แบบฟอร์มต่าง ๆ ของสหกรณ์

สมาชิก

        1.ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ประเภทสามัญ <==คลิกที่นี้ดาว์นโหลด

        2.ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ

        3.ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ <==คลิกที่นี้ดาว์นโหลด

สัญญาเงินกู้

        1.สัญญากู้เงินสามัญเพื่อการศึกษา 2559 <==คลิกที่นี้ดาว์นโหลด

        2.สัญญากู้เงินสามัญ 2559 <==คลิกที่นี้ดาว์นโหลด

        3.สัญญากู้เงินพิเศษ 2559 <==คลิกที่นี้ดาว์นโหลด

        4.สัญญากู้เงินฉุกเฉิน ปี 2559 <==คลิกที่นี้ดาว์นโหลด

        5.สัญญากู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะ ปี 2560 <==คลิกที่นี้ดาว์นโหลด

        6.สัญญากู้เงินสามัญเพื่อจักรยาน ปี 2560 <==คลิกที่นี้ดาว์นโหลด

        7.สัญญากู้เงินสามัญเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ ปี 2560 <==คลิกที่นี้ดาว์นโหลด

        8.สัญญากู้เงินสามัญเพื่อการดำรงชีพ
        
        9.สัญญากู้เงินสามัญเพื่อการรักษาพยาบาล  
    
      10.สัญญากู้เงินสามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิกวัยเกษียณ

การเปลี่ยนแปลง

        1.หนังสื่อขอเปลี่ยนแปลงต้นเงินกู้

        2.หนังสือขอส่ง/เปลี่ยนแปลงเงินต้นฉุกเฉินหมุนเวียน

        3.หนังสือขอเปลี่ยนแปลงต้นเงินกู้สามัญ

        4.ปรับโครงสร้าง

        5.บันทึกขอพักการชำระหนี้

        6.หนังสือขอยกเลิกการปรับโครงสร้างหนี้


เงินฝาก

        1.หนังสือขอส่งเปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือน


สวัสดิการ

        1.หนังสือขอเบิกเงินค่าเคารพศพทายาทสมาชิก <==คลิกที่นี้ดาว์นโหลด

        2.แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการใหม่(แก้ไข 13 สิงหาคม 2556) <==คลิกที่นี้ดาว์นโหลด

        3.หนังสือรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก   

หุ้น

        1.หนังสื่อขอซื้อหุ้น <==คลิกที่นี้ดาว์นโหลด

        2. หนังสือขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน <==คลิกที่นี้ดาว์นโหลด

 

ประกันชีวิต

        1.ใบสมัครประกัน MBK

        2.ยกเลิกประกัน

        3.หนังสือขอเปลียนแปลงวงเงินประกัน

       4.ใบสมัตรเป็นสมาชิกประกัน ไทยสมุทร

 

อื่น ๆ

        1.ใบสำคัญจ่าย

        2.ปรับสมาชิกภาพจากสมทบเป็นสามัญ

        3. หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน

        4.หนังสือมอบฉันทะ <==คลิกที่นี้ดาว์นโหลด

        5.ใบรับรองแพทย์ ประกอบสัญญากู้เงินเพื่อการรักษาพยาบาล

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม

       1.หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงและลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์

       2.หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์-สสจ-นพ

       3.ใบลาออก

       4.ใบสมัครสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739

เยียมชมทั้งหมด