8.สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
กรุณาเลือก พ.ศ. 2564 2563 2562 2561 2560 2559
ลำดับที่ วันที่ ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด สถานะ
1 18/09/2560 นางสุปราณี เพียราช
รพร.ธาตุพนม
นายสุทธิภัทธ เพียราช
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
2 18/09/2560 นางพิมพ์ญดา สุนา
สสอ.ปลาปาก
เด็กชายสิปปวิชญ์ สุนา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
3 18/09/2560 นางแสนสุข สุวรรณเทน
รพร.ธาตุพนม
นายธนัท สุวรรณเทน
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
4 18/09/2560 นางวัชราภรณ์ อุสาราช
รพ.นาทม
นางสาวณิชา อุสาราช
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
5 18/09/2560 นางสาวนริศรา โสมดี
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กชายณกานต์ พึ่งผล
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
6 18/09/2560 นายวรงค์ บุญระมี
สสอ.บ้านแพง
เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญระมี
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
7 18/09/2560 นายอภิรักษ์ อุสาราช
รพ.นาทม
นายวงศธร อุสาราช
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
8 18/09/2560 นายวิระชัย ทองสามัญ
สสอ.ธาตุพนม
นางสาวศิโรรัตน์ ทองสามัญ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
9 18/09/2560 นางรัศมี ทองสามัญ
สสอ.ธาตุพนม
นางสาวศดานันท์ ทองสามัญ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
10 19/09/2560 นางบุษรินทร์ สุวรรณมาโจ
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงเบญญาภา สุวรรณมาโจ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
11 19/09/2560 นางแสงเดือน ศรีวรสาร
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายรัฐนนท์ ศรีวรสาร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
12 19/09/2560 นางประดับดาว ไพศาลสิงห์
รพ.ท่าอุเทน
นายภาณุพงศ์ ไพศาลสิงห์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
13 19/09/2560 นางสาวภารณี ใจเที่ยง(สุธรรม)
รพ.นาแก
เด็กหญิงธนัญญา ใจเที่ยง(สุธรรม)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
14 20/09/2560 จ่าเอกทรงเสน่ห์ ศรีหาวงค์
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กหญิงชญาดา ศรีหาวงค์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
15 20/09/2560 นางศรีแพร วันนา
สสอ.นาหว้า
เด็กชายศตพล วันนา
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
16 20/09/2560 นางสาวนวลอนงค์ ตุ้มอ่อน
สสอ.ธาตุพนม
เด็กหญิงณัฐธยา ตุ้มอ่อน
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
17 20/09/2560 นางสาวระพิงค์ คำมุงคุณ
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงปิยภัทร จันทรเสนา
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
18 21/09/2560 นายธัชวิทย์ วงศ์เข็มมา
สสอ.บ้านแพง
นายธนกฤษ วงศ์เข็มมา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
19 21/09/2560 นางธนัญญา แสนบรรดิษฐ
รพ.ปลาปาก
เด็กชายฉัตรินยุทธ แสนบรรดิษฐ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
20 21/09/2560 นางสุพัตรา บุระพวง
รพ.เรณูนคร
นางสาวธันยพร บุระพวง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
21 21/09/2560 นางสุทธิกานต์ เอกทินวัฒน์
บำนาญ
นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
22 22/09/2560 นางพิจิตรา ธำรงวงศ์วิทย์
รพ.นาหว้า
นางสาวธนพัฒน์ ธำรงวงศ์วิทย์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
23 22/09/2560 นางนิภาพร กวดวงศ์ษา
รพ.นาหว้า
นางสาวปภิญาพร กวดวงศ์ษา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
24 22/09/2560 นางศรีโสภา ศรีมี
รพ.นาหว้า
เด็กชายเนติธร ศรีมี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
25 22/09/2560 นางสาวพรทิพย์พา ชัยปัญหา
รพ.นาหว้า
เด็กชายนนทพันธ์ สาตราคม
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
26 22/09/2560 นางสิโรนี ฟองแก้ว
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายชยพล ฟองแก้ว
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
27 22/09/2560 นายศิร ตะโพธิ์
สสอ.เรณูนคร
นางสาวอฑิตา ตะโพธิ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
28 22/09/2560 นางจินตนา อินทรักษา
รพ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงณัชชา อินทรักษา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
29 25/09/2560 นายอ่างทอง แสนเขื่อน
บำนาญ
นายณัฐวัตร แสนเขื่อน
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
30 25/09/2560 นายอนุชา แซ่ย่อง
พิเศษส่งเงินสดในสังกัด
นายวรพจน์ แซ่ย่อง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
31 25/09/2560 นายสมเพศ กุลยะ
รพ.โพนสวรรค์
นายสถาพร กุลยะ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
32 25/09/2560 นางสุพิศ แข็งแรง(ยอแสง)
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงชัญญานุช แข็งแรง(ยอแสง)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
33 25/09/2560 นางตะวันรอน เยื่อใย(โคตรสุวรรณ์)
รพ.นาแก
เด็กชายภูวดล เยื่อใย(โคตรสุวรรณ์)
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
34 25/09/2560 นายปราโมทย์ คำภูเงิน
สสอ.นาหว้า
นายปรเมนฐ์ คำภูเงิน
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
35 25/09/2560 นายณัฐวุธ รัตนมาลี
สสอ.นาแก
นายศาสตรา รัตนมาลี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
36 25/09/2560 นายนิรัญ จันทะพันธ์
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายนันทิพัฒน์ จันทะพันธ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
37 25/09/2560 นายเอนก ทนงหาญ
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงอันน์ ทนงหาญ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
38 26/09/2560 นางกาญจนา ชัยมงคล (โทษา)
รพ.ศรีสงคราม
เด็กชายธนกร ชัยมงคล
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
39 26/09/2560 นางสาวเอมอร คำภูษา
รพ.นาแก
เด็กหญิงจิรภิญญา คำภูษา
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
40 26/09/2560 นางสาวประนิดา วงค์ตาทำ
รพ.นาแก
เด็กหญิงณัฐณิชา ปฏิตัง
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
41 26/09/2560 นางวราภรณ์ สารทอง
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงธัญชนก สารทอง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
42 26/09/2560 นางนวลนาง ลวกุณ
รพ.บ้านแพง
เด็กชายอชิรวิชญ์ ลวกุณ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
43 26/09/2560 นางนริศรา อภัยโส
รพ.บ้านแพง
นางสาวอินทุอร อภัยโส
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
44 26/09/2560 นายวิทวัส ศรีเพชร
รพ.บ้านแพง
นางสาววิชญาพร ศรีเพชร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
45 26/09/2560 นางกมลรัตน์ ลาภยิ่ง
สสอ.นาทม
เด็กชายสุธนัย ลาภยิ่ง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
46 26/09/2560 นางอุบลรัตน์ บุญบุตร (อนุวรรณ)
รพ.ท่าอุเทน
นางสาวอารีรัตน์ บุญบุตร (อนุวรรณ)
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
47 26/09/2560 นางสุดใจ คัดทะจันทร์
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายปฐวกานต์ คัดทะจันทร์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
48 26/09/2560 นางอัญญารัตน์ สุวรรณโส
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงภัทธธิดา สุวรรณโส
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
49 28/09/2560 นางสาวกรรณิการ์ อุดมกัน
รพ.นาหว้า
เด็กหญิงชัญญา อุสาพรหม
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
50 28/09/2560 นางช่อลัดดา โสชมภู(งอกวงษ์)
พิเศษส่งหักหน่วยงานอื่นนอกสังกัด (B)
เด็กชายธัญเทพ โสชมภู(งอกวงษ์)
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
51 28/09/2560 นายทองคำ แสงสว่าง
สสอ.เรณูนคร
เด็กหญิงพีรดา แสงสว่าง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
52 28/09/2560 นางนภาภรณ์ แสงส่วาง
สสอ.เรณูนคร
นางสาววิภาดา แสงส่วาง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
53 28/09/2560 นายธวัทชัย วังทะพันธ์
สสอ.เรณูนคร
เด็กชายศิริชัย วังทะพันธ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
54 28/09/2560 นางหน่อย ราโช
สสอ.โพนสวรรค์
นายวีรภัทธ ราโช
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
55 29/09/2560 นายวิจิตร สุวรรณไตรย์
สสอ.เมืองนครพนม
นายณัฐชนนท์ สุวรรณไตรย์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
56 29/09/2560 นายรพีภัทร ปิ่นมุนี
สสอ.เมืองนครพนม
นายคุณานนต์ ปิ่นมุนี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
57 29/09/2560 นางจีระนันท์ เสริฐศรี
รพ.ศรีสงคราม
นายกรินทร์ พายุพัด
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
58 29/09/2560 นางสุภัทตรา สายเนตร
สสอ.ปลาปาก
เด็กชายสมประสงค์ สายเนตร
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
59 29/09/2560 นางวรินดา เขตต์โลก
สสอ.นาแก
นางสาวณัฐสุดา เขตต์โลก
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
60 29/09/2560 นางสาวพิจิตรา วรรณวงศ์
รพ.นาทม
เด็กหญิงภาณิตา วรรณวงศ์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
61 29/09/2560 นายเสกสันติ์ จันทนะ
สสอ.ธาตุพนม
นายณัฐชนันท์ จันทนะ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
62 29/09/2560 นางอมรมิตร ตะโพธิ์
รพ.เรณูนคร
นางสาวฐิติรัตน์ ตะโพธิ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
63 29/09/2560 นางสาววรินทร์ธร (พรพรรณ) ดิษฐาธนาธรสิริ (อนุวรรณ)
รพ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงวราทิพย์ ดิษฐาธนาธรสิริ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
64 29/09/2560 นายชัชวาล นามพลแสน
สสอ.ปลาปาก
เด็กชายฆรวัณณ์ นามพลแสน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
65 29/09/2560 นางกมลวรัชย์(พวงผกา) ศิถิระบุตร (โกษาแสง)
สสอ.นาหว้า
นางสาวรรินทร์ ศิถิระบุตร (โกษาแสง)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
66 29/09/2560 นายศิริวัฒน์ โพธิชาเนตร
สสอ.ธาตุพนม
นายศิรภัสสร โพธิชาเนตร
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
67 29/09/2560 นางสาวอุไรรัตน์ บุญเพ็ง (น้อยนาง)
สสอ.นาหว้า
เด็กชายภัทรดนัย บุญเพ็ง (น้อยนาง)
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
68 29/09/2560 นางวิมลทิพย์ ขันติยะ
สสอ.ธาตุพนม
เด็กชายปวรุตม์ ขันติยะ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
69 29/09/2560 นางกรมรี แพงดี
รพ.ศรีสงคราม
นางสาวสุพิชฌาาย์ แพงดี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)

70 29/09/2560 นางวิจิตรตรา บุพศิริ
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กชายภัทรพล บุพศิริ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
71 29/09/2560 นางสาวธารินี แก้วมณีชัย
สสจ.นครพนม
เด็กชายภาวัช ทิพย์อักษร
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
72 29/09/2560 นางพาณี พิมพนิตย์
รพ.ท่าอุเทน
นางสาวพรรวินท์ พิมพนิตย์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
73 29/09/2560 นางทิพวรรณ บุพศิริ
รพ.ท่าอุเทน
นางสาวลฎาภา บุพศิริ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
74 29/09/2560 นางสาวชนิดา โกพลรัตน์
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงพิชญานันท์ โกพลรัตน์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
75 29/09/2560 นายกฤษฎา พายุพัด
บำนาญ
นางสาวรุจิกร พายุพัด
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
76 29/09/2560 นางเพชมณี คูณศรี
สสอ.เมืองนครพนม
นางสาวปรียากานต์ คูณศรี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
77 29/09/2560 นางประภัสสร เนตรวงศ์
รพ.บ้านแพง
เด็กชายฏลรชต เนตรวงศ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
78 04/10/2560 นาง ลภัสรดา(วรณัน) พงศ์ปิยะไพร (ปิยะไพร)
พิเศษส่งหักหน่วยงานอื่นนอกสังกัด (B)
เด็กชายกรพัส พงศ์ปิยะไพร
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
79 04/10/2560 นางสุภาวดี อุ่นพิมพ์
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายชัยวัฒน์ อุ่นพิมพ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
80 04/10/2560 นางทิพย์สุดา หริกุลสวัสดิ์
รพร.ธาตุพนม
นายชลกานต์ หริกุลสวัสดิ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
81 04/10/2560 นางอุทัยวรรณ ผดุงสิทธิธรรม
รพร.ธาตุพนม
นายธรรรมรัฐ ผดุงสิทธิธรรม
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
82 04/10/2560 นางปณิชสา(มยุรี) จิตอาคนารัตน์(จิตอาคะ)
สสอ.ธาตุพนม
นางสาววศินี จิตอาคนารัตน์(จิตอาคะ)
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
83 04/10/2560 นางภัสรา พลศรี
รพ.นครพนม
นางสาวรวิสรา พลศรี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
84 04/10/2560 นายวินัย คำไตรย์
สสอ.เมืองนครพนม
นายสัญลักษณ์ คำไตรย์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
85 04/10/2560 นางพัชรินทร์ เสนาคำ
สสอ.บ้านแพง
เด็กหญิงจินต์จุฑา เสนาคำ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
86 04/10/2560 นางอรพรรณ สาดมะเริง
สสจ.นครพนม
นางสาวบัณฑิตา สาดมะเริง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
87 04/10/2560 นางสาวพนมพร อัตติยะ
สสอ.ปลาปาก
เด็กชายภัทวินทร์ สระอุทัย
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
88 06/10/2560 นายชาญชัย สุวัฒนเสนีย์
รพ.นาหว้า
เด็กชายชัยพัฒน์ สุวัฒนเสนีย์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
89 06/10/2560 นายกมล บุพศิริ
รพ.นาหว้า
เด็กชายพีรพล บุพศิริ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
90 06/10/2560 นางอรัญญา นรสาร
รพ.นาแก
นางสาวชลธิชา นรสาร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
91 06/10/2560 นางสาววรารัตน์ ไชยบิน(นวลตา)
สสอ.นาหว้า
เด็กหญิงอิงตะวัน ไชยบิน(นวลตา)
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
92 06/10/2560 นายสุทิน วังทะพันธ์
บำนาญ
นายศิวกร วังทะพันธ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
93 06/10/2560 นางนพดา วงศ์สินไชย
สสอ.ปลาปาก
นายณัฐภูมิ วงศ์สินไชย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
94 06/10/2560 นางศิริวรรณ กำภูศิริ
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายปุณญิศา กำภูศิริ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
95 06/10/2560 นางประเดิม อภัยโส
รพ.บ้านแพง
นางสาวณดาพัณ อภัยโส
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
96 06/10/2560 นายเสน่ห์ พลีจันทร์
รพ.บ้านแพง
เด็กหญิงชัชชนิญ พลีจันทร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
97 06/10/2560 นางรังสิมา สิถิระบุตร
รพ.บ้านแพง
เด็กหญิงณัศม์ชาธินท์ สิถิระบุตร
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
98 06/10/2560 นางสำเนียง คำมุข
รพ.บ้านแพง
นางสาวพรรษชล คำมุข
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
99 06/10/2560 นายประดิษฐ ศรีแสน
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กชายกันต์กวี ศรีแสน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
100 06/10/2560 นางภิญญา ฮามพันธ์เมือง
รพ.บ้านแพง
นายศิลปศักดิ์ ฮามพันธ์เมือง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
101 06/10/2560 นายวิทยา บุตรสาระ
รพ.บ้านแพง
นายภูมิเทพ บุตรสาระ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
102 06/10/2560 นางสุมาลี อ้วนแก้ว(กิติศรีวรพันธ์)
รพ.บ้านแพง
เด็กชายเตชิต อ้วนแก้ว(กิติศรีวรพันธ์)
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
103 06/10/2560 นางดาราวรรณ มณีกุลทรัพย์
รพ.นาแก
เด็กชายพงศ์ปณตณ์ มณีกุลทรัพย์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
104 06/10/2560 นางยุพนา ลิงลม
รพ.บ้านแพง
นายยศคร ลิงลม
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
105 06/10/2560 นางจันทร์ฉาย ณ นครพนม
บำนาญ
นายเชิดพงษ์ ณ นครพนม
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
106 06/10/2560 นายวัฒนา พ่อบำรุง
สสอ.นาแก
เด็กหญิงอะเซโรลา พ่อบำรุง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
107 06/10/2560 นางสาวมลิวรรณ อ้วนแก้ว
รพ.บ้านแพง
เด็กชายปุณยวีร์ อ้วนแก้ว
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
108 06/10/2560 นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น
สสอ.นาแก
เด็กชายปิยังกรู เมืองเล็น
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
109 06/10/2560 นางกรรณิการ์ รัชอินทร์
รพ.ปลาปาก
นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
110 06/10/2560 นายพัฒนชัย รัชอินทร์
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายพัฒนชัย รัชอินทร์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
111 06/10/2560 นางพิมพ์ญดา เนียมแดง
รพ.นาแก
เด็กหญิงนันภ์นภัส เนียมแดง
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
112 06/10/2560 นายกิติศักดิ์ เวฬุวนารักษ์
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กชายนิติวิทย์ เวฬุวนารักษ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
113 06/10/2560 นายปรีชา ยาทองไชย
สสอ.ศรีสงคราม
นางสาวบูรญิมา ยาทองไชย
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
114 06/10/2560 นางปิยนุช ยาทองไชย
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กชายรชต ยาทองไชย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
115 06/10/2560 นางรสริน บุรีวงค์ วิลสัน
รพ.บ้านแพง
เด็กชายจิรายุ บุรีวงค์ วิลสัน
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
116 06/10/2560 นายธนกฤต(สมถวิล) ธนจตุพรหม
รพ.นาทม
นายคณิศร ธนจตุพรหม
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
117 06/10/2560 นางเสาวนีย์ ศิริโคตรวงค์
สสอ.นาแก
เด็กชายชัญญพงศ์ ศิริโคตรวงค์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
118 06/10/2560 นางพิมพ์พิศา ธนจตุพรหม
รพ.นาทม
เด็กหญิงพิมพ์พิศา ธนจตุพรหม
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
119 06/10/2560 นายนิยม บัวชุม
สสอ.เรณูนคร
นางสาวชนนิกานต์ บัวชุม
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
120 06/10/2560 นางพันธิภา ก้อนสิน
รพ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงณัฐธิดา ก้อนสิน
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
121 06/10/2560 นางสาวกุลชลี แสงสว่าง(ฟองอ่อน)
สสอ.ธาตุพนม
เด็กหญิงนิภาวรรณ ฟองอ่อน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
122 06/10/2560 นางสุภัค จันทร์สองดวง
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายืวัชรวีร์ จันทร์สองดวง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
123 06/10/2560 นางชบาไพร เวฬุวนารักษ์
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงนิติกาญจน์ เวฬุวนารักษ์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
124 06/10/2560 นางจิรัชญา(สุจินดา) อุไรวงศ์
สสอ.วังยาง
เด็กชายสุระเดชฤทธิ์ อุไรวงศ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
125 06/10/2560 นางชุติกาญจน์(จารุณี) สิทธิยากาษจน์(สิทธิยา)
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงจิรัชญา สิทธิยากาษจน์(สิทธิยา)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
126 06/10/2560 นายภาสุระ วงศ์ศรีชา
รพร.ธาตุพนม
นางสาวพิชญ์สินี วงศ์ศรีชา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
127 06/10/2560 นางจิดาภา กุลภา
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงกัลย์ญานี กุลภา
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
128 06/10/2560 นายชนิด ราชมณี
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ราชมณี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
129 06/10/2560 นายวราพงษ์ ร่มรื่น
สสอ.โพนสวรรค์
นายธนาพัฒน์ ร่มรื่น
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
130 06/10/2560 นางสาวมะลิวรรณ์ แก้วอ่อนขวา
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงกนกพร แก้วอ่อนขวา
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
131 06/10/2560 นายกานต วะเศษสร้อย
บำนาญ
เด็กชายกรินทร์ วะเศษสร้อย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
132 06/10/2560 นางอุไรลักษณ์ คำหา
รพ.นาทม
เด็กชายพงษ์พญา คำหา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
133 06/10/2560 นางสุวิมล อุสาพรหม (สุบิน)
รพ.นาหว้า
เด็กชายกฤตพล อุสาพรหม (สุบิน)
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
134 06/10/2560 นางสุทธนา ชาสงวน
รพ.นาหว้า
เด็กชายเกียรติเมธา ชาสงวน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
135 06/10/2560 นางดาราพร สุวรรณชัยรบ
สสอ.นาหว้า
นายรัชพล สุวรรณชัยรบ
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
136 06/10/2560 นางนันทนา อ้วนแก้ว
พิเศษส่งหักหน่วยงานอื่นนอกสังกัด (B)
เด็กชายคฑาวุธ อ้วนแก้ว
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
137 09/10/2560 นางสาวทัชชกร กลางประพันธ์
รพ.ศรีสงคราม
เด็กชายธีระภัทร ไชยภักดี
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
138 09/10/2560 นายอัษฏากริช วงค์พระไกร
สสอ.วังยาง
นางสาวกฤษติญา วงค์พระไกร
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
139 09/10/2560 นางนงลักษณ์ จันทร์ชนะ
สสอ.วังยาง
นางสาวปราณี จันทร์ชนะ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
140 09/10/2560 นายเกียรติรพี พลหาญ
รพ.นาทม
นางสาวปวริศา พลหาญ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
141 09/10/2560 นางรุ้งทิวา จันทร์งาม
สสอ.บ้านแพง
เด็กหญิงบัวบูชา จันทร์งาม
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
142 09/10/2560 นายเทวฤทธิ์ เตียงสกุล
สสอ.ท่าอุเทน
นายจามิกร เตียงสกุล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
143 10/10/2560 นางอารี อรนันท์
รพ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงพิทยารัตน์ อรนันท์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
144 10/10/2560 นางสาวรุ่งนภา ตะนะคี
รพ.ท่าอุเทน
เด็กชายทรัพย์เจริญ สุทธิวงษ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
145 10/10/2560 นางวราลักษณ์ พันธุ์เวียง
รพ.นาทม
เด็กหญิงสุมัทณา พันธุ์เวียง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
146 10/10/2560 นายวีระวัฒน์ สมเทพ
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงสุภนิดา สมเทพ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
147 10/10/2560 นางชวนพิศ สุขบัติ
รพ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงณฐนนท์ สุขบัติ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
148 10/10/2560 นางพรสวรรค์ นาวงหา
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายอภิรักษ์ นาวงหา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
149 10/10/2560 นางวารุณี ปราโมทย์
รพ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงกนกพร ปราโมทย์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
150 10/10/2560 นางสุทธิตานันท์ เลิศทวีรัชต์
รพ.เรณูนคร
นางสาวพนิตานันท์ เลิศทวีรัชต์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
151 10/10/2560 นายสงกรานต์ นักบุญ
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กหญิงมัญชุพร นักบุญ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
152 10/10/2560 นางวรางคณา จันแดง
สสจ.นครพนม
นางสาวธนพร จันแดง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
153 10/10/2560 นางสาวธนัสวิพร ธรณ์ธนัตย์กุล
รพ.ท่าอุเทน
เด็กชายภัสภีมวัศ ธรณ์ธนัตย์กุล
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
154 10/10/2560 นางสาวณิชกช(สุดารัตน์) อาตวงค์
รพ.บ้านแพง
เด็กหญิงรมิดา อาตวงค์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
155 10/10/2560 นายทวี ดีละ
สสอ.ปลาปาก
นายธีรกานต์ ดีละ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
156 10/10/2560 นางกรมรี แพงดี
รพ.ศรีสงคราม
นางสาวสุพิชฌาย์ แพงดี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
157 10/10/2560 นายณัฐนันท์ สูตรสุวรรณ
สสอ.เมืองนครพนม
นายนันทิพัฒนื สูตรสุวรรณ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
158 10/10/2560 นายชูชีพ มณีพรรณ
สสจ.นครพนม
เด็กชายอัสสชิ มณีพรรณ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
159 10/10/2560 นายพรมดี บุรีขันธ์
รพ.โพนสวรรค์
นายวันชนะ บุรีขันธ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
160 10/10/2560 นางอรัญญา นรสาร
รพ.นาแก
นาย นรสาร
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
161 10/10/2560 นายธวัชชัย แสงจันทร์
สสอ.ปลาปาก
นายธีระภัทร์ แสงจันทร์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
162 11/10/2560 นายทวี สุวรรณมาโจ
สสอ.ท่าอุเทน
นางสาวกุลนิดา สุวรรณมาโจ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
163 16/10/2560 นายจารุพัฒน์ ราชบัญดิษฐ์
รพ.ปลาปาก
เด็กชายสิรวิชญ์ ราชบัญดิษฐ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
164 16/10/2560 นางนภาภรณ์ ศรีวรชัย(บุตรสีผา)
รพ.ปลาปาก
เด็กหญิงจิณห์นิภาญาดา ศรีวรชัย(บุตรสีผา)
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
165 16/10/2560 นางทิพประพร หมวกสกุล
รพ.ปลาปาก
นายธนภูมิ หมวกสกุล
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
166 16/10/2560 นางนิภาวัลย์ วรศาสตร์
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงภคพร วรศาสตร์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
167 16/10/2560 นางรัติยา พรหมอารักษ์
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงพิชชาภา พรหมอารักษ์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
168 16/10/2560 นางวิมลลักษ์ สันติวัฒนสิริ
บำนาญ
นางสาวธัญลักษณ์ สันติวัฒนสิริ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
169 16/10/2560 นางแจ่มนภา กำลังสันต์(ลี้พล)
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงนภัค กำลังสันต์(ลี้พล)
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
170 16/10/2560 นายพศิณ หล้าสุพรม
สสอ.เรณูนคร
เด็กชายชนัตถ์ หล้าสุพรม
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
171 16/10/2560 นายจักรี ภูวานคำ
สสอ.ธาตุพนม
เด็กชายภูดินันท์ ภูวานคำ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
172 16/10/2560 นางไกรศรี พานิช
บำนาญ
เด็กหญิงพิมพ์พราว พานิช
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
173 16/10/2560 นางจารุวรรณ วงค์เทวราช
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงพิชามญช์ วงค์เทวราช
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
174 16/10/2560 นายณรงค์ มัยวงศ์
สสอ.นาทม
นางสาวรุจิรา มัยวงศ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
175 16/10/2560 นางดารุณี (นิมมิตตานนท์) สุภานนท์
รพ.ท่าอุเทน
นายนวมินทร์ นิมมิตตานนท์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
176 16/10/2560 นายประภาส สารทอง
พิเศษส่งหักผ่านธนาคาร
นายบุศราภรณ์ สารทอง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
177 16/10/2560 นายมุฎฐิฑ์ไกร โพธิน
สสอ.ปลาปาก
เด็กหญิงนันทัชพร โพธิน
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
178 16/10/2560 นางเฉลียว ศรีหะมงคล
สสอ.ท่าอุเทน
นายธีวรา นันนิยงค์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
179 16/10/2560 นางจิราพร สาวิสิทธิ์ (ปริปุรณะ)
สสอ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงศุทธหทัย สาวิสิทธิ์ (ปริปุรณะ)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
180 16/10/2560 นางกนกพร จันทร์พวง(นาคาพิทักษ์วัง)
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กหญิงธิติพร นาคาพิทักษ์วัง
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
181 16/10/2560 นางภัทรภร พิมทอง
สสอ.นาแก
เด็กหญิงจิรัชญา พิมทอง
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
182 16/10/2560 นางเนื้อทิพย์ ศรีอุดร
สสอ.นาแก
นายณัฐดนัย ศรีอุดร
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
183 16/10/2560 นายพิชิต อินทร์ติยะ
สสอ.นาแก
นางสาวจุติธรณ์ อินทร์ติยะ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
184 16/10/2560 ว่าที่ ร.ต.พัฒนา คำเพชรดี
สสอ.นาแก
นางสาวชลิดาภรณ์ คำเพชรดี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
185 16/10/2560 นางจิระวัลย์ ศิลาอุดม
สสอ.นาแก
เด็กหญิงชนัญชิดา ศิลาอุดม
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
186 16/10/2560 นางปิยะนุชย์ จักษุพา
สสอ.นาแก
เด็กหญิงเบญญาภา จักษุพา
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
187 16/10/2560 นางสาวปาณิสรา (จันทร์จิรา) ไชยจำ
สสอ.นาแก
นายภคพล ไชยจำ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
188 16/10/2560 นายกันตภณ (อภิศักดิ์) ไชยจำ
สสอ.นาแก
เด็กหญิงกิรณา ไชยจำ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
189 16/10/2560 นางทิพวิมล สุวรรณ์
สสอ.นาแก
เด็กหญิงทัดดาว สุวรรณ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
190 19/10/2560 นายอดิเรก วงค์แสงน้อย
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงชนกชนม์ วงค์แสงน้อย
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
191 19/10/2560 นางรุนนา ใจสุข
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงธันย์ชนก ใจสุข
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
192 19/10/2560 นางนิภารัตน์ จันทร์วงศ์
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงธัญญรัตน์ จันทร์วงศ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
193 19/10/2560 นางปัทมา คำมุข
รพ.ศรีสงคราม
นายชลกันต์ คำมุข
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
194 19/10/2560 นางไพรวัลย์ ไชยโกษี
รพ.ศรีสงคราม
นางสาวศศิกานต์ ไชยโกษี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
195 19/10/2560 นางณัฐริณีย์ สมรฤทธิ์
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงกวินญารัตน์ สมรฤทธิ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
196 19/10/2560 นางนันทนา ขรรศร
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงกัญจนารักษ์ ขรรศร
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
197 19/10/2560 นางสาวชมพูนุช บุนนท์
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงไอรดา บุนนท์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
198 19/10/2560 นางนิภา วรรณวงศ์
รพ.ศรีสงคราม
นายสุริยา วรรณวงศ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
199 19/10/2560 นางสาวศศิธร คำใบ(ราชกรม)
รพ.ศรีสงคราม
นายนคินทร์ คำใบ(ราชกรม)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
200 19/10/2560 นางวิภารัตน์ สุธรรม
สสอ.ศรีสงคราม
นายธนบูรณ์ สุธรรม
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
201 19/10/2560 นางอรอนงค์ พงสุภา
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงวิภาพันธ์ พงสุภา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
202 19/10/2560 นางรำไพ พิมพะวงษ์
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงชัญวรัตน์ พิมพะวงษ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
203 19/10/2560 นายชัยพรรณ หลวงกลาง
บำนาญ
นายธรรมลักษณ์ หลวงกลาง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
204 19/10/2560 นางวิภารัตน์ ใจขาน
รพ.เรณูนคร
เด็กชายณัฐชนน ใจขาน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
205 19/10/2560 นางมัสยา โมธรรม
รพ.นาทม
นายวรัญชิต โมธรรม
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
206 19/10/2560 นางทัศพร พันธุ์คุ้มเก่า
บำนาญ 3
นางสาวนันทพร พันธุ์คุ้มเก่า
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
207 19/10/2560 นางพรทิพย์ เอ๊ฟวา
วพบ.นครพนม
นายทศพร เอ๊ฟวา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
208 19/10/2560 นางจันทร์ อาษาวัง
วพบ.นครพนม
นายจิรายุทธ อาษาวัง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
209 19/10/2560 นายดาบชัย มาภา
สสอ.ท่าอุเทน
นางสาวกุลปรียา มาภา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
210 19/10/2560 นายชัชวาลย์ จุ่นหัวโทน
สสอ.ศรีสงคราม
นางสาววิรังรอง จุ่นหัวโทน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
211 19/10/2560 นายดุษฎี บุนนท์
สสอ.ศรีสงคราม
นางสาวศุภิสรา บุนนท์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
212 19/10/2560 นางพิมลรัตน์ ศรีธรรมวงษ์
รพ.นาแก
เด็กชายบุณยกร ศรีธรรมวงษ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
213 19/10/2560 นางสาวสุภาวดี บุตรไชย
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายกิติณนต์ บุตรไชย
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
214 19/10/2560 นางยุพเรศ จันทะเพชร
รพร.ธาตุพนม
นายชิษณุพงศ์ จันทะเพชร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
215 19/10/2560 นายอุระชาติ ชิณจักร์
รพร.ธาตุพนม
นางสาวโศจิรัตน์ ชิณจักร์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
216 19/10/2560 นายพิสิษฐ์(ปฤชาติ) สิริวัฒนชยกร(พันธ์ดวง)
รพ.นาทม
เด็กหญิงรินรดา สิริวัฒนชยกร(พันธ์ดวง)
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
217 19/10/2560 นายภูวดล เสถา
รพ.นาทม
เด็กหญิงภานรินทร์ เสถา
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
218 20/10/2560 นางสุมาริน โทหัด (เมืองซอง)
รพ.นาทม
เด็กหญิงปิยากร โทหัด (เมืองซอง)
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
219 20/10/2560 นางยุพิน พิลายนต์
รพ.นาทม
นายทวีรัตน์ พิลายนต์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
220 20/10/2560 จ่าเอกทองใบ สุขรี
รพ.นาทม
เด็กหญิงปัณฑารีย์ สุขรี
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
221 20/10/2560 นางสาวศิรินทรา ไชยมัชฌิม
รพ.นาทม
เด็กหญิงศิรินรัตน์ ไชยมัชฌิม
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
222 20/10/2560 นางลมหนาว คะปัญญา
สสอ.ศรีสงคราม
นางสาวภัททิยา วะชุม
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
223 20/10/2560 นางสมจิตร นามเสาร์
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงพิมพ์ชนก นามเสาร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
224 20/10/2560 นายวิทยา นามเสาร์
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กชายเนติ นามเสาร์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
225 20/10/2560 นางสาวบุญญพร(นภาพร) (เหล่าสุวรรณ)สมรฤทธิ์
รพ.นาทม
นายบุณยกร (เหล่าสุวรรณ)สมรฤทธิ์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
226 20/10/2560 นางเพ็ญนภา สินทา
สสอ.ท่าอุเทน
นายเพ็ญพิชชา สินทา
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
227 20/10/2560 นางสิริกร ฤทธิธาดา
รพร.ธาตุพนม
นางสาวจิลมิกา ฤทธิธาดา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
228 24/10/2560 นายฉัตรชัย ป้อมลิขิตกุล
สสอ.เรณูนคร
นายณภัทร ป้อมลิขิตกุล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
229 24/10/2560 นายสุริยา คำคนซื่อ
สสอ.เรณูนคร
เด็กชายพงศภัทร คำคนซื่อ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
230 24/10/2560 นางบุหงา รัตนมาลี
สสอ.เรณูนคร
นางสาวชนิกานต์ รัตนมาลี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
231 02/11/2560 นายป่อนมา อินทร์ติยะ
สสอ.เรณูนคร
นางสาวณิชกานต์ อินทร์ติยะ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
232 21/11/2560 นายชัชวาลย์ จุ่นหัวโทน
สสอ.ศรีสงคราม
นางสาวชวัลรัตน์ จุ่นหัวโทน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)

สรุปข้อมูลสวัสดิทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564 ณ วันที่ 21/11/2560
ลำดับที่ ช่วงชั้น จำนวน(คน) จำนวน(เงิน)
1 อนุบาล (อ.1-3) 22 22,000
2 ประถมศึกษาต้น (ป.1-3) 21 31,500
3 ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6) 21 42,000
4 มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3) 38 95,000
5 มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3) 31 93,000
6 อาชีวศึกษา (ปวส.1-2) 3 10,500
7 ปริญญาตรี (ป.1-4) 34 136,000
รวม 170 430,000

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739

เยียมชมทั้งหมด