FaceBook
ปฏิทินกิจกรรม
  • เดือน-ตุลาคม
  • เดือน-พศจิกายน
  • 30 พ.ย. 2563 ปิดปีบัญชีสหกรณ์
  • เดือน-ธันวาคม
  • 7 ธ.ค. 2563 ส่งเอกสารวันที่สุดท้ายของรอบการประชุมวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ก่อนเที่ยง
  • 8 ธ.ค. 2563 ประชุมเงินกู้
  • 9 ธ.ค. 2563 โอนเงินกู้ รอบประชุมวันที่ 8 ธันวาคม 2563
  • 27 ธ.ค. 2563 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนที่

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739

เยียมชมทั้งหมด