุตร)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
220 28/09/2561 นางจิราภรณ์ ภูริทัตตานนท์(บางทราย)
สสอ.นาแก
เด็กหญิงกัญพัชญ์ ภูริทัตตานนท์(บางทราย)
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
221 28/09/2561 นายอภิชาติ ขันตี
สสอ.ปลาปาก
นายกรณินทร์ ขันตี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
222 28/09/2561 นางชลิดา รัตนวรรณี
รพ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงญริดา รัตนวรรณี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
223 28/09/2561 นางกรกต รัตนนิรันดร (ศิริกมล)
รพ.นครพนม
เด็กชายชยากร รัตนนิรันดร (ศิริกมล)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
224 28/09/2561 นางวราภรณ์ สารทอง
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงกนกพิชญ์ สารทอง
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
225 28/09/2561 นางสาวกรรณิการ์ อุดมกัน
รพ.นาหว้า
เด็กหญิงชัญญา อุสาพรหม
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
226 28/09/2561 นางศิริลักษณ์ สลางสิงห์
สสอ.ท่าอุเทน
เด็กชายพลอธิป สลางสิงห์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
227 28/09/2561 นางศิริลักษณ์ สลางสิงห์
สสอ.ท่าอุเทน
เด็กชายพีรดนย์ สลางสิงห์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
228 28/09/2561 นายรพีภัทร ปิ่นมุนี
สสอ.เมืองนครพนม
นายชลพัฒน์ ปิ่นมุนี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
229 28/09/2561 นางสาวพนมพร อัตติยะ
สสอ.ปลาปาก
เด็กชายภัทวินทร์ ที่ 1 อัตติยะ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
230 28/09/2561 นางสาวพนมพร อัตติยะ
สสอ.ปลาปาก
เด็กชายจักรินทร์ ที่ 2 อัตติยะ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
231 28/09/2561 นายชัยพรรณ หลวงกลาง
บำนาญ
นายเกียรติศักดิ์ หลวงกลาง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
232 28/09/2561 นางวรุณย์ประอร จีนบุตร
รพ.ท่าอุเทน
นายวิธวิทย์ จีนบุตร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
233 28/09/2561 นายชัชวาล นามพลแสน
สสอ.ปลาปาก
เด็กชายฆรวัณณ์ นามพลแสน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
234 28/09/2561 นายวัชชิระ หล้าคำแก้ว
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายรณกร หล้าคำแก้ว
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
235 28/09/2561 นางสาวสุพรรษา สุนโท
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายบุญภณัฏฐ์ แสนณรงค์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
236 28/09/2561 นายจักรี ภูวานคำ
สสอ.ธาตุพนม
นางสาวภูษณิษา ภูวานคำ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
237 28/09/2561 นางสาวดวงนภา แก้วดวงดี
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายธีรวีร์ สีเทา
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
238 28/09/2561 นายกันตภณ (อภิศักดิ์) ไชยจำ
สสอ.นาแก
เด็กชายวรกฤต ไชยจำ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
239 28/09/2561 นางภัทรกันย์ วงค์ตาหล้า
รพ.นาแก
นางสาวกันยภัทร วงค์ตาหล้า
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
240 28/09/2561 นางเสาวนีย์ ศิริโคตรวงค์
สสอ.นาแก
เด็กชายชิษณุพงศ์ ศิริโคตรวงค์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
241 28/09/2561 นางอรอนงค์ พงสุภา
รพ.ศรีสงคราม
เด็กชายศุภวิชญ์ พงสุภา
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
242 28/09/2561 นายอัษฏากริช วงค์พระไกร
สสอ.วังยาง
นางสาวกฤติญา วงค์พระไกร
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
243 28/09/2561 นางนันทนา อ้วนแก้ว
รพ.บ้านแพง
เด็กชายคฑาวุธ อ้วนแก้ว
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
244 28/09/2561 นางรังสิมา สิถิระบุตร
รพ.บ้านแพง
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สิถิระบุตร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
245 28/09/2561 นายธนพัฒน์ ศรีวรขาน
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กชายธีรกานต์ ศรีวรขาน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
246 28/09/2561 นางนันทนา ขรรศร
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงกัญจนารักษ์ ขรรศร
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
247 28/09/2561 นายฤทธิ์ พ่อชมภู
รพ.ศรีสงคราม
นางสาวชรินรัตน์ พ่อชมภู
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
248 28/09/2561 นางเยาวลักษณ์ กิติศรีวรพันธุ์
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงธัญลักษณ์ กิติศรีวรพันธุ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
249 28/09/2561 นางลลดา โสพสิงห์
สสอ.เมืองนครพนม
นางสาวธัญดา โสพสิงห์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
250 28/09/2561 นางปานใจ สิงห์พันธ์
สสอ.ปลาปาก
เด็กชายภูดิส สิงห์พันธ์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
251 28/09/2561 นายวิทยา นามเสาร์
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงพิมพ์ชนก นามเสาร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
252 28/09/2561 นางสุภาภรณ์ ดวงสงค์
รพ.ศรีสงคราม
นายไตรทศ ดวงสงค์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
253 28/09/2561 นายอดิเรก วงค์แสงน้อย
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงณัฎฐาสินี วงค์แสงน้อย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
254 28/09/2561 นายอัคนีวุธ วงค์ชมภู
รพ.ปลาปาก
เด็กชายจรูณวิทย์ วงค์ชมภู
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
255 28/09/2561 นางนิภารัตน์ จันทร์วงศ์
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จันทร์วงศ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
256 28/09/2561 นายชูศักดิ์ โคตะบิน
รพ.ศรีสงคราม
นางสาวณัฐธิดา โคตะบิน
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
257 28/09/2561 นางลลิตา ดวงสงค์
รพ.ศรีสงคราม
นางสาวกนิษฐา ดวงสงค์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
258 28/09/2561 นางสาวขวัญจิต เคนนาดี
รพ.ปลาปาก
เด็กชายรติวรรธน์ เคนนาดี
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
259 28/09/2561 นางชนกพร(ธฤษวรรณ) ตะสุวรรณ(พ่อบุตรดี)
รพ.ศรีสงคราม
เด็กชายธีรศักดิ์ ตะสุวรรณ(พ่อบุตรดี)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
260 28/09/2561 นางกรรณิการ์ รัชอินทร์
รพ.ปลาปาก
เด็กชายกัณตพัฒน์ รัชอินทร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
261 28/09/2561 นายพัฒนชัย รัชอินทร์
สสอ.เมืองนครพนม
นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
262 28/09/2561 นางพันธิภา ก้อนสิน
รพ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงธันยพร ก้อนสิน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
263 28/09/2561 นางสุกานดา สุขปิติกุล
สสอ.ธาตุพนม
เด็กชายนนทกร สุขปิติกุล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
264 28/09/2561 นางสาวชนิตา สุขรี
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายเดชปภัช สุขรี
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
265 28/09/2561 นางวิมลทิพย์ ขันติยะ
สสอ.ธาตุพนม
เด็กชายปวรุตม์ หงษ์ชุมแพ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
266 28/09/2561 นายทวี ดีละ
สสอ.ปลาปาก
นายธีรกิตติ์ ดีละ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
267 28/09/2561 นางสุกานดา สุขปิติกุล
สสอ.ธาตุพนม
นายปิติภณ สุขปิติกุล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
268 28/09/2561 นางนภาภรณ์ ศรีวรชัย(บุตรสีผา)
รพ.ปลาปาก
เด็กชายอัครเทวรินทร์ บุตรสีผา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
269 28/09/2561 นางสุวคนธ์ พ่อค้าช้าง
บำนาญ
นายบุรินทร์นนท์ พ่อค้าช้าง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
270 28/09/2561 นางสาวภรณ์ธิดา จิตมาตย์
รพ.ปลาปาก
เด็กหญิงณัฐณิชา จิตมาตย์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
271 28/09/2561 นางสุปราณี เพียราช
รพร.ธาตุพนม
นายปุญญพัฒน์ เพียราช
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
272 28/09/2561 นายพรชัย ถาวร
สสอ.ธาตุพนม
เด็กชายวิสัยทัศน์ ถาวร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
273 28/09/2561 นางจรัสศรี แสนยอดคำ
สสอ.เรณูนคร
นางสาวชญานิน แสนยอดคำ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
274 28/09/2561 นางปริยาภัทร บุตรบุรี
สสอ.ท่าอุเทน
เด็กชายภูมิรพี บุตรบุรี
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
275 28/09/2561 นางพิมพ์ญดา สุนา
สสอ.ปลาปาก
นางสาวธัญญอุษามณี สุนา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
276 28/09/2561 นางวันวิสา แสงสุโพธิ์
รพ.ปลาปาก
เด็กหญิงวรารัตน์ แสงสุโพธิ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
277 01/10/2561 นางพัชรินทร์ เสนาคำ
สสอ.บ้านแพง
เด็กหญิงฐิตาภา เสนาคำ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
278 01/10/2561 นายธัชวิทย์ วงศ์เข็มมา
สสอ.บ้านแพง
เด็กหญิงธัญรดา วงศ์เข็มมา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
279 01/10/2561 นางสาวฉัตรชฎาธาร สุคม
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงจิรภิญญา สุคม
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
280 01/10/2561 นางปารียา พรรณวงศ์
รพ.ท่าอุเทน
เด็กชายปกรณ์วิทย์ พรรณวงศ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
281 01/10/2561 นายคมกริช พรรณวงศ์
สสอ.ท่าอุเทน
เด็กชายประกาศิต พรรณวงศ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
282 01/10/2561 นางอารี อรนันท์
รพ.ท่าอุเทน
เด็กชายวรวุฒิ อรนันท์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
283 01/10/2561 นางยิ้มฤดี ธานีกุล
รพ.ศรีสงคราม
เด็กชายธนกฤต ธานีกุล
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
284 01/10/2561 นางณัฐกฤตา เปี้ยคำ
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงณัฐธิดา เปี้ยคำ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
285 01/10/2561 นางเซี่ยมหงส์ พรหมประกาย
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงธนกร พรหมประกาย
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
286 01/10/2561 นางหน่อย ราโช
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงปณิฏชา คนที่ 1 ราโช
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
287 01/10/2561 นางปารมี (ประภาภรณ์) พลเชียงขวาง
สสอ.ธาตุพนม
นายณัฐนันท์ พลเชียงขวาง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
288 01/10/2561 นายฉัตรชัย ขันติยะ
รพ.ศรีสงคราม
นายโศภิาฏ์ชล ขันติยะ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
289 01/10/2561 นางกุลรดา บริบูรณ์
สสอ.ธาตุพนม
นายธรรมรัฐ บริบูรณ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
290 01/10/2561 นางสาวรุ่งนภา ตะนะคี
รพ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงสร้อยทิพย์ ตะนะคี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
291 01/10/2561 นางศัลทนี บุพศิริ
บำนาญ
นายอนุชา บุพศิริ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
292 01/10/2561 นางวราลักษณ์ พันธุ์เวียง
รพ.นาทม
เด็กชายพงษ์รัตน์ พันธุ์เวียง
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
293 01/10/2561 นางสาวธนัสวิพร ธรณ์ธนัตย์กุล
รพ.ท่าอุเทน
เด็กชายภัสภีมวัศ ธรณ์ธนัตย์กุล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
294 01/10/2561 นางเพ็ญประภา พลหาราช
สสอ.ท่าอุเทน
นางสาวภูริชญา พลหาราช
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
295 01/10/2561 นางปิยะดา ฟองแก้ว
สสอ.นาแก
เด็กหญิงปริยากร เอมรัฐ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
296 01/10/2561 นายพศิณ หล้าสุพรม
สสอ.เรณูนคร
เด็กหญิงรุจิลาภา หล้าสุพรม
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
297 01/10/2561 นางเครือวัลย์ สุรพันธ์พิชิต
รพ.ปลาปาก
นางสาวพิศฌาพร สุรพันธ์พิชิต
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
298 01/10/2561 นายอภินันท์ ฉายจรูณ
รพร.ธาตุพนม
นายอาชวิน ฉายจรูณ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
299 01/10/2561 นางอารีย์ มูลสาร
สสอ.ธาตุพนม
เด็กหญิงจริยา มูลสาร
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
300 01/10/2561 นางลมหนาว คะปัญญา
สสอ.ศรีสงคราม
นางสาวภัททิยา วะชุม
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
301 22/10/2561 นางสาวรุ้งนภา ขอดเมชัย
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงอัครยา ขอดเมชัย
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
302 22/10/2561 นายกมล บุพศิริ
รพ.นาหว้า
นายกีรติ บุพศิริ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
303 22/10/2561 นายสุรฉัตร สุวรรณมาโจ
พิเศษส่งเงินสดนอกสังกัด (B)
นายไอยรินทร์ สุวรรณมาโจ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
304 22/10/2561 นางพัทธนันท์(ปาริชาติ) พิณราช
รพ.เรณูนคร
นางสาวชญานันท์ พิณราช
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
305 22/10/2561 นางสาวนิตยา นาโควงค์
รพ.นาทม
เด็กชายปวเรศ นาโควงค์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
306 22/10/2561 นายอภิรักษ์ อุสาราช
รพ.นาทม
นางสาวญาดา อุสาราช
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
307 22/10/2561 นางยุพิน พิลายนต์
รพ.นาทม
นายเอกรัตน์ พิลายนต์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
308 22/10/2561 นายภูวดล เสถา
รพ.นาทม
เด็กหญิงภาณรินทร์ เสถา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
309 22/10/2561 นายพิสิษฐ์(ปฤชาติ) สิริวัฒนชยกร(พันธ์ดวง)
รพ.นาทม
เด็กชายกันต์ สิริวัฒนชยกร(พันธ์ดวง)
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
310 22/10/2561 นางสิริปรียา ผายทอง
รพ.นาทม
เด็กชายศุภโชค ผายทอง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
311 22/10/2561 นางดลนพร(จีรภรณ์) สุทธิจักร์
สสอ.นาหว้า
เด็กชายอธิคุณ สุทธิจักร์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
312 22/10/2561 นายสุทธิพร สุพล
สสอ.ปลาปาก
นางสาวชรินทร์ทิพย์ สุพล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
313 22/10/2561 นางสุพัตรา เอกอายะ
พิเศษส่งเงินสดในสังกัด
นายรชานันท์ เอกอายะ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)

สรุปข้อมูลสวัสดิทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564 ณ วันที่ 22/10/2561
ลำดับที่ ช่วงชั้น จำนวน(คน) จำนวน(เงิน)
1 อนุบาล (อ.1-3) 22 22,000
2 ประถมศึกษาต้น (ป.1-3) 21 31,500
3 ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6) 21 42,000
4 มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3) 38 95,000
5 มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3) 31 93,000
6 อาชีวศึกษา (ปวส.1-2) 3 10,500
7 ปริญญาตรี (ป.1-4) 34 136,000
รวม 170 430,000

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739

เยียมชมทั้งหมด