ระเบียบสหกรณ์
  ระเบียบ  
1.   กองทุนประกันความเสี่ยง-พ.ศ.2560  คลิกที่นี้เพื่อดาว์นโหลด 
2. ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก-แก้ไขเพิ่มเติม-พ.ศ.2560-ล่าสุด
 คลิกที่นี้เพื่อดาว์นโหลด
3. ระเบียบการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2560
 คลิกที่นี้เพื่อดาว์นโหลด
4. ระเบียบการให้เงินกู้สามัญเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพเสริม พ.ศ.2560
 คลิกที่นี้เพื่อดาว์นโหลด
5. ระเบียบการให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการรถจักรยานแก่สมาชิก พ.ศ.2560
 คลิกที่นี้เพื่อดาว์นโหลด
6. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกแก้ไขบางข้อ
 คลิกที่นี้เพื่อดาว์นโหลด
7. ระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2560
 คลิกที่นี้เพื่อดาว์นโหลด
     

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739