ประกาศรายชื่อผุ้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 34

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739