การรับสมัครสมาชิก สสธท. ในวาระพิเศษ รับอายุเกิน 57 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี


อ่านต่อคลิกที่นี้

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739