สถานที่จัดงานโครงการรอบรู้การจัดการด้านการเงินส่วนบุคคล วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563
เอกสารประกอบการอบรม ชุดที่ 1
 
เอกสารประกอบการอบรม ชุดที่ 2  


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739