แบบฟอร์ม สส .ชสอ

แบบหนังสือ สส.ชสอ.

ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ (สส.ชสอ. ส.1) Download
ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ (สส.ชสอ. ส.3) Download
ใบตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. (สส.ชสอ. ศ.1)  Download
แบบแต่งตั้งคณะกรรมการ สส.ชสอ.ประจำศูนย์ประสานงาน (สส.ชสอ. ศ.2)   Download
ใบตอบรับเป็นศูนย์ประสานงานประจำจังหวัด (สส.ชสอ. ศ.3) Download
แบบแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานประจำจังหวัด (สส.ชสอ. ศ.4) Download
   
แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกเสียชีวิตเบื้องต้น (สส.ชสอ. ต.1) Download
แบบรายงานการเสียชีวิตสมาชิก สส.ชสอ. (สส.ชสอ. ต.2) Download
แบบคำขอรับเงินค่าจัดการศพ (สส.ชสอ. ต.3) Download
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ (สส.ชสอ. ต.4) Download
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ : กรณีเสียชีวิต (สส.ชสอ. ต.5) Download
ใบแสดงความจำนงบริจาคเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือให้กับ สส.ชสอ. (สส.ชสอ. ต.6) Download
แบบบัญชีแสดงผู้รับเงินสงเคราะห์ (สส.ชสอ. ต.7) Download
แบบรายงานการตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิก สส.ชสอ. ที่เสียชีวิต (สส.ชสอ. ต.8)     Download
   
ใบหน้างบจ่ายเงินสงเคราะห์ (สส.ชสอ. ง.1) Download
ใบสำคัญการจ่ายเงินสงเคราะห์ (สส.ชสอ. ง.2) Download
งบเดือน  Download
   
หนังสือแจ้งลาออกจากการเป็นสมาชิก (สส.ชสอ. ล.1) Download
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ : กรณีลาออก (สส.ชสอ. ล.2) Download
ใบแสดงความจำนงบริจาคเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือให้กับ สส.ชสอ. (สส.ชสอ. ล.3) Download
   
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ (สส.ชสอ. ป.1) Download
หนังสือแจ้งแก้ไขข้อมูลสมาชิก (สส.ชสอ. ป.2) Download
หนังสือแจ้งขอบัตรสมาชิก สส.ชสอ. (สส.ชสอ. ป.3) Download
หนังสือแจ้งการย้ายต้นสังกัด (สส.ชสอ. ย.1) Download

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739