วัน พฤหัสบดี วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
 
     
     
     
     
ดร.นิติเวช นนท์จันทร์
ประธานกรรมการ
นายนิยม สาระวิถี
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นางสาวรุ่งนภา อุดานนท์
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายนิรัญ จันทะพันธ์
ประธานกรรมการเงินกู้
นายสุรชัย สูตรสวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
นายฤทธิรงค์ หาญรินทร์
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายนิมตร พรหมวิศสตร์
กรรมการและเหรัญญิก
นางพิชญา สำราญพิศ
กรรมการ
นายอุระชาติ ชิณจักร์
กรรมการ
นางภัทรวรรณ ชัยสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาวธัญรัศม์ คล้ายขำ
กรรมการ
นายสังคม สีวังพล
กรรมการ
นางลักษมี แสงสว่าง
กรรมการ
นางอรัญญา นรสาร
กรรมการ
นางประเดิม อภัยโส
กรรมการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  277.รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
  276.ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 31
  275.ใบสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ
  274.รับสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการเลือกประธานกรรมการและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด ชุดที่ 31
  273.การรับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปีบัญชี 2558
  272.ใบสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 2557
  271.ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ประเภทสามัญ
  269.ประกาศการให้เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ
  268.ประการรวมหนี้เงินกู้โครงการพิเศษ
  267.ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
อ่านต่อ..
  ระเบียบและข้อบังคับ
  183.ระเบียบแก้ไขใหม่ปี 55
  162.รวบรวมระเบียบปี 2555
  154.สาระสำคัญของระเบียบเงินกู้
  121.ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน 2555
  78.ข้อบังคับ ฌกส. สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
  77.ข้อบังคับสมาคม ฌกส. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
  22.ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
  12.สาระสำคัญของระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ.2554
  10.สาระสำคัญของระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ.2554
อ่านต่อ..
  รายงานการตรวจสอบกิจการ
  184.รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๕
  119.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน ธันวาคม 2554
  118.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554
  89.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน สิงหาคม,กันยายน 2554
  79.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554
  73.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน พฤษภาคม,มิถุนายน 2554
  59.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน มีนาคม,เมษายน 2554
  19.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
  18.รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน มกราคม 2554
อ่านต่อ..
  จดหมายข่าว
  81.จดหมายข่าว ฉบับที่ ๓ เดือน กันยายน ๕๔
  76.จดหมายข่าว ฉบับที่ ๒ เดือน เมษายน ๕๔
  58.รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 5
  57.รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 4
  21.จดหมายข่าว ฉบับที่ ๑ เดือน มีนาคม ๕๔
  16.รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 3
  13.รายงานการประชุมคณกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2
  11.รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
อ่านต่อ..
  ภาพกิจกรรม
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด นำโดย ดร.นิติ
 
จับฉลาก ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอเมือง สสจ. วพบ.นครพนม
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอธาตุพนม วันที่ 8 เดือน พฤ
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอปลาปาก วันที่ 7 เดือน พฤษภ
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอโพนสวรรค์ วันที่ 30 เดือน
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอบ้านแพง วันที่ 28 เดือน เม
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอท่าอุเทน วันที่ 29 เดือน เ
 
การประชุมใหญ่ประจำปี 2556
 
การทำแผนยุทธศาสตร์ ณ จังหวัดหนองคาย
 
ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทยเข้าศึ
 
สหกรณ์พบสมาชิกหน่วยอำเภอธาตุพนม วันที่ 12 ก.ค. 255
อ่านต่อ..
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ) 
79 ถนนอดุลยทาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739
ออกแบบและพัฒนาโดย
นายราชสัน ธิสุทอน E-Mail : Rashasanton@hotmail.com