8.สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
กรุณาเลือก พ.ศ. 2564 2563 2562 2561 2560 2559
ลำดับที่ วันที่ ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด สถานะ
1 13/09/2559 นางธนัชพร วะชุม
บำนาญ
นายชัยธวัช วะชุม
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
2 13/09/2559 นางลดาพรรณ อุปพงษ์(สารเสนา)
บำนาญ
เด็กหญิงเพชรดา สารเสนา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
3 13/09/2559 นางสุปราณี สิทธิกานต์
วพบ.นครพนม
นายเตชสินทธ์ สิทธิกานต์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
4 14/09/2559 นางสมบัติ แสงจันทร์
บำนาญ
นายศิริชัย แสงจันทร์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
5 14/09/2559 นายสมเกียรติ เหวชัยภูมิ
รพ.นาทม
เด็กหญิงจรรยพร เหวชัยภูมิ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
6 14/09/2559 นางขวัญหล้า ไชยนิฮม
สสอ.เมืองนครพนม
นางสาวชลิดา ไชยนิฮม
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
7 15/09/2559 นางศุร์ณัชยา (ศิวะภา) บุนนท์
รพ.นาหว้า
เด็กหญิงรชฏา บุนนท์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
8 15/09/2559 นางนภาศิริ สมใจ
สสอ.เมืองนครพนม
นายธนาศักดิ์ อัครวงศ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
9 15/09/2559 นางอนงศรี นามิ่ง
สสอ.เมืองนครพนม
นางสาวปวิตรา สินโพธิ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
10 15/09/2559 นางกันยารัตน์ ศรีราช
รพ.นาแก
เด็กชายกีรติ ศรีราช
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
11 15/09/2559 นางสุมาริน โทหัด (เมืองซอง)
รพ.นาทม
เด็กหญิงฐิตาภารณ์ โทหัด (เมืองซอง)
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
12 15/09/2559 นางสิริปรียา ผายทอง
รพ.นาทม
เด็กหญิงสิริยุพา ผายทอง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
13 15/09/2559 นางยุพารี ทัพวัน
รพ.บ้านแพง
เด็กหญิงปุณยาพร ทัพวัน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
14 15/09/2559 นางจันทร์จิรา ศรีเหล่า
รพ.บ้านแพง
นายอชิตพล ศรีเหล่า
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
15 19/09/2559 นางเพ็ญณี นามเกตุ(พิละมาตย์)
รพ.นาแก
นางสาวสิริยาพร นามเกตุ(พิละมาตย์)
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
16 19/09/2559 นางปวีณา จิตต์ตรง
รพ.นาแก
เด็กหญิงชนัดดา จิตต์ตรง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
17 19/09/2559 นางศิรินาฎ เนืองนอง
รพ.นาแก
เด็กหญิงปารมี เนืองนอง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
18 19/09/2559 นางทักษิณาพร วงศ์คำจันทร์
รพ.นาแก
นางสาวกนกพรรณ จันโทวาท
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
19 19/09/2559 นางภัทรกันย์ วงค์ตาหล้า
รพ.นาแก
นายปฐมภพ วงค์ตาหล้า
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
20 21/09/2559 นายเกียรติรพี พลหาญ
รพ.นาทม
นางสาวนภสสร พลหาญ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
21 21/09/2559 นายเจน เมืองสุวรรณ
สสอ.เมืองนครพนม
นางสาวสุจิณณา เมืองสุวรรณ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
22 21/09/2559 นางวิภารัตน์ พุทธวันท์
สสอ.เมืองนครพนม
นายภูวไนย์ พุทธวันท์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
23 21/09/2559 นางเพชมณี คูณศรี
สสอ.เมืองนครพนม
นายศิรวัชร คูณศรี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
24 22/09/2559 นางจุฑามาศ มณีเนตร (พ่อบำรุง)
รพ.เรณูนคร
นายธนพล มณีเนตร (พ่อบำรุง)
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
25 22/09/2559 นายบัณฑิต พ่อบำรุง
สสอ.นาแก
นายณัฐชนน พ่อบำรุง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
26 22/09/2559 นายสุทัศ ปานค้า
บำนาญ
เด็กชายสุพัฒน์ ปานค้า
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
27 22/09/2559 นายชัชวาลย์ ไชยตะมาตย์
สสอ.นาแก
เด็กหญิง ไชยตะมาตย์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
28 22/09/2559 นางภาณุมาศ ไชยตะมาตย์
สสอ.นาแก
นายพงษ์ดนัย ไชยตะมาตย์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
29 22/09/2559 นางพิมพ์ญดา เนียมแดง
รพ.นาแก
เด็กหญิงนันท์นภัส เนียมแดง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
30 22/09/2559 นางมะลินี โพชะโน
พิเศษงดส่งหุ้น
เด็กชายณัฐนันท์ โพชะโน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
31 22/09/2559 นายปิยะ จันทร์คายโคตร
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายขวัญชัย จันทร์คายโคตร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
32 22/09/2559 นางชมัยพร ลำทอง
รพร.ธาตุพนม
นางสาวพิชญา ลำทอง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
33 22/09/2559 นางแววดาว หาญณรงค์
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายกิตติภพ หาญณรงค์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
34 22/09/2559 นางเพลินพิศ ยศประสงค์(มูลตองคะ)
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายพิชญชาญ คนที่ 1 ยศประสงค์(มูลตองคะ)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
35 22/09/2559 นางเพลินพิศ ยศประสงค์(มูลตองคะ)
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงพุทธพิชญา คนที่ 2 ยศประสงค์(มูลตองคะ)
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
36 23/09/2559 นายทนุกูล จักษุพา
สสอ.นาแก
เด็กหญิงกุลชญา จักษุพา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
37 23/09/2559 นางจิราภรณ์ ภูริทัตตานนท์(บางทราย)
สสอ.นาแก
เด็กหญิงกัญพัชญ์ ภูริทัตตานนท์(บางทราย)
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
38 23/09/2559 นางทิพมล สารเสนา
รพ.นาแก
เด็กชายนิพิฐพนธ์ สารเสนา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
39 23/09/2559 นางดาราวรรณ มณีกุลทรัพย์
รพ.นาแก
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ มณีกุลทรัพย์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
40 23/09/2559 นางสายใจ โกษาแสง
รพ.นาหว้า
เด็กหญิงอริยา โกษาแสง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
41 23/09/2559 นางลดาวรรณ แก้วมาลา
รพ.นาหว้า
เด็กชายคีตลักษณ์ แก้วมาลา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
42 23/09/2559 นายจิตติ แก้วมาลา
รพ.นาหว้า
เด็กชายฐิติศักดิ์ แก้วมาลา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
43 23/09/2559 นางพรรณทิวา สมจิตรสกุล
รพ.นาหว้า
นายอรรถวิทย์ สมจิตรสกุล
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
44 23/09/2559 นางปภาดา บุญทา
รพ.บ้านแพง
เด็กหญิงนวินดา บุญทา
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
45 26/09/2559 นางวิมลทิพย์ ขันติยะ
สสอ.ธาตุพนม
เด็กชายวุฒิภัทร หงษ์ชุมแพ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
46 26/09/2559 นางลักษมี แสงสว่าง
รพ.เรณูนคร
นายปฏิภาณ แสงสว่าง
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
47 26/09/2559 นางสาวภาณินนุช เณธิชัย
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงสุปัญญดา เณธิชัย
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
48 26/09/2559 นายณัฐวุฒิ บัวสาย
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงณิศรา บัวสาย
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
49 26/09/2559 นางทิพย์สุดา ทิพย์วงศ์
รพ.เรณูนคร
เด็กชายวิชวุฒม์ ทิพย์วงศ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
50 26/09/2559 นางมาลินี ชอบจิตร (มาภา)
รพ.เรณูนคร
เด็กชายสุมาภา ชอบจิตร (มาภา)
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
51 26/09/2559 นางนวพร เกตุสระ
รพ.เรณูนคร
นายณพล เกตุสระ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
52 26/09/2559 นางปรารถนา คำมุข
รพ.บ้านแพง
นางสาวญาณินท์ คำมุข
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
53 26/09/2559 นางสาวรุ่งตะวรรณ เมืองซอง
รพ.บ้านแพง
เด็กหญิงศิริประเภา จุลศรี
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
54 26/09/2559 นางเปรมฤดี คำจันทร์ศรี
รพ.บ้านแพง
เด็กหญิงรติกานต์ คำจันทร์ศรี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
55 28/09/2559 นางศุภลักษณ์ จีนบุตร
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงณปภา จีนบุตร
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
56 28/09/2559 นายอุทิศ ไชยศล
รพ.บ้านแพง
เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยศล
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
57 28/09/2559 นางยุพิน นวานุช
รพ.บ้านแพง
เด็กชายธีร์ นวานุช
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
58 28/09/2559 นางเสาวณิต ตุลาพัฒน์
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายสุชานาถ ตุลาพัฒน์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
59 28/09/2559 นางกมลรัตน์ ลาภยิ่ง
สสอ.นาทม
เด็กชายภูวนัย ลาภยิ่ง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
60 28/09/2559 นางจัตุพร อินทริง
สสอ.ท่าอุเทน
นางสาวสมิตา อินทริง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
61 28/09/2559 นายสงกา ไกรษร
สสอ.ท่าอุเทน
นางสาวอภิชญา ไกรษร
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
62 28/09/2559 นางพร สุวรรณ์
รพ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงนฤชา สุวรรณ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
63 28/09/2559 นางจินตนา จันทร์หลวง
บำนาญ 2
นายจิรายุทธ จันทร์หลวง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
64 28/09/2559 นางรามัย สูตรสุวรรณ
รพ.นครพนม
เด็กชายนันทิพัฒน์ สูตรสุวรรณ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
65 28/09/2559 นางสาวนิตยา นาโควงค์
รพ.นาทม
เด็กหญิงปวริศา สาวิกัลป์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
66 28/09/2559 นางกรรณิการ์ เมืองโคตร
รพร.ธาตุพนม
นายปภาวี เมืองโคตร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
67 29/09/2559 นางสุดใจ คัดทะจันทร์
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายปฐวกานต์ คัดทะจันทร์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
68 29/09/2559 นางนิภาวัลย์ วรศาสตร์
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายภูเบศวร์ วรศาสตร์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
69 29/09/2559 นางรัติยา พรหมอารักษ์
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงพิชชาภา พรหมอารักษ์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
70 29/09/2559 นางสาวสุภาวดี บุตรไชย
รพร.ธาตุพนม
นายกิติณนต์ ขามทอง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
71 29/09/2559 นางสาวรุ้งนภา ขอดเมชัย
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายรัญชน์ ขอดเมชัย
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
72 29/09/2559 นางมยุรี ทะนงหาญ
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายอัยย์ ทะนงหาญ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
73 03/10/2559 นางสาววานิษา ตะวังทัน
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายเจษฏากร ตะวังทัน
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
74 03/10/2559 นายปัญญา ธีระกำจาย
รพ.โพนสวรรค์
นายนนทพันธ์ ธีระกำจาย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
75 03/10/2559 นายขจรศักดิ์ วุฒา
สสอ.เรณูนคร
นายเฉลิมศักดิ์ วุฒา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
76 03/10/2559 นายวรวิทย์ วุฒา
สสอ.ธาตุพนม
นางสาววิรัชนันท์ วุฒา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
77 03/10/2559 นายสุรชัย มนต์คาถา
รพ.นาทม
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มนต์คาถา
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
78 03/10/2559 นางนวล นนท์จันทร์
รพ.นาทม
เด็กหญิงนิติกาญจน์ นนท์จันทร์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
79 03/10/2559 นายฉลองชัย พุฒเพ็ง
สสจ.นครพนม
นายพีรพัฒน์ พุฒเพ็ง
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
80 03/10/2559 นางสายสมร สมเทพ
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงนวภัสร์ สมเทพ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
81 03/10/2559 นางนพวรรณ เสโนฤทธิ์
รพ.โพนสวรรค์
นายณปภัช เสโนฤทธิ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
82 03/10/2559 นายชัยสิทธิ์ สุนิกร
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายเกื้อคุณ สุนิกร
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
83 03/10/2559 นางอรวรรณ์ ศิริสวัสดิ์
สสอ.ศรีสงคราม
นายพงศธร เลิศสุปันรักษ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
84 03/10/2559 นางกรกมล อบรมชอบ
รพ.เรณูนคร
เด็กชายภาดิน อบรมชอบ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
85 03/10/2559 นางละอองดาว รังกลิ่น
รพ.เรณูนคร
นางสาวดวงนฤมล รังกลิ่น
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
86 03/10/2559 นางจารุณี สิทธิยา
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงจิรัชญา สิทธิยา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
87 03/10/2559 นายวินัย คำไตรย์
สสอ.เมืองนครพนม
นายสัญลักษณ์ คำไตรย์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
88 03/10/2559 นางกนกพร บุตรพรหม
สสอ.ท่าอุเทน
นายจักรกฤษณ์ พรรณวงศ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
89 03/10/2559 นางสิริกร ฤทธิธาดา
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงจิลมิกา สิทธิกานต์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
90 03/10/2559 นางวิมลรัตน์ ตะวังทัน
สสอ.ธาตุพนม
เด็กหญิงจุฑามาศ ตะวังทัน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
91 03/10/2559 นางจิดาภา กุลภา
รพร.ธาตุพนม
นายจักรภัทธ กุลภา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
92 03/10/2559 นางกรรณิการ์ รัชอินทร์
รพ.ปลาปาก
เด็กชายรพีพัทธ์ รัชอินทร์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
93 03/10/2559 นายพัฒนชัย รัชอินทร์
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายกัณตพัฒน์ รัชอินทร์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
94 04/10/2559 นางเมรี มณีโชติ
บำนาญ
เด็กชายภาสกร มณีโชติ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
95 04/10/2559 นางวันวิสาข์ บัวสาย
รพ.โพนสวรรค์
นางสาวศิวัชญา บัวสาย
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
96 04/10/2559 นางผุสดี แสนพันธ์(พลราชม)
รพ.นาแก
เด็กหญิงสิรินทรา แสนพันธ์(พลราชม)
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
97 04/10/2559 นางพิมพ์ณิภา(พิมพ์วลัญช์) พึ่งผาสุกเตชิน(พึ่งผาสุก)
บำนาญ
นางสาวศิรดาณันย์ พึ่งผาสุกเตชิน(พึ่งผาสุก)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
98 04/10/2559 นายมณเฑียร กิติศรีวรพันธุ์
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงสิริธัญญ์ กิติศรีวรพันธุ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
99 04/10/2559 นายจิระวงค์ ไทยวงศ์
วพบ.นครพนม
นายธนพนธ์ ไทยวงศ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
100 05/10/2559 นายทวีพงศ์ ทองบุศย์
บำนาญ
นางสาวธีรนุช ทองบุศย์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
101 05/10/2559 นางอรยา ยอดสุบัน
สสอ.ศรีสงคราม
นางสาวพรรณทิพา คล่องแคล่ว
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
102 05/10/2559 นางสายสมร ตั้งจรูญศรี
รพ.บ้านแพง
นายวัชรพงศ์ ตั้งจรูญศรี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
103 05/10/2559 นายรพีภัทร ปิ่นมุนี
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายชลพัฒน์ ปิ่นมุนี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
104 05/10/2559 นางสุทธิกานต์ เอกทินวัฒน์
บำนาญ
นางสาววิชญาดา เอกทินวัฒน์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
105 05/10/2559 นางวิภารัตน์ ใจขาน
รพ.เรณูนคร
เด็กชายณัฐภัทร ใจขาน
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
106 05/10/2559 นางสาวจิราภรณ์ ตะวังทัน
สสอ.ธาตุพนม
เด็กชายพงศภร ตะวังทัน
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
107 05/10/2559 นางจินตนา พรรณุวงษ์
รพ.เรณูนคร
นายวิริยา พรรณุวงษ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
108 05/10/2559 นางสุปรียา ศรก้อม
รพ.เรณูนคร
นางสาวกชพร ศรก้อม
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
109 05/10/2559 นางธิดารัตน์ อุพันศรี
รพ.นาหว้า
เด็กชายนัฐธิดา อุพันศรี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
110 05/10/2559 นางบุญชอบ เสรีธรรมะพิทักษ์
สสอ.นาหว้า
เด็กชายปฏิวัติ เสรีธรรมะพิทักษ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
111 06/10/2559 นางสุพี แก้วมุงคุณ
บำนาญ
นางสาวบุษยามาศ แก้วมุงคุณ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
112 06/10/2559 นางสุจิตรา ซองทุมมินทร์
รพ.นาหว้า
เด็กชายฐิติทัช ซองทุมมินทร์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
113 06/10/2559 นางสุทธนา ชาสงวน
รพ.นาหว้า
เด็กชายธนาวดี ชาสงวน
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
114 06/10/2559 นางพรพิมล รอบรู้
รพ.นาหว้า
นางสาวพิชชาภา รอบรู้
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
115 06/10/2559 นางกรรณิกา ภาวะโพธิ์
รพ.นาหว้า
นางสาวสุภัชชา ภาวะโพธิ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
116 06/10/2559 นางไกรศรี พานิช
บำนาญ
เด็กหญิงพิมพ์พราว พานิช
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
117 06/10/2559 นางดลนพร(จีรภรณ์) สุทธิจักร์
สสอ.นาหว้า
เด็กชายอธิคุณ สุทธิจักร์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
118 06/10/2559 นายประยุทธ แก้วมณีชัย
รพ.นครพนม
เด็กหญิงสิริอาภา แก้วมณีชัย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
119 06/10/2559 นางเจษฎาวดี แก้วมณีชัย
สสจ.นครพนม
นางสาวปวิตรา แก้วมณีชัย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
120 06/10/2559 นางสาววราลักษณ์ ไชยรัตน์
พิเศษส่งเงินสดในสังกัด
เด็กชายวันมงคล ไชยรัตน์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
121 06/10/2559 นายกันตภณ (อภิศักดิ์) ไชยจำ
สสอ.นาแก
เด็กชายวรกฤต ไชยจำ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
122 06/10/2559 นางศิริลักษณ์ สลางสิงห์
สสอ.ท่าอุเทน
เด็กชายพลอธิป สลางสิงห์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
123 06/10/2559 นายเจริญชัย หมื่นห่อ
วพบ.นครพนม
เด็กหญิงญาดา หมื่นห่อ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
124 06/10/2559 นางสุพัตรา ทิพวัจนา
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายชัยพัฒน์ ทิพวัจนา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
125 10/10/2559 นางบุษบา แก้วกล้า
สสอ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงธัญวรัตม์ แก้วกล้า
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
126 10/10/2559 นางจิตรตา จันทร์อ้วน
รพ.ท่าอุเทน
นางสาวสุชานันท์ จันทร์อ้วน
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
127 10/10/2559 นางสุปราณี ศรีนา
รพ.นาแก
เด็กชายฉัตรดนัย ศรีนา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
128 10/10/2559 นายชลกานต์ วงศ์เข็มมา
สสอ.นาทม
เด็กหญิงนันทัชพร วงศ์เข็มมา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
129 10/10/2559 นางสาวรุ่งทิวา เชื้อวงศ์พรหม
สสอ.นาแก
เด็กหญิงพัชรพร เชื้อวงศ์พรหม
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
130 10/10/2559 นายณตฤณ จันทะเสน
สสอ.นาทม
เด็กชายณชยธร จันทะเสน
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
131 10/10/2559 นางเซี่ยมหงส์ พรหมประกาย
รพ.ศรีสงคราม
เด็กชายธนกร คนที่ 1 พรหมประกาย
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
132 10/10/2559 นางเซี่ยมหงส์ พรหมประกาย
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงพิชญาภา คนที่ 2 พรหมประกาย
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
133 10/10/2559 นางเซี่ยมหงส์ พรหมประกาย
รพ.ศรีสงคราม
เด็กชายจักริน พรหมประกาย
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
134 10/10/2559 นางอรรชร(อรชร) สุนทรารักษ์(วะชุม)
รพ.นาหว้า
เด็กหญิงศลิษา สุนทรารักษ์(วะชุม)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
135 10/10/2559 นายโอฬาร ต้นศรี
บำนาญ
นายวัจน์กร ต้นศรี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
136 10/10/2559 นางสาวสิริพร คำภูเงิน
รพ.นาหว้า
นายรติ คำภูเงิน
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
137 10/10/2559 นางอัมพัชรา วะราวัง
สสอ.นาหว้า
นางสาวอนุธิดา วะราวัง
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
138 10/10/2559 นางสมจิตร สุวรรณมาโจ
สสอ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงกุลนิดา สุวรรณมาโจ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
139 10/10/2559 นายสุขสันต์ สินทา
สสอ.ท่าอุเทน
นายพีรวิชญ สินทา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
140 10/10/2559 นายวรพงศ์ เขียวสังข์
สสอ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงอานันท์ปภา เขียวสังข์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
141 10/10/2559 นางภัทรานิษฐ์ แสนแก้ว
สสอ.ท่าอุเทน
เด็กชายสุภวิชญ์ แสนแก้ว
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
142 10/10/2559 นางมยุรี สัญราชา
สสอ.ธาตุพนม
เด็กชายปรภัส สัญราชา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
143 10/10/2559 นางอุทัยวรรณ ผดุงสิทธิธรรม
รพร.ธาตุพนม
นายธรรรมรัฐ ผดุงสิทธิธรรม
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
144 10/10/2559 นางพัฒนสรณ์ หล้าคำแก้ว
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายอนพัช หล้าคำแก้ว
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
145 10/10/2559 นายวัชชิระ หล้าคำแก้ว
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายรณกร หล้าคำแก้ว
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
146 10/10/2559 นางธิดารัตน์ ดวงคำน้อย
สสอ.ท่าอุเทน
นางสาวณัฐกานต์ ดวงคำน้อย
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
147 10/10/2559 นางสุภัตรา ยอดมงคล
รพ.เรณูนคร
นายสุทธวีร์ ยอดมงคล
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
148 10/10/2559 นางนภาภรณ์ พรหมจันทร์
รพ.เรณูนคร
นางสาวกันยารัตน์ พรหมจันทร์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
149 10/10/2559 นางมัสยา โมธรรม
รพ.นาทม
เด็กชายชนม์ชนก โมธรรม
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
150 10/10/2559 นางลัดดาวัลย์ บุญเหมาะ
รพ.นาทม
นายกุลปริยา บุญเหมาะ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
151 10/10/2559 นางนวพร(นริศรา) ประสพธัญญา
สสอ.นาแก
เด็กหญิงบัณทิตา ประสพธัญญา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
152 12/10/2559 นายปัญญา ไตรปกรณ์กุศล
สสจ.นครพนม
นายปวริศ ไตรปกรณ์กุศล
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
153 12/10/2559 นายอุดมพร ศรีวรสาร
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กชายศตวรรษพร ศรีวรสาร
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
154 13/10/2559 นางสาวฐิตินันท์ เกษมสิน
รพ.ท่าอุเทน
เด็กชายกวินภพ จันเจือ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
155 13/10/2559 นางสุภัตรา ศรีวรสาร
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กชายพิมพ์มาดา ศรีวรสาร
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
156 13/10/2559 นางแจ่มนภา กำลังสันต์(ลี้พล)
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายณชรต กำลังสันต์(ลี้พล)
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
157 13/10/2559 นางบุษบา สรวลสำเริง(เตโช)
สสอ.เมืองนครพนม
นางสาวกนกพิชญ์ สรวลสำเริง(เตโช)
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
158 13/10/2559 นายศราวุธ พลหาราช
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงนันท์นภัส พลหาราช
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
159 13/10/2559 นายทรงสวัสดิ์ โกพล
สสอ.เรณูนคร
นางสาวสิรินาถ โกพล
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
160 13/10/2559 นางปณิชสา(มยุรี) จิตอาคนารัตน์(จิตอาคะ)
สสอ.ธาตุพนม
นางสาววศินี จิตอาคนารัตน์(จิตอาคะ)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
161 13/10/2559 นางสุวรรณี พลหาราช
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กชายฐิติวัจน์ พลหาราช
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
162 13/10/2559 นางจินตนา ภาวะดี
รพ.ปลาปาก
เด็กหญิงอภิชญา ภาวะดี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
163 13/10/2559 นายณัฐพล ผลโยน
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายจิรัชญา ผลโยน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
164 13/10/2559 นางพูล สุวัฒนเสนีย์
รพ.นาหว้า
เด็กหญิงบุพรัตน์ สุวัฒนเสนีย์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
165 13/10/2559 นางเครือวัลย์ สุรพันธ์พิชิต
รพ.ปลาปาก
นายวรุตม์ สุรพันธ์พิชิต
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
166 13/10/2559 นางปริชาติ แพนพา
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงกัยดาริน แพนพา
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
167 13/10/2559 นางนิตยา ขนานวุธ
สสอ.ศรีสงคราม
นายธนายุทธ ขนานวุธ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
168 13/10/2559 นางดารุณี มงคลเกตุ
สสอ.นาทม
นายธรรมรัฐ มงคลเกตุ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
169 13/10/2559 นางธนัญญา แสนบรรดิษฐ
รพ.ปลาปาก
เด็กชายฉัตรินยุทธ แสนบรรดิษฐ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
170 13/10/2559 นายไพโรจน์ คำหาญ
บำนาญ
นางสาวทิศากร คำหาญ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
171 13/10/2559 นายบวร พลชา
สสอ.ศรีสงคราม
นายพัชรพล พลชา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
172 19/10/2559 นายปัญญา ทิณบูรณ์
วพบ.นครพนม
นายธนทัต ทิณบูรณ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
173 19/10/2559 นายกิตติศักดิ์ คะษาวงค์
สสอ.ศรีสงคราม
นายกมลลักษณ์ คะษาวงค์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
174 25/10/2559 นางกมลทิพย์ เกิดวิบูลย์
วพบ.นครพนม
นางสาวภาคีนีย์ เกิดวิบูลย์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
175 25/10/2559 นางบูรณประภา(เสาวคนธ์) มาพบ
รพ.เรณูนคร
นางสาวทักษพร มาพบ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
176 25/10/2559 นางประเพลิน ภูมิชัย
วพบ.นครพนม
นายประมุข ภูมิชัย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
177 25/10/2559 จ่าเอกทองใบ สุขรี
รพ.นาทม
เด็กหญิงปัณฑารีย์ สุขรี
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
178 27/10/2559 นายดาบชัย มาภา
สสอ.ท่าอุเทน
นางสาวกุลปรียา มาภา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
179 27/10/2559 นางพนิดา มาภา
สสอ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงชนาภัทร มาภา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
180 27/10/2559 นายชัชวาล นามพลแสน
สสอ.ปลาปาก
เด็กชายปัญญากร นามพลแสน
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
181 27/10/2559 นางอรอนงค์ ใจตรง
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงปภาวรินท์ ใจตรง
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
182 27/10/2559 นางสาวนันทยา นนเลาพล
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงชวัลณัฐ จันทุลาง
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
183 27/10/2559 นางสุวรรณา อักขระ
สสอ.เรณูนคร
นางสาวศสิษา อักขระ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
184 27/10/2559 นางศิวะพร ศิริสวัสดิ์
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กชายนพรุจ ศิริสวัสดิ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
185 27/10/2559 นางจรัสศรี ภูนาเพชร
สสจ.นครพนม
เด็กหญิงวรชิต ภูนาเพชร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
186 27/10/2559 นายอโรแมน แก้วมณีชัย
สสอ.นาแก
นายทนงศักดิ์ แก้วมณีชัย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
187 27/10/2559 นางสาวอรอุมา พ่อชมภู
พิเศษส่งเงินสดในสังกัด
เด็กชายชยพล พ่อชมภู
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
188 27/10/2559 นางนาตยา เผ่าพันธ์
พิเศษส่งเงินสดในสังกัด
เด็กหญิงพงศธร เผ่าพันธ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
189 27/10/2559 นายสมชาย แสนลัง
สสอ.โพนสวรรค์
นายทักษ์ดนัย แสนลัง
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
190 27/10/2559 นางกนกพร ไทรสุวรรณ์
สสจ.นครพนม
นายธนโชติ ไทรสุวรรณ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
191 27/10/2559 นางนนทรี เมืองศรี
สสจ.นครพนม
นายนันท์ธวัช เมืองศรี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
192 27/10/2559 นางพิศมัย สูตรสุวรรณ
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กหญิงขวัญจิรา สูตรสุวรรณ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
193 27/10/2559 นายสุรชัย สูตรสุวรรณ
สสจ.นครพนม
เด็กหญิงธมลวรรณ สูตรสุวรรณ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
194 27/10/2559 นายกฤษณชัย ยงยันต์
สสอ.เรณูนคร
เด็กหญิงอรณิชา ยงยันต์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
195 27/10/2559 นางวาณี จันทร์สด
รพ.เรณูนคร
เด็กชายไกรวิชญ์ จันทร์สด
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
196 27/10/2559 นางพัชนี เสริมประดิษฐ์
สสจ.นครพนม
นายวิชชา เสริมประดิษฐ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
197 27/10/2559 นางทัศพร พันธุ์คุ้มเก่า
บำนาญ 3
นางสาวนันทพร พันธุ์คุ้มเก่า
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
198 27/10/2559 นางณัฐชญา เพิ่มไพศาลสกุล
รพ.เรณูนคร
เด็กชายจิรเมศ เพิ่มไพศาลสกุล
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
199 27/10/2559 นางลลดา โสพสิงห์
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กชายภูริดา โสพสิงห์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
200 27/10/2559 นางนภาภรณ์ ศรีวรชัย
รพ.ปลาปาก
เด็กชายอัครเทวรินทร์ ศรีวรชัย
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
201 27/10/2559 นางมนัสนันท์ เอดาสัย
สสอ.นาหว้า
เด็กชายจักรภัทร เอดาสัย
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
202 27/10/2559 นางสาววิภารัตน์ งอแงเขา
รพ.ปลาปาก
เด็กชายปุณณัตถ์ งอแงเขา
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
203 27/10/2559 นางจันทิมา มาตชายเคน
สสอ.ศรีสงคราม
นายพิทักษ์พงศ์ มาตชายเคน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
204 27/10/2559 นางสาวสาริณี สุภานนท์
รพ.ท่าอุเทน
เด็กชายสกุลพัฒน์ สุภานนท์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
205 27/10/2559 นางปัณฑิกา (ชลธิชา) ค้าโค(สียางคะบุตร)
สสอ.นาแก
เด็กชายธีรภัทร ค้าโค(สียางคะบุตร)
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
206 27/10/2559 นายธนวัฒน์ คล่องแคล่ว
สสอ.ศรีสงคราม
นางสาวกมลพรรณ คล่องแคล่ว
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
207 27/10/2559 นางลมหนาว คะปัญญา
สสอ.ศรีสงคราม
นางสาวภัททิยา คะปัญญา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
208 27/10/2559 นางน้ำทิพย์ ธงหาร
สสอ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงธัญพิชชา 1 ธงหาร
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
209 27/10/2559 นางน้ำทิพย์ ธงหาร
สสอ.ศรีสงคราม
นายปฏิภาณ 2 ธงหาร
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
210 27/10/2559 นางเพ็ญศรี ทิพย์ศรี
พิเศษส่งเงินสดในสังกัด
นางสาวศิวิดา ทิพย์ศรี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
211 27/10/2559 นางสาวชนิดา โกพลรัตน์
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงพิชญญานันท์ โกพลรัตน์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
212 27/10/2559 นางวิไลวรรณ์ คณานันท์
รพ.ปลาปาก
นายวชิรญาณ์ คณานันท์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
213 27/10/2559 นายสุรศักดิ์ คณานันท์
พิเศษส่งหักผ่านธนาคาร
เด็กชายณัฐชญานนท์ คณานันท์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
214 27/10/2559 จ.ต.หญิงธันยนันท์ (สยามล) กัญญวิมล
รพ.ปลาปาก
นางสาวณาตยานี กัญญวิมล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
215 27/10/2559 นายอนุรักษ์ บรรจง
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงพิชามญธุ์ บรรจง
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
216 27/10/2559 นางนัยนา มังคละคีรี
รพ.ศรีสงคราม
นางสาวเนตรนพิชญ์ มังคละคีรี
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
217 27/10/2559 นางกฤติมา ซองทุมมินทร์
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงพงศ์ประณต ซองทุมมินทร์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
218 27/10/2559 นางรสริน บุรีวงค์ วิลสัน
รพ.บ้านแพง
เด็กชายจิรยุ บุรีวงค์ วิลสัน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
219 27/10/2559 นางกัญญ์นิษฐา(กัญหา) สีแสงจันทร์
สสอ.นาทม
เด็กหญิงกมลพร สีแสงจันทร์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
220 09/11/2559 นางพินกรณ์ ธนาไสย
รพ.ปลาปาก
เด็กชายพิชญุตม์ ธนาไสย
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
221 17/12/2559 นางชมพูนุช วงค์ตาขี่
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงสุภัคสินี วงค์ตาขี่
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
222 17/12/2559 นางจิราภรณ์ แสนคุณท้าว
รพ.บ้านแพง
เด็กหญิงกานต์พิชชา แสนคุณท้าว
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
223 17/12/2559 นายสฤษดิ์ เอมสมบุญ
รพ.ปลาปาก
เด็กหญิงศิริภัสสร เอมสมบุญ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)

สรุปข้อมูลสวัสดิทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564 ณ วันที่ 17/12/2559
ลำดับที่ ช่วงชั้น จำนวน(คน) จำนวน(เงิน)
1 อนุบาล (อ.1-3) 22 22,000
2 ประถมศึกษาต้น (ป.1-3) 21 31,500
3 ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6) 21 42,000
4 มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3) 38 95,000
5 มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3) 31 93,000
6 อาชีวศึกษา (ปวส.1-2) 3 10,500
7 ปริญญาตรี (ป.1-4) 34 136,000
รวม 170 430,000

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739

เยียมชมทั้งหมด