วัน ศุกร์ วันที่ 03 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
 
     
     
     
     
นางสาวรุ่งนภา อุดานนท์
ประธานกรรมการ
นายบัวใส พุกพล
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายนิมตร พรหมวิศสตร์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายฤทธิรงค์ หาญรินทร์
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายวิจิตร สุวรรณไตรย์
กรรมการ
นายสมภพ แสงจันทร์
ประธานกรรมเงินกู้
นางประเดิม อภัยโส
กรรมการ
นายสังคม สีวังพล
กรรมการ
นางลักษมี แสงสว่าง
กรรมการและเหรัญญิก
นางอรัญญา นรสาร
กรรมการ
นางภัทรวรรณ ชัยสวัสดิ์
กรรมการ
นายธวัชชัย แสงจันทร์
กรรมการ
นางอุษารักษ์ สันเสนาะ
กรรมการ
นางสาวธัญรัศม์ คล้ายขำ
กรรมการและเลขานุการ
นายวรพิชญ์ สังข์พุทธินันท์
กรรมการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  305.กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก  
  304.หนังสือแจ้งความประสงค์ในการส่งชำระต้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหมุนเวียน
  303.ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนมจำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
  298.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขนครพนม
  297.พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห์
  296.ใบสมัครงานเจ้าหน้าที่งานสมาคมฯ
  295.ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขนครพนมจำกัด เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขนครพนมจำกัด
  294.กำหนดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
  293.ราชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
  292.แบบสำรวจความประสงค์ในการเข้ารับการอบรมของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม ปี 2558
อ่านต่อ..
  ระเบียบและข้อบังคับ
  283.ระเบียบเงินกู้ปี 2557
  183.ระเบียบแก้ไขใหม่ปี 55
  162.รวบรวมระเบียบปี 2555
  154.สาระสำคัญของระเบียบเงินกู้
  121.ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน 2555
  78.ข้อบังคับ ฌกส. สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
  77.ข้อบังคับสมาคม ฌกส. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
  22.ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
  12.สาระสำคัญของระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ.2554
  10.สาระสำคัญของระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ.2554
อ่านต่อ..
  รายงานการตรวจสอบกิจการ
  184.รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๕
  119.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน ธันวาคม 2554
  118.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554
  89.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน สิงหาคม,กันยายน 2554
  79.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554
  73.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน พฤษภาคม,มิถุนายน 2554
  59.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน มีนาคม,เมษายน 2554
  19.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
  18.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน มกราคม 2554
อ่านต่อ..
  จดหมายข่าว
  81.จดหมายข่าว ฉบับที่ ๓ เดือน กันยายน ๕๔
  76.จดหมายข่าว ฉบับที่ ๒ เดือน เมษายน ๕๔
  58.รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 5
  57.รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 4
  21.จดหมายข่าว ฉบับที่ ๑ เดือน มีนาคม ๕๔
  16.รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 3
  13.รายงานการประชุมคณกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2
  11.รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
อ่านต่อ..
  ภาพกิจกรรม
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด นำโดย ดร.นิติ
 
จับฉลาก ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอเมือง สสจ. วพบ.นครพนม
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอธาตุพนม วันที่ 8 เดือน พฤ
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอปลาปาก วันที่ 7 เดือน พฤษภ
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอโพนสวรรค์ วันที่ 30 เดือน
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอบ้านแพง วันที่ 28 เดือน เม
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอท่าอุเทน วันที่ 29 เดือน เ
 
การประชุมใหญ่ประจำปี 2556
 
การทำแผนยุทธศาสตร์ ณ จังหวัดหนองคาย
 
ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทยเข้าศึ
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอธาตุพนม วันที่ 12 ก.ค. 255
อ่านต่อ..
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ) 
79 ถนนอดุลยทาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739
ออกแบบและพัฒนาโดย
นายราชสัน ธิสุทอน E-Mail : Rashasanton@hotmail.com