การเข้าสุ่ระบบ...
สถานะการเตรียมข้อมูลปันผล 2562
1.เงินปันผล
รอผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองงบประมาณ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2562
2.เงินเฉลี่ยคืน
รอผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองงบประมาณ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2562
3.รายการหัก-สสจ.นพ
100%
4.รายการหัก-สสธท.
100%
5.รายการหัก-ชสอ.
100%
6.รายการหัก-กสสท.
100%
7.รายการหัก-ล้านอีสาน
99%
8.รายการหัก-ประกันชีวิต FWD
99%
9.รายการหัก-ประกันชีวิต เมืองไทย
99%
10.รายการหัก-ประกันชีวิต กรุงไทยแอกซ่า
99%
11.รายการหัก-ประกันชีวิต ไทยประกัน
99%
12.รายการหัก-ประกันชีวิต AIA
99%
13.รายการหัก-ประกันชีวิต ไทยสมุทร
99%
สถิติการเข้าสู่ระบบ
QR CODE กลุ่มไลน์สหกรณ์
QR CODE ไลน์ Admin
สถิติการเข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าสู่ระบบจำนวน 1203 คน แบ่งตามเพศ
หน่วยสสจ.นครพนม
หน่วยสสอ.เมืองนครพนม
หน่วยสสอ.นาแก
หน่วยรพ.นาแก
หน่วยสสอ.วังยาง
หน่วยรพ.วังยาง
หน่วยสสอ.ธาตุพนม
หน่วยรพร.ธาตุพนม
หน่วยสสอ.เรณูนคร
หน่วยรพ.เรณูนคร
หน่วยสสอ.ปลาปาก
หน่วยรพ.ปลาปาก
หน่วย สสอ.ท่าอุเทน
หน่วยรพ.ท่าอุเทน
หน่วยสสอ.ศรีสงคราม
หน่วยรพ.ศรีสงคราม
หน่วยสสอ.บ้านแพง
หน่วยรพ.บ้านแพง
หน่วยสสอ.นาหว้า
หน่วยรพ.นาหว้า
หน่วยสสอ.โพนสวรรค์
หน่วยรพ.โพนสวรรค์
หน่วย สสอ.นาทม
หน่วยรพ.นาทม
หน่วยส่วนกลาง
หน่วยรพ.นครพนม
หน่วยวพบ.นครพนม
หน่วยบำนาญ
หน่วยบำนาญ 2
หน่วยพิเศษส่งเงินสดในสังกัด
หน่วยพิเศษส่งเงินสดนอกสังกัด (B)
หน่วยพิเศษส่งหักในสังกัด
หน่วยพิเศษส่งหักนอกสังกัด (B)
หน่วยพิเศษงดส่งหุ้น
หน่วยสมทบ
หน่วยสมทบส่งหัก
หน่วยสมทบรพร.ธาตุพนม
หน่วยสมทบรพ.ศรีสงคราม
หน่วยสมทบรพ.โพนสวรรค์
หน่วยสมทบรพ.นาแก
หน่วยสมทบรพ.นาทม
หน่วยสมทบรพ.นครพนม
หน่วยสมทบรพ.นาหว้า
หน่วยสมทบรพ.ปลาปาก
หน่วยสมทบสสอ.บ้านแพง
หน่วยสมทบสสอ.ธาตุพนม
สถิติการเข้าสู่ระบบจำนวน 1203 คน