ถือใช้นโยบายเงินเดือนสมาชิกคงเหลือหลังหัก ณ ที่จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 %

คลิกที่เพื่อดาว์นโหลดเอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739