วัน วันพุธ วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
     
     
     
   

 • นายฉัตรชัย ป้อมลิขิตกุล
  กรรมการ
   

 • นายภาสกร กิติศรีวรพันธุ์
  กรรมการ
   

 • นายณตฤณ จันทะเสน
  กรรมการและเหรัญญิก
   

 • นางพิมลจิต คำชนะ
  กรรมการ
   

 • นายธัชวิทย์ วงศ์เข็มมา
  กรรมการ
   

 • นายปรีชา คำกรฤาชา
  กรรมการ
   

 • นายอุระชาติ ชิณจักร
  กรรมการ
   

 • นางพิชญา สำราญพิศ
  กรรมการ
   

 • นางวราภรณ์ กิติศรีวรพันธุ์
  รองประธานกรรมการที่ 2
   

 • นายนิรัญ จันทะพันธ์
  กรรมการ
   

 • นายวันชัย นักบุญ
  กรรมการ
   

 • ดร.นิติเวช นนท์จันทร์
  ประธานกรรมการ
   

 • นายวรพิชญ์ สังข์พุทธินันทน์
  รองประธานกรรมการที่ 1
   

 • นางสาวปาณิสรา ไชยจำ
  กรรมการและเลขานุการ
   

 • นายสมภพ แสงจันทร์
  กรรมการ
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 

 • นางสุพัตรา เอกอายะ
  ผู้จัดการ
   

 • นายสุรฉัตร สุวรรณมาโจ
  หน.ฝ่ายบัญชี
   

 • นายอนุชา แซ่ย่อง
  พนักงานขับรถยนต์
   

 • นางสาวอรอุมา พ่อชมภู
  หน.ฝ่ายเร่งรัดและติดตามหนี้สิน
   

 • นายราชสัน ธิสุทอน
  หน.ฝ่ายสารสนเทศ
   

 • นางสาววราลักษณ์ ไชยรัตน์
  หน.ฝ่ายธุรการ
   

 • นางเดือนฤดี พลนารี
  แม่บ้าน
   

 • นางสาววรินท์รัตน์ เนตรไลย์
  หน.ฝ่ายจัดเก็บ
   

 • นางนาตยา เผ่าพันธ์
  หน.ฝ่ายสินเชื่อ
   

 • นางเพ็ญศรี ทิพย์ศรี
  รองผู้จัดการ
   

 • นายยงยุทธิ์ พุมเพ้ง
  เจ้าหน้าที่สมาคม
   
ไม่พบข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ) 
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739