สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด

 
วัน วันพุธ วันที่ 01 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
ข้อมูลส่วนตัว

เมนูหลัก
  ส่งจดหมาย
  กล่องจดหมาย
  รายละเอียดสมาชิก
  รายการหุ้น
  เงินกู้
  ค้ำประกันสมาชิก
  หลักประกัน
  รายการเงินฝาก
  สรุปหักรายเดือน
  ประกันชีวิต
  E-Document
  กองทุน
  ความเสี่ยง 5 ล้าน
  เงินปันผล
  LogOut
 
ความเสี่ยงโครงการ 5,000,000 บาท
ชื่อ - นามสกุล
เงินกู้คงเหลือสามัญปกติ
พิเศษ
หลักประกันเงินกู้ทุนเรือนหุ้น
บุคคลค้ำประกัน
เงินสงเคราะห์ศพ
กองทุนเข้มแข็ง
ฌกส.สสธท
ฌกส.สสจ.นพ
ฌกส.ชสอ.
ประกัน
ยอดรวม หลักประกัน
ยอดรวมหนี้สิน
ความเสี่ยงคงเหลือ
 
 
 
 
   
   
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ) 
79 ถนนอดุลยทาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739
ออกแบบและพัฒนาโดย
นายราชสัน ธิสุทอน E-Mail : Rashasanton@hotmail.com