วัน จันทร์ วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557
 
     
     
     
     
ดร.นิติเวช นนท์จันทร์
ประธานกรรมการ
นายนิยม สาระวิถี
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นางสาวรุ่งนภา อุดานนท์
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายนิรัญ จันทะพันธ์
ประธานกรรมการเงินกู้
นายสุรชัย สูตรสวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
นายฤทธิรงค์ หาญรินทร์
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายนิมตร พรหมวิศสตร์
กรรมการและเหรัญญิก
นางพิชญา สำราญพิศ
กรรมการ
นายอุระชาติ ชิณจักร์
กรรมการ
นางภัทรวรรณ ชัยสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาวธัญรัศม์ คล้ายขำ
กรรมการ
นายสังคม สีวังพล
กรรมการ
นางลักษมี แสงสว่าง
กรรมการ
นางอรัญญา นรสาร
กรรมการ
นางประเดิม อภัยโส
กรรมการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  256.จดหมายข่าวฉบับที่ 1 พ.ศ 2557
  255.สัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน แบบใหม่
  254.การรวมหนี้เงินกู้ในโครงการพิเศษของสหกรณ์
  253.ขอเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการรวมหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
  249.ขอความร่วมมือลงนามในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรรมการหน่วย)
  245.ขายที่ดินสหกรณ์
  242.อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
  241.ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง คณะกรรมการชุดที่ 30
  240.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด หนังสือแจ้งชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี 2557
  239.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หนังสือแจ้งชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี 2557
อ่านต่อ..
  ระเบียบและข้อบังคับ
  183.ระเบียบแก้ไขใหม่ปี 55
  162.รวบรวมระเบียบปี 2555
  154.สาระสำคัญของระเบียบเงินกู้
  121.ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน 2555
  78.ข้อบังคับ ฌกส. สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
  77.ข้อบังคับสมาคม ฌกส. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
  22.ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
  12.สาระสำคัญของระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ.2554
  10.สาระสำคัญของระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ.2554
อ่านต่อ..
  รายงานการตรวจสอบกิจการ
  184.รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๕
  119.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน ธันวาคม 2554
  118.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554
  89.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน สิงหาคม,กันยายน 2554
  79.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554
  73.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน พฤษภาคม,มิถุนายน 2554
  59.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน มีนาคม,เมษายน 2554
  19.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
  18.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน มกราคม 2554
อ่านต่อ..
  จดหมายข่าว
  81.จดหมายข่าว ฉบับที่ ๓ เดือน กันยายน ๕๔
  76.จดหมายข่าว ฉบับที่ ๒ เดือน เมษายน ๕๔
  58.รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 5
  57.รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 4
  21.จดหมายข่าว ฉบับที่ ๑ เดือน มีนาคม ๕๔
  16.รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 3
  13.รายงานการประชุมคณกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2
  11.รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
อ่านต่อ..
  ภาพกิจกรรม
 
การประชุมใหญ่ประจำปี 2556
 
การทำแผนยุทธศาสตร์ ณ จังหวัดหนองคาย
 
ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทยเข้าศึ
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอธาตุพนม วันที่ 12 ก.ค. 255
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยนาแกและวังยาง วันที่ 9 ก.ค. 255
 
ประชุมประจำเดือน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทร
 
กิจกรรมสงกรานต์ประจำปี 2556
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอโพนสวรรค์
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอท่าอุเทน
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอนาหว้า
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอบ้านแพง
 
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบสร้างอุโบสถ ณ วัดป่ายอดฝ่
อ่านต่อ..
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ) 
79 ถนนอดุลยทาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739
ออกแบบและพัฒนาโดย
นายราชสัน ธิสุทอน E-Mail : Rashasanton@hotmail.com