8.สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
กรุณาเลือก พ.ศ. 2564 2563 2562 2561 2560 2559
ลำดับที่ วันที่ ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด สถานะ
1 15/09/2564 นายพรชัย ไชยสุระ
สสอ.ท่าอุเทน
นางสาวจีระภา ไชยสุระ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
2 15/09/2564 นายสุชาติ นันนิยงค์
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กหญิงสุณัฏฐา นันนิยงค์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
3 15/09/2564 นายประดิษฐ ศรีแสน
สสอ.โพนสวรรค์
นายกันต์กวี ศรีแสน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
4 15/09/2564 นางแสงเดือน ศรีวรสาร
รพ.โพนสวรรค์
นายธรณ์ธันย์ ศรีวรสาร
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
5 15/09/2564 นางสาวเมธาวี ศรีใหญ่
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กชายบารเมษฐ์ อนุญาหงษ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
6 15/09/2564 นางสาววานิษา ตะวังทัน
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายเจษฏากร บุรีขันธ์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
7 15/09/2564 นายภาสกร กิติศรีวรพันธุ์
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงธัญวรัตน์ กิติศรีวรพันธุ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
8 15/09/2564 จ่าเอกทรงเสน่ห์ ศรีหาวงค์
สสอ.เมืองนครพนม
เด็กหญิงเพชรลดา ศรีหาวงค์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
9 15/09/2564 นางปวีณา จามน้อยพรม
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงวีร์สุดา จามน้อยพรม
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
10 15/09/2564 นางจรินทรา คงทิพย์
สสอ.วังยาง
เด็กหญิงชนิดา คงทิพย์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
11 15/09/2564 นางช่อลัดดา โสชมภู(งอกวงษ์)
พิเศษส่งหักนอกสังกัด (B)
เด็กชายธัญเทพ โสชมภู(งอกวงษ์)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
12 15/09/2564 นายประสิทธิ์ คำลือชา
สสอ.เมืองนครพนม
นางสาวนวัชตมน คำลือชา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
13 15/09/2564 นางสาวศันสนีย์ มงคล
สสจ.นครพนม
เด็กหญิงพิชญธิดา ปลาตุ้ย
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
14 15/09/2564 นายภาสุระ วงศ์ศรีชา
รพร.ธาตุพนม
นางสาวพิชญ์สินี วงศ์ศรีชา
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
15 15/09/2564 นางสาวอัจฉราพรรณ (สันโดษ)ภะวะ
สสอ.ท่าอุเทน
เด็กหญิงปภาวรันทร์ สันโดษ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
16 15/09/2564 นางชนัฏฐพร จันทยาพาณิช
สสอ.นาแก
เด็กหญิงจันทร์จรัส จันทยาพาณิช
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
17 15/09/2564 นางกนกวรรณ บุญเกื้อ
รพร.ธาตุพนม
นายรพีวิชญ์ บุญเกื้อ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
18 15/09/2564 นางมยุรี สัญราชา
สสอ.ธาตุพนม
เด็กชายปรภัส สัญราชา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
19 15/09/2564 นางกนกพร ไทรสุวรรณ์
สสจ.นครพนม
นายสรวิศ ไทรสุวรรณ์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
20 20/09/2564 นางสาวพนิดา สมศรีแพง(แสนหอม)
สสอ.บ้านแพง
นางสาวธนพร แสนหอม
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
21 20/09/2564 นายอภินันท์ ฉายจรูญ
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายอาชวิน ฉายจรูญ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
22 20/09/2564 นายเทวฤทธิ์ เตียงสกุล
สสอ.ท่าอุเทน
นางสางอรณิชา เตียงสกุล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
23 20/09/2564 นางพิมพ์ญดา สุนา
สสอ.ปลาปาก
เด็กชายภาคิน คำมาพงศ์เตโชกิจ
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
24 20/09/2564 นายสันติ แก้วดวงดี
รพ.ศรีสงคราม
เด็กชายอรรถกร แก้วดวงดี
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
25 20/09/2564 นางกัณทิมา แก้วดวงดี
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงสุชานันท์ แก้วงดวงดี
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
26 20/09/2564 นางตะวันรอน เยื่อใย(โคตรสุวรรณ์)
รพ.นาแก
เด็กชายภูวดล เยื่อใย
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
27 20/09/2564 นางสาวศริญญา พิกุลศรี
สสอ.นาแก
เด็กชายกตพล ศิริเทศ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
28 20/09/2564 นางกรรธิมา ใจดี (ธงวาส)
รพ.ปลาปาก
เด็กหญิงพิชญธิดา ใจดี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
29 20/09/2564 นางสาวญดา คำมาพงศ์เตโชกิจ
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายพอเพียง คำมาพงศ์เตโชกิจ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
30 20/09/2564 นายดุษฎี บุนนท์
สสอ.ศรีสงคราม
นางสาวศุภิสรา บุนนท์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
31 20/09/2564 นางนิภารัตน์ จันทร์วงศ์
รพ.ศรีสงคราม
นางสาวพัทธ์ธีรา จันทร์วงศ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
32 20/09/2564 นายมงคล ธงยศ
สสอ.วังยาง
เด็กชายจิรภัทร ธงยศ
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
33 20/09/2564 นายวิทยา นามเสาร์
สสอ.ศรีสงคราม
นางสาวพิมพ์ชนก นามเสาร์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
34 20/09/2564 นางสุวิมลยงค์ ธงยศ
รพ.ปลาปาก
นายคุณานนต์ ธงยศ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
35 20/09/2564 นางลดาวรรณ แก้วมาลา
รพ.นาหว้า
นายฐิติศักดิ์ แก้วมาลา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
36 20/09/2564 นางศรีแพร วันนา
สสอ.นาหว้า
เด็กชายศตพล วันนา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
37 20/09/2564 นางกรกมล อบรมชอบ
รพ.เรณูนคร
เด็กชายปวริศ อบรมชอบ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
38 20/09/2564 นางอรวรรณ อุติลา
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงนุตประวีณ์ อุติลา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
39 20/09/2564 นางรินดา ปู่บุตรชา(ประทุมลี)
รพ.นาแก
เด็กชายธนดล ปู่บุตรชา
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
40 20/09/2564 นางผ่องแผ้ว กุลภา(วงศ์สุขสันต์)
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงกัญญลักษณ์ วงศ์สุขสันต์
ระดับชั้น ประถมศึกษาต้น (ป.1-3)
41 21/09/2564 นางสุพิศ ยอแสง(แข็งแรง)
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงชัญญานุช ยอแสง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
42 21/09/2564 นางสุวิมล อุสาพรหม (สุบิน)
รพ.นาหว้า
เด็กชายกฤตพล สุบิน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
43 21/09/2564 นางสาวสุจิตรา สิทธิยา
รพ.นาหว้า
เด็กชายศุภกฤต คำชนะ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
44 21/09/2564 นางสาวภาณินนุช เณธิชัย
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงสุปัญญดา เณธิชัย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
45 21/09/2564 นางณัฐชญา ประสงค์สุข (เพิ่มไพศาลสกุล)
รพ.เรณูนคร
เด็กชายก้องภพ เพิ่มไพศาลสกุล
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
46 22/09/2564 นางภัตพร เย็นวิจิตรโสภา(พรมเกตุ)
รพร.ธาตุพนม
เด็กหญิงญาณิศา เย็นวิจิตรโสภา
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
47 22/09/2564 นางชารินี บุญรังศรี
สสอ.ปลาปาก
เด็กชายนภทีย์ บุณรังศรี
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
48 22/09/2564 นางสาวแคทรียา สุวรรณไตรย์
สสอ.ปลาปาก
เด็กหญิงคัทติญาดา มวลปาก
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
49 22/09/2564 นางสาวกนกวรรณ สำเภานนท์
รพ.ปลาปาก
เด็กหญิงปริยากร สำเภานนท์
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
50 22/09/2564 นายเทพพิทักษ์ คนคล่อง
สสอ.ปลาปาก
เด็กชายวสุพล คนคล่อง
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
51 22/09/2564 นายจักรี ภูวานคำ
สสอ.ธาตุพนม
นายภูตินันท์ ภูวานคำ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
52 22/09/2564 นางสาวมะลิวรรณ์ แก้วอ่อนขวา
สสอ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงกนกพร มุดผากิตติเดช
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
53 22/09/2564 นางกันยารัตน์ ศรีราช
รพ.นาแก
นายธีระกร ศรีราช
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
54 23/09/2564 นางศิวาพร พลหาญ
รพร.ธาตุพนม
นางสาวนภสสร พลหาญ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
55 23/09/2564 นายปรีชา ยาทองไชย
สสอ.ศรีสงคราม
นายรชต ยาทองไชย
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
56 23/09/2564 นางนันทนา ขรรศร
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงกัญจนารักษ์ ขรรศร
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
57 23/09/2564 นายชูชีพ มณีพรรณ
สสจ.นครพนม
เด็กหญิงชิตตาวรรณ มณีพรรณ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
58 23/09/2564 นางสาวจุฑาทิพย์ คะปัญญา
รพ.ศรีสงคราม
เด็กหญิงพิชญาภัค พรมบุตร
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
59 23/09/2564 นายภูวดล เสถา
รพ.นาทม
เด็กหญิงภาณรินทร์ เสถา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
60 23/09/2564 นางสิริปรียา ผายทอง
รพ.นาทม
เด็กหญิงสิริยุพา ผายทอง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
61 23/09/2564 นางสาวพิจิตรา วรรณวงศ์
รพ.นาทม
เด็กหญิงภาณัชชา ริมสกุล
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
62 23/09/2564 นางวารุณี ปราโมทย์
รพ.ท่าอุเทน
นางสาวกนกพร ปราโมทย์
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
63 23/09/2564 นางธนัญญา แสนบรรดิษฐ
รพ.ปลาปาก
นายฉัตรินยุทธ แสนบรรดิษฐ
ระดับชั้น อาชีวศึกษา (ปวส.1-2)
64 23/09/2564 นายชัชวาลย์ จุ่นหัวโทน
สสอ.ศรีสงคราม
นายชยพล จุ่นหัวโทน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
65 27/09/2564 นางปริชาติ แพนพา
รพ.โพนสวรรค์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แพนพา
ระดับชั้น อนุบาล (อ.1-3)
66 27/09/2564 นายเจริญชัย หมื่นห่อ
วพบ.นครพนม
นางสาวญาดา หมื่นห่อ
ระดับชั้น ปริญญาตรี (ป.1-4)
67 27/09/2564 นายปัญญา ธีระกำจาย
รพ.โพนสวรรค์
นางสาวนันทิภา ธีระกำจาย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
68 27/09/2564 นายธนกฤต(สมถวิล) ธนจตุพรหม
รพ.นาทม
เด็กหญิงพัชญากร ธนจตุพรม
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
69 27/09/2564 นางพิมพ์พิศา ธนจตุพรหม
รพ.นาทม
เด็กชายคณิศร ธนจตุพรม
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
70 27/09/2564 นางมัสยา โมธรรม
รพ.นาทม
เด็กชายชนม์ชนก โมธรรม
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
71 27/09/2564 นายวรพงษ์ จีนบุตร
รพ.นครพนม
นางสาวณปภา จีนบุตร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3)
72 27/09/2564 นางแววดาว หาญณรงค์
รพร.ธาตุพนม
เด็กชายกิตติภพ หาญณรงค์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
73 27/09/2564 นางสาวสวิตตา ธงยศ
รพ.เรณูนคร
เด็กหญิงเบญญาภา ธงยศ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)
74 27/09/2564 นางสาวสุภาวดี ทวีบุตร
รพ.ปลาปาก
เด็กหญิงประภาวดี ทวีบุตร
ระดับชั้น ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6)
75 28/09/2564 นางพรสวรรค์ นาวงหา
รพ.โพนสวรรค์
เด็กชายอภิชาติ นาวงหา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3)

สรุปข้อมูลสวัสดิทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564 ณ วันที่ 28/09/2564
ลำดับที่ ช่วงชั้น จำนวน(คน) จำนวน(เงิน)
1 อนุบาล (อ.1-3) 13 13,000
2 ประถมศึกษาต้น (ป.1-3) 9 13,500
3 ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6) 11 22,000
4 มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3) 17 42,500
5 มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3) 11 33,000
6 อาชีวศึกษา (ปวส.1-2) 1 3,500
7 ปริญญาตรี (ป.1-4) 13 52,000
รวม 75 179,500

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739

เยียมชมทั้งหมด