รับสมัครคณะอนุกรรมการสรรหาข้อมูลการขายที่ดินเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739